Innovativt entreprenörskap, 6 hp

Innovative Entrepreneurship, 6 credits

TEIO06

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mohammad Eslami

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 47 h
Rekommenderad självstudietid: 113 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 8 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Environmental Innovation Management) 2 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping O
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Operations Management) 2 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping V
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2018) 2 2 Engelska Linköping O

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Sustainability Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TEIO20 eller TKMJ49.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års avklarade universitetsstudier på ingenjörsprogram samt grunder i projektledning och industriell organisation.

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att studenterna ska utveckla kunskap och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på idékvalificering och affärsplanering för nya, innovativa verksamheter. Efter kursen ska studenten kunna

 • redogöra för, jämföra och ta ställning till olika teoretiska perspektiv på entreprenörskap och ställa olika empiriska exempel i relation till dem;
 • redogöra för och jämföra olika teorier om vad som krävs för att starta och organisera innovativa verksamheter;
 • diskutera för- och nackdelar med affärsplanering för innovativa verksamheter;
 • redogöra för den information och de analyser som krävs för att genom affärsplanering utvärdera en idé till en ny innovativ verksamhet samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte;
 • kommunicera en affärsplan skriftligen och muntligen.

Kursinnehåll

Kursen fokuserar teknikbaserat entreprenörskap, med särskilt fokus på verksamheter som baseras på nya produkter och tjänster. Den är indelad i två teman, där det andra är det huvudsakliga:

 • Innovativt entreprenörskap. Vad är entreprenörskap? Vilka särskilda förutsättningar har nya, innovativa verksamheter och hur kan sådana verksamheter organiseras?
 • Affärsplanering för innovativa verksamheter. Att skriva en affärsplan: Innehåll, informationsbehov och analyser. Att skriva och presentera en affärsplan. Inom detta tema arbetar studenterna i grupp för att skriva en begränsad affärsplan för en innovativ verksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier på engelska. Gruppuppgifter och individuella inlämningsuppgifter stödjer lärandet. Eftersom drivkraft är en viktig aspekt vid start av nya verksamheter läggs stor vikt vid att studenterna är drivande i kursen och tar ansvar för sitt eget lärande, individuellt och i grupp.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Projektuppgift4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Individuella uppgifter2 hpU, 3, 4, 5
UPG1 omfattar uppgifter om innovativa verksamheter och examineras individuellt.
UPG2 omfattar uppgifter om affärsplanering och examineras såväl individuellt som i grupp.
Betyget på varje examinationsmoment samt på kursen som helhet är en sammanvägning av betygen på alla olika uppgifter. För att få ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt på alla uppgifter samt närvaro vid ev. obligatoriska föreläsningar och seminarier (se kursinformation som delas ut i inledningen av kursen). Studenter som får ett underkänt betyg på någon uppgift kommer att ges en möjlighet att revidera den i samband med kursen för att få ett godkänt betyg (dock högst 3). Det är inte tillåtet att revidera godkända uppgifter för att få ett högre betyg.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Mohammad Eslami

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 47 h
Rekommenderad självstudietid: 113 h

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Handböcker i affärsplanering, t ex Barringer, B.R. (2015): Preparing Effective Business Plans. An Entrepreneurial Approach, Global Edition, 2/E, Pearson
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Projektuppgift 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Individuella uppgifter 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 omfattar uppgifter om innovativa verksamheter och examineras individuellt.
UPG2 omfattar uppgifter om affärsplanering och examineras såväl individuellt som i grupp.
Betyget på varje examinationsmoment samt på kursen som helhet är en sammanvägning av betygen på alla olika uppgifter. För att få ett godkänt betyg på kursen krävs godkänt på alla uppgifter samt närvaro vid ev. obligatoriska föreläsningar och seminarier (se kursinformation som delas ut i inledningen av kursen). Studenter som får ett underkänt betyg på någon uppgift kommer att ges en möjlighet att revidera den i samband med kursen för att få ett godkänt betyg (dock högst 3). Det är inte tillåtet att revidera godkända uppgifter för att få ett högre betyg.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel. Handböcker i affärsplanering, t ex Barringer, B.R. (2015): Preparing Effective Business Plans. An Entrepreneurial Approach, Global Edition, 2/E, Pearson
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Ekonomiska beräkningar
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Förstå egenskaper hos teknik/produkter i casen.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
UPG2
Värdering av olika perspektiv inom vetenskapligt område; problemformulering inom affärsplanering
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG2
Informationskompetens -- tillgodogöra sig, värdera och använda insamlad information.
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG2
Helhetstänkande ingår i affärsplanering
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG2
De flesta av dessa är förutsättningar för att lösa projektuppgiften; planering av tid och resurser ingår i affärsplanering.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Hur man bemöter potentiella investerare introduceras.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Projektarbete är en examinationsform.
3.2 Kommunikation
X
X
UPG2
Hur man skriver en affärsplan och hur man presenterar en affärsplan för investerare; appliceras i projektuppgiften.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
UPG2
Immaterialrätt, affärsplanering
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
UPG2
Underliggande delar ingår i affärsplanering och förståelse för verksamheters villkor och förutsättningar.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.