Relativistisk kvantmekanik, 6 hp

Relativistic Quantum Mechanics, 6 credits

TFYA57

Kursen är nedlagd. Ersätts av TFYT06.

Huvudområde

Teknisk fysik Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sergei Simak

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Teknisk matematik) 9 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Teori, modellering och visualisering) 7 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6MFYS Fysik och nanovetenskap, masterprogram 3 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V
6MFYS Fysik och nanovetenskap, masterprogram (Teoretisk fysik) 3 (HT 2017) 2 3 Engelska Linköping V

Huvudområde

Teknisk fysik, Fysik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Fysik och nanovetenskap, masterprogram

Särskild information

Vartannatårskurs. Ges ej 2016.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Klassisk elektromagnetism, Analytisk mekanik och Kvantmekanik

Lärandemål

Kursens mål är att lära studenterna grunderna i relativistisk kvantmekanik, med fokus på dess applikationer i fasta tillståndets fysik. Efter godkänd examination skall studentens förmåga att förstå forskningslitteratur, formulerad på relativistisk kvantmekanik, väsentligt förbättrats. Efter avslutad kurs kan studenten:

 • grunderna för första princip teorier baserade på relativistisk kvantmekanik
 • grunderna i spridningsteori
 • hur man löser relativistiska kvantmekanikproblem som innefattas av kursinnehållet

 

Kursinnehåll

Grundläggande teori inklusive speciell relativitetsteori och rörelsemängdsmoment. Diracekvationen, symmetrier, operatorer och fria partiklar. Fysikaliska konsekvenser av lösningarna och modellprobl em. Viktiga applikationer av kvantteori i fasta tillståndet. Relevany teori för enelektronatomen.
Utveckling av teorin för att beskriva kvantmekanik för flerelektronsystem, inklusive Hartree-Fock o ch DFT. Spridningsteori och bandstrukturer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Studierektor eller motsvarande

Magnus Johansson

Examinator

Sergei Simak

Kurshemsida och andra länkar

http://www.ifm.liu.se/undergrad/fysikgtu/coursepage.html?selection=all&sort=kk

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

"Relativistic Quantum Mechanics", Paul Strange
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter och muntlig redovisning 6 hp U, 3, 4, 5
"Relativistic Quantum Mechanics", Paul Strange
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
A: Kvantmekanik, kvantdynamik, Elektromagnetism, Relativitetsteori, Fasta tillståndets fysik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
Problemlösning, modellering, kreativt tänkande
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
UPG1
Muntlig framställning
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X
UPG1
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Muntlig framställning
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
UPG1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.