Projektledning, 6 hp

Project Management, 6 credits

TEIO93

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Dzamila Bienkowska

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 21 h
Rekommenderad självstudietid: 139 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2020) 1 1 Svenska Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TEIO24.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Marknadskommunikativt designprojekt.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för och diskutera modeller och teorier om projektledning
 • kunna motivera projektmodeller och metoder utifrån projektets omgivning och förutsättningar
 • använda modeller och teorier om projektledning för att analysera och reflektera över en projektledares erfarenheter 

 

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge deltagarna:

 • en teoretisk förståelse för ledarskap i projekt
 • en praktisk insyn i vad det innebär att vara projektledare
 • förståelse för olika projektmodeller och dess användningsområden i målstyrda och målsökande projekt

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminarier med obligatorisk närvaro, och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG2Skriftliga uppgifter3 hpU, 3, 4, 5
UPG1Aktivt deltagande vid seminarier1 hpU, G
MUN1Muntlig tentamen2 hpU, G

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.
UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte särskilda skäl kan anges, vid sidan om uppfyllande av krav på innehåll & framställning som gäller för högre betyg.

Slutbetyg = betyg på UPG2

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Dag Swartling

Examinator

Dzamila Bienkowska

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 21 h
Rekommenderad självstudietid: 139 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Leif E Andersson, (2015) Psykologi för projektledare Sanoma utbildning
  ISBN: 9789152327814

Artiklar


 • Vetenskapliga artiklar tillkommer under kursen.

Övrigt

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Skriftliga uppgifter 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Aktivt deltagande vid seminarier 1 hp U, G
MUN1 Muntlig tentamen 2 hp U, G

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.
UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte särskilda skäl kan anges, vid sidan om uppfyllande av krav på innehåll & framställning som gäller för högre betyg.

Slutbetyg = betyg på UPG2

Böcker

Leif E Andersson, (2015) Psykologi för projektledare Sanoma utbildning

ISBN: 9789152327814

Artiklar

Vetenskapliga artiklar tillkommer under kursen.

Övrigt

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
X
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.