Kandidatprojekt bioteknik, 18 hp

Biotechnology - Bachelor Project, 18 credits

TFBI24

Huvudområde

Bioteknik Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Edqvist

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 164 h
Rekommenderad självstudietid: 316 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Bioteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 2, 2+3+4 Svenska Linköping O

Huvudområde

Bioteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i Grundläggande kemi, Cellbiologi och mikrobiella processer samt Fysiologiska principer och etik.
Spärrkurser: Genetik och evolution (eller motsvarande)

Lärandemål

Ämneskunskaper
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Systematiskt integrera och använda sina kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa en uppgift med inriktning mot bioteknik.
 • Tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet.
 • Tillgodogöra sig relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.

Individuella och yrkesmässiga kunskaper
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Formulera för uppgiften relevanta frågeställningar.
 • Avgränsa uppgiften gentemot givna tidsramar.
 • Söka och värdera vetenskaplig litteratur.

Arbeta i grupp och kommunicera
Den studerande förväntas visa förmåga att

 • Planera, genomföra och redovisa ett utvecklingsprojekt med inriktning mot bioteknik.
 • Uttrycka sig professionellt såväl skriftligt som muntligt.
 • Kritiskt granska och diskutera ett självständigt arbete framlagt i tal och skrift.

Ingenjörsmässighet
Den studerande förväntas kunna

 • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar inom området bioteknik.
 • Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller projektarbete inom bioteknik. Kursen avslutas med muntliga och skriftliga presentationer av projektarbetet. Specifikt kursinnehåll bestäms för varje projektgrupp i samråd med handledare.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av seminarier och ett projektarbete. Projektarbetet utförs självständigt i grupp. För varje grupp utses en handledare och examinator. Studenterna förutsätts ta stort ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras. Projektet ska redovisas i en skriftlig rapport. Vidare ska arbetet presenteras muntligt. Opponering ska göras på en annan grupps projektarbete. 
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG2Opponering1 hpU, G
UPG5Muntlig presentation1 hpU, G
PRA3Projektarbete med skriftlig rapport16 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Examinator

Johan Edqvist

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 164 h
Rekommenderad självstudietid: 316 h

Kurslitteratur

Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis bestämmas individuellt för respektive projektgrupp.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Opponering 1 hp U, G
UPG5 Muntlig presentation 1 hp U, G
PRA3 Projektarbete med skriftlig rapport 16 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis bestämmas individuellt för respektive projektgrupp.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA3
UPG2

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA3
UPG2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA3

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA3
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA3

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA3

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA3
UPG5

              
3.2 Kommunikation
X
X
PRA3
UPG5

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA3

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA3

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
PRA3

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA3

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA3

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA3

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.