Innovationsledning, 6 hp

Innovation Management, 6 credits

TEIO90

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ksenia Onufrey

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 29 h
Rekommenderad självstudietid: 131 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling (Produktutveckling - Management) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Projekt, innovation och entreprenörskap) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Strategi och styrning) 7 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriell bioteknik och produktion) 9 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Environmental Innovation Management) 3 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla O
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Operations Management) 3 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2018) 1 2 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Sustainability Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling
 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat
 • Civilingenjör i teknisk biologi
 • Design, masterprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tre års avklarade universitetsstudier på civilingenjörsprogram.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagarna ha utvecklat en förmåga att:

 • redogöra för och diskutera teorier kopplade till ledning av innovationsprocesser, strategisk innovationsledning samt teknologisk och industriell dynamik;
 • med utgångspunkt i empiriska exempel värdera och kunna tillämpa teorier om ledning av innovationsprocesser, strategisk innovationsledning samt teknologisk och industriell dynamik; samt
 • diskutera relationen mellan å ena sidan teknologisk/industriell dynamik och å andra sidan ledning av innovationsprocesser och strategisk innovationsledning, i förhållande till empiriska exempel.

 

Kursinnehåll

Teknikbaserad utvecklingsverksamhet är ett centralt tema i kursen. Teknisk utveckling och dess koppling till strategi, organisation och ledning studeras dels på branschnivå i termer av teknisk och industriell dynamik, dvs. hur teknologier och branscher förändras över tiden, dels på företagsnivå, med fokus på innovationsstrategier inom företaget och på hur tekniskt utvecklingsarbete organiseras och leds i företaget. Kursen är organiserad i ett antal teman:

 • Ledning av innovationsprocesser
 • Strategisk innovationsledning
 • Teknologisk och industriell dynamik

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs huvudsakligen i form av föreläsningar och fallstudiebaserat arbete i grupp (enskilt och vid seminarier). I föreläsningsserien presenteras den teoretiska basen. Teorin utvecklas och fördjupas ytterligare genom en eller flera gruppuppgifter, där studenterna förväntas delta aktivt och själva driva på sitt lärande genom arbete med teori och praktikfall (case). All undervisning sker på engelska. Individuella uppgifter får skrivas på svenska eller engelska. Studenten förväntas ta stort ansvar för sitt eget, individuella lärande.

Examination

UPG3Individuella uppgifter med skriftl redovisning4 hpU, 3, 4, 5
UPG4Gruppuppgifter med skriftl redovisning2 hpU, 3, 4, 5

För godkänt betyg krävs godkänt betyg på alla uppgifter. Vid underkänt betyg på någon uppgift ges EN möjlighet till komplettering i samband med aktuellt kurstillfälle. Det är inte tillåtet att revidera uppgifter för att få ett högre betyg än 3. Kursbetyget sätts som en sammanvägning av betygen på de olika uppgifterna enligt ett i förväg bestämt schema där de individuella uppgifterna väger tyngst. Obligatorisk närvaro vid enstaka seminarier kan förekomma.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:

Inonvation och entreprenörskap, projektkurs

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Ksenia Onufrey

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 29 h
Rekommenderad självstudietid: 131 h

Kurslitteratur

Vetenskapliga artiklar.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Individuella uppgifter med skriftl redovisning 4 hp U, 3, 4, 5
UPG4 Gruppuppgifter med skriftl redovisning 2 hp U, 3, 4, 5

För godkänt betyg krävs godkänt betyg på alla uppgifter. Vid underkänt betyg på någon uppgift ges EN möjlighet till komplettering i samband med aktuellt kurstillfälle. Det är inte tillåtet att revidera uppgifter för att få ett högre betyg än 3. Kursbetyget sätts som en sammanvägning av betygen på de olika uppgifterna enligt ett i förväg bestämt schema där de individuella uppgifterna väger tyngst. Obligatorisk närvaro vid enstaka seminarier kan förekomma.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Vetenskapliga artiklar.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Kursen bygger på allmän kunskap om teknikbaserade verksamheter/företag.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG3
UPG4
Innovationsledning som tillämpat ämne.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG4
Problemformulering och -lösning ingår som en naturlig del i grupparbetet.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG4
Uppgiften kräver helhetstänkande.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG3
UPG4
Värderingsförmåga m m undervisas och examineras
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X
UPG4
Etiska aspekter på innovation introduceras; ledning av innovationsprocesser undervisas och examineras
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG4
Grupparbete
3.2 Kommunikation
X
UPG3
UPG4
Skriftlig redovisning (UPG1, UPG2), muntlig diskussionsförmåga (UPG2)
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG3
UPG4
Uppgifterna görs på engelska (UPG2 obligatoriskt, UPG1 valfritt)
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Innovationers roll för ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling introduceras
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG3
UPG4
Innovationsledning utgör en väsentlig del av teknikbaserade företags affärsmässiga villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG3
UPG4
Planering i form av strategiska aspekter på innovationsledning är en central del av kursen
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG3
UPG4
Ledning av utvecklingsarbete är en central del av kursen.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.