IT-rätt och etik, 6 hp

Law for IT and Ethics, 6 credits

TGTU79

Huvudområde

Övriga ämnen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog, Christina Nordin

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 2 (VT 2019) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Övriga ämnen

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi

Särskild information

Kursen får ej ingå i examen tillsammans med TEIE88.

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • Beskriva och förklara den svenska nationella rättens samt EU-rättens struktur och systematik liksom centrala normativa etiska teorier, principer och begrepp.
 • Beskriva och förklara den rättsliga regleringen och etiska förhållningssätt kring användningen av informationsteknologi, IT-säkerhet, upphovsrätt och databehandling av personuppgifter.
 • Tillämpa straffrättsliga regler och etiska teorier av relevans för missbruk av internet och annan datakommunikation.
 • Skriftligt och muntligt utreda, analysera och problematisera juridiska och etiska frågor i relation till implementering och användning av informationsteknologi.

Kursinnehåll

 • Grundläggande etiska centrala normativa etiska teorier, principer och begrepp.
 • Grundläggande juridiska begrepp och principer, inklusive rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna samt hur rättsregler skapas och tillämpas.
 • Juridiska och etiska aspekter på IT-säkerhet, upphovsrätt och databehandling av personuppgifter.
 • Mänskliga rättigheter och grundlagsskyddade rättigheter, såsom yttrandefrihet och tryckfrihet.
 • Etiska förhållningssätt och juridiska bestämmelser vid missbruk av internet och annan datakommunikation.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen tillämpar problembaserat lärande med basgruppsarbete och studentstyrt lärande. Basgruppsarbetet samordnas genom kursen Fysikaliska modeller. De teoretiska grunderna gås igenom på föreläsningar och behandlas i seminarier.

Examination

UPG2Inlämningsuppgifter juridik2 hpU, 3, 4, 5
UPG1Inlämningsuppgifter etik2 hpU, 3, 4, 5
SEM2Seminarier i juridik1 hpU, G
SEM1Seminarier i etik1 hpU, G

Slutbetyges beräknas via sammanslagning av antal poäng från inlämningsuppgifterna i UPG1 och UPG2. Betygsgränser anges på kurshemsidan.

På de obligatoriska seminarierna krävs aktiv närvaro.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för Tema

Studierektor eller motsvarande

Maria Eidenskog, Christina Nordin

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Merkel, Magnus mfl (2003). Rapportskrivning - En lathund för studenter samt material som meddelas i samband med kursstart.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgifter juridik 2 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Inlämningsuppgifter etik 2 hp U, 3, 4, 5
SEM2 Seminarier i juridik 1 hp U, G
SEM1 Seminarier i etik 1 hp U, G

Slutbetyges beräknas via sammanslagning av antal poäng från inlämningsuppgifterna i UPG1 och UPG2. Betygsgränser anges på kurshemsidan.

På de obligatoriska seminarierna krävs aktiv närvaro.

Övrigt

Merkel, Magnus mfl (2003). Rapportskrivning - En lathund för studenter samt material som meddelas i samband med kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
UPG2
Kritisk analys av juridiska och etiska frågor
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
SEM1
SEM2
problematisera juridiska och etiska frågor i relation till informationsteknologi
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Basgrupp
3.2 Kommunikation
X
Seminarier
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
UPG2
Grundläggande regelverk, Etiska principer
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG2
Skydd för den personliga integriteten i affärsförhållanden
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.