Industriell projektledning, 6 hp

Industrial Project Management, 6 credits

TEIO47

Huvudområde

Industriell ekonomi Produktutveckling

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Thomas Magnusson

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 6 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 6 (VT 2019) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Industriell ekonomi, Produktutveckling

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Industriell ekonomi och organisation

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna

 • redogöra för centrala begrepp och metoder inom projektledning och projektorganisation, samt nödvändiga kunskaper och kompetenser hos en projektledare
 • förklara sambandet mellan projektledarens, projektmedlemmarnas, och övriga nyckelintressenters roller i industriella projekt
 • redogöra för betydelsen av lämpliga projektmodeller
 • redogöra för konsekvenser av olika projektledningsstilar
 • planera, följa upp och rapportera ett projekt

Kursinnehåll

Projektmodeller och projektmetodik
Grupputveckling och projektledarskap
Planering, ledning och styrning av industriella projekt
Projektuppföljning och projektanalys Riskhantering

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar och seminarier. Kursen samordnas med TMKT68 Integrerad produktutveckling, i vilken studenterna tillämpar projektmetodik i ett produktutvecklingsprojekt.
Kursen pågår hela vårterminen, med en tentamen efter första perioden och projekt under första och andra perioden.

Examination

PRA1Projektuppgift4 hpU, G
UPG1Skriftlig uppgift2 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser: Avancerad projektverksamhet

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Thomas Magnusson

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 38 h
Rekommenderad självstudietid: 122 h

Kurslitteratur

Hallin/Karrbom-Gustavsson: Projektledning
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektuppgift 4 hp U, G
UPG1 Skriftlig uppgift 2 hp U, G
Hallin/Karrbom-Gustavsson: Projektledning
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.