Teknikbaserade projekt och organisationer, 6 hp

Technology-based Projects and Organisations, 6 credits

TEIO46

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022.

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Eva Lovén

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Energi- och miljöteknik) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsteknik och produktutveckling) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Kvalitets- och verksamhetsutveckling) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Mekatronik) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Produktionsledning) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Tillämpad mekanik) 8 (VT 2019) 1, 2 4, 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års studier inom civilingenjörsutbildning, grundläggande kunskaper i industriell ekonomi 

Lärandemål

Efter kursen skall studenten:

 • ha breda kunskaper om, och kunna förklara, diskutera och analysera projektets roll i teknikbaserade organisationer
 • kunna förklara, diskutera och använda organisationsteoretiska begrepp såsom organisationskultur och organisationsstruktur
 • kunna förklara, diskutera och använda verktyg och metoder för projektledning
 • kunna förklara, diskutera och analysera projektledarens och andra ledares roll i teknikbaserade organisationer
 • kunna förklara, diskutera och analysera projektets och organisationens roll i ett större sammanhang av inter- och intra-organisatoriska relationer 

Kursinnehåll

Projekt- och projektledning har blivit allt viktigare inom dagens näringsliv. Företag som lyckas utforma effektiva projektledningssystem kan skapa betydande konkurrensfördelar. Kursen fokuserar på projekt- och organisationsaspekter i teknikbaserade organisationer och företag, vars ledare upplever utmaningar som kan relateras till den snabba, dynamiska utvecklingen av ny teknik, en ökad komplexitet som är ett resultat av att tekniska system tenderar att bygga på flertalet teknikbaser, en ökad behov av samarbete mellan organisationer, och en stor osäkerhet som teknikbaserade projekt präglas av. Kursen använder organisationsteoretiska begrepp som struktur och kultur, och projektledningsverktyg för att ge studenter en förståelse för hur teknikbaserade organisationer och projekt kan ledas. Kursen tar också upp hur projektledare och andra ledare kan leda människor i dessa organisationer och hur inter-organisatoriska relationer kan hanteras. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier. Föreläsningarna ger en överblick över de viktiga teorier och begrepp inom teknikbaserad projekt- och organisationsledning. De flesta föreläsningar bygger på så kallade short cases, som är korta verklighetsbaserade beskrivningar som används för att förklara, tydliggöra och diskutera teorierna. Seminarierna bygger på praktiska övningar och studentledda lektioner kring vissa utvalda ämnen.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Fördjupningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning2 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgift projektplan1.5 hpU, 3, 4, 5
TEN1Skriftlig tentamen2.5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Thamlain, H.J. (2014) Managing Technology-Based Projects: Tools, Techniques, People and Business Processes, Wiley and Sons, New Jersey. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Eva Lovén

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Fördjupningsuppgift, muntlig och skriftlig redovisning 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgift projektplan 1.5 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Skriftlig tentamen 2.5 hp U, 3, 4, 5

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.