Etiska frågor inom AI, 6 hp

Ethical Issues in AI, 6 credits

TGTU99

Huvudområde

Informationsteknologi Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Darcy Parks

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 28 h
Rekommenderad självstudietid: 132 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (AI och maskininlärning) 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik (AI och maskininlärning) 7 (HT 2024) 1, 2 1, 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Informationsteknologi, Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i informationsteknologi
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik

Rekommenderade förkunskaper

Uppnådd kandidatnivå inom datavetenskap, datateknik eller informationsteknologi. Genomgången grundkurs i AI motsvarande 6 hp alternativt läses parallellt med grundkurs i AI motsvarande 6 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på kunna:

 • redogöra för begrepp, teorier och problem inom området tillämpad etik och den artificiella intelligensens (AI) etik
 • utveckla en teoretiskt grundad argumentation i problemområden knutna till AI
 • formulera teoribaserade rekommendationer och bedömningar av en moralisk fråga rörande AI i en professionell miljö

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas etiska frågor som väcks av utvecklingen av alltmer sofistikerade autonoma system, inklusive frågor om vilka krav som bör ställas på tekniken och varför, vilka sorters agenter som artificiella system utgör, om dessa kan anses vara moraliska agenter och om de kan tillskrivas ansvar för sina handlingar samt hur det yttersta ansvaret för artificiell intelligens (AI) bör hanteras och varför. I kursen läggs fokus på fyra huvudområden av moralisk relevans för autonoma system och AI: ansvar för beslut fattade av artificiella agenter, partiskhet/diskriminering som ett resultat av AI-användning, vikten av delaktighet i utvecklingen av AI-system, och hur vi kan säkerställa att AI implementerar mänskliga värden och inte andra intressen . I kursen tas teoretiska verktyg upp för att reflektera över etiska implikationer av utvecklingen inom AI, vilka krav som kan ställas på den här typen av teknik och hur den kan hanteras i samhället.

Examination

SEM1Aktivt deltagande på seminarier3 hpU, G
UPG1Individuellt skriftligt arbete3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Aktivt deltagande på seminarier 3 hp U, G
UPG1 Individuellt skriftligt arbete 3 hp U, 3, 4, 5
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
Vi kommer introducera Ai för att sedan göra etisk analys
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
SEM1
UPG1
Använda Ai-etiska beslutsmodeller för att hantera teknisk problemlösning
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
SEM1
UPG1
Kursens examination är analys och problemlösning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
SEM1
UPG1
Detta är en etikkurs och dessa frågor är centrala.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Vid peer review-seminarium
3.2 Kommunikation
X
Skriftligt och vid peer review-seminarium
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
En förutsättning för etisk analys av AI
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.