Industriell ekologi, 6 hp

Industrial Ecology, 6 credits

TKMJ10

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av TKMJ55.

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Johansson

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Energi- och miljöteknik) 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6MDES Design, masterprogram 2 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 6 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Environmental Innovation Management) 2 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla O
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 2 (VT 2018) 1 1 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Sustainability Engineering and Management, masterprogram
 • Högskoleingenjör i kemisk analysteknik
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Design, masterprogram

Särskild information

Får ej ingå i examen samtidigt som TKMJ35

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Allmäntekniska kunskaper under de två första studieåren på Tekniska Högskolan samt att Miljöteknik eller motsvarande grundläggande miljökurs är genomgången.

Lärandemål

Kursen syftar till att utveckla studenternas kunskap om proaktiva strategier för att undvika och minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, organisationer och tekniska system. Efter slutförd kurs kommer studenterna att kunna:

 • Tillämpa resursstrategier som dematerialisering, substitution och återvinning på olika produkter och tekniska system med en medvetenhet om risken för problembyten.
 • Analysera material- och energiflöden med avseende på deras miljöpåverkan och identifiera potentiella åtgärder för ökad resurseffektivitet.
 • Beskriva användbarheten av olika miljösystemanalytiska metoder som Livscykelanalys och Materialflödesanalys samt tillämpa dessa metoder för att analysera olika typer av resurs- och föroreningsproblem.
 • Beskriva institutionella och affärsmässiga villkor för implementering av strategier och åtgärder för ökad resurseffektivitet 

Kursinnehåll

 • Resursfrågor och -strategier som kritikalitet, dissipativ användning, exergi och entropi, dematerialisering, substitution och avfallshantering och återvinning.
 • Tillämpbarhet av miljösystemanalytiska metoder och verktyg för analys av olika typer av resurs- och föroreningsproblem med fokus på Livscykelanalys och Materialflödesanalys.
 • Drivkrafter och hinder för implementering av olika strategier och åtgärder för ökad resurseffektivitet såsom institutionella villkor, omvärldsförändringar och affärsmässighet.
 • Hållbarhetsutmaningar kopplat till produktion, användning och avfallshantering av utvalda material som metaller, cement, plaster och biomassa. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gästföreläsningar samt olika former av gruppuppgifter.

Examination

UPG1Godkända inlämningsuppgifter2 hpU, G
TEN2En skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Aktivt deltagande i gruppuppgifter

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Miljömanagement, Resurseffektiva produkter

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Carina Sundberg

Examinator

Joakim Johansson

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Kurslitteratur

Kurslitteraturen består av utvalda vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel som tillhandahålls i samband med kursstart.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Godkända inlämningsuppgifter 2 hp U, G
TEN2 En skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Aktivt deltagande i gruppuppgifter

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kurslitteraturen består av utvalda vetenskapliga artiklar, rapporter och bokkapitel som tillhandahålls i samband med kursstart.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
TEN2
UPG1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN2
UPG1
Industriell Ekologi, Material- och materialstrategier, Miljösystemanalys
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN2
UPG1
Kunna applicera material- och miljöstrategier, utvärdera och föreslå åtgärder för ökad resurseffektivitet
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
TEN2
UPG1
Övningar kring materialstrategier och miljösystemanalys
2.3 Systemtänkande
X
X
TEN2
UPG1
Kunna förstå systemperspektivets roll för att utveckla miljölösningar och för att undvika problembyten
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN2
UPG1
Kreativt/kritiskt tänkande kring samhällets material- och energiflöden
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Gästföreläsningar kring hur Industriell Ekologi appliceras i industrin
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG1
Övningar, mindre projektarbete
3.2 Kommunikation
X
UPG1
<skriftlig och muntlig redovisning av övningar, skapande och presentation av poster vid posterkonferens
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
TEN2
UPG1
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
TEN2
UPG1
Kursens huvudfokus
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
TEN2
UPG1
Hur företag kan förbättra sina material- och energiflöden genom nya angreppsätt och villkor
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN2
UPG1
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN2
UPG1
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.5 Att realisera produkter och system
X
TEN2
UPG1
Hur företag kan förändra miljöprestanda genom att införa systemperspektiv
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
TEN2
UPG1
Hur material och energiflöden kan optimeras
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Ingenjörens roll i att optimera material och energiflöden
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.