Internationellt företagande, 6 hp

International Business, 6 credits

TEIM09

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Besma Glaa

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Industriell marknadsföring) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping O/V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 8 (VT 2018) 1 2 Svenska Linköping V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Särskild information

För I och Ii: Två av kurserna som markeras med o/v i programplanen för masterprofilen IMF skall ingå i examen.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande marknadsföring, Industriell organisation, Affärsstrategier.

Lärandemål

Kursen avser att ge en bred genomlysning av internationaliseringens drivkrafter och olika strategiska och organisatoriska frågeställningar som är centrala för ett företag med verksamhet i flera olika länder.
Efter avslutad kurs skall deltagarna ha fått förståelse för den globala marknadens utveckling och hur kulturella skillnader kan påverka verksamheten i ett internationellt företag. Deltagarna ska såväl teoretiskt som praktiskt kunna analysera, planera och genomföra samtliga steg i ett företags utlandsetablering och i efterhand kunna utvärdera gjorda satsningar. Deltagarna skall också kunna utvärdera olika samarbetsformer och marknadskanaler som finns vid export och internationella affärer. Vidare skall deltagarna kunna utvärdera olika typer av risker som finns vid internationella affärer.

Kursinnehåll

Företagets internationaliseringsprocess, Exportdiagnos, Val av marknad, Marknadsetablering, Globalisering av ekonomi och handel, Internationella investeringar, Multinationella företag, Riskhantering, Interkulturell kommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, seminarier och två praktikfall med krav på både muntlig och skriftlig avrapportering.

Examination

UPG3Praktikfall i grupp2 hpU, G
PRA3Projektarbete2 hpU, G
KTR1Skriftlig kontrollskrivning2 hpU, G

De olika examinationsmomenten poängbedöms och den sammanlagda poängsumman ligger till grund för betyget som ges på kursen. (U, 3, 4, 5)

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström

Examinator

Besma Glaa

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 124 h

Kurslitteratur

Kleen Peter, Moberg Claes & Palm Gunnar, Världshandeln - utveckling, aktörer och spelregler (SNS förlag 2006). Johanson Jan, Blomstermo Anders & Pahlberg Cecilia: Företagets internationaliseringsprocess (Studentlitteratur 2002). Kurskompendium.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Praktikfall i grupp 2 hp U, G
PRA3 Projektarbete 2 hp U, G
KTR1 Skriftlig kontrollskrivning 2 hp U, G

De olika examinationsmomenten poängbedöms och den sammanlagda poängsumman ligger till grund för betyget som ges på kursen. (U, 3, 4, 5)

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kleen Peter, Moberg Claes & Palm Gunnar, Världshandeln - utveckling, aktörer och spelregler (SNS förlag 2006). Johanson Jan, Blomstermo Anders & Pahlberg Cecilia: Företagets internationaliseringsprocess (Studentlitteratur 2002). Kurskompendium.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
KTR1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA3
UPG3

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA3
UPG3

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
KTR1
PRA3
UPG3

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA3
UPG3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA3
UPG3

              
3.2 Kommunikation
X
X
PRA3
UPG3

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA3
UPG3

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
PRA3
UPG3

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
PRA3
UPG3

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
PRA3
UPG3

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.