Biofuels for Transportation, 6 hp

Biofuels for Transportation, 6 credits

TKMJ31

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Roozbeh Feiz

Studierektor eller motsvarande

Marianna Lena Kambanou

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 92 h
Rekommenderad självstudietid: 68 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management (Hållbart företagande) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Biologiska resurser och hållbart nyttjande) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Energiteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriella bioprocesser) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat (Industriella bioprocesser) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Energi- och miljöteknik) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriella bioprocesser) 7 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi (Industriella bioprocesser) 9 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V
6MSUS Sustainability Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2024) 1 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

The course is not available for exchange students

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i kemisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i teknisk biologi
 • Masterprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i Sustainability Engineering and Management

Rekommenderade förkunskaper

Miljöteknik. Generella tekniska kunskaper från 3 års studier vid ett tekniskt universitet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs kommer studenterna att:

 • Vara medvetna om hur etablerade och nya biobränslen produceras och används
 • Kunna utvärdera miljöpåverkan från material- och energianvändning i biobränslens livscykel
 • Vara medvetna om den nödvändiga tekniken, infrastrukturen och kontextuella faktorer för användningen av biobränslen
 • Ha bekantat sig med olika perspektiv på hållbar produktion och användning av biobränslen för olika aktörer och sammanhang
 • Kunna reflektera över hur samarbete mellan olika aktörer kan leda till högre resurseffektivitet; till exempel genom bättre integration av material- och energiflöden
 • Bli bekanta med affärsdimensioner relaterade till produktionen av biobränsle

Kursinnehåll

Genom denna kurs kommer studenterna att lära sig om egenskaperna hos och utmaningarna för produktion och användning av biobränslen. Kursen kommer att gå igenom råmaterial, produktionsprocesser, användning i fordon, miljöpåverkan och olika aktörers perspektiv på hållbarhet av biobränslen. Kursen kommer att bestå av flera aspekter kring biobränslen: produktion, utveckling och användning. Innehållet bygger på den teoretiska och praktiska erfarenheten hos experter från både akademin och industrin. Genom föreläsningar, seminarier, studiebesök och praktiska uppgifter får studenterna lära sig mer om:

 • Råmaterial för produktion av biobränsle
 • Produktionsprocesser för biobränslen
 • Fordons- och infrastrukturkrav för biobränslen
 • Miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter relaterade till produktion och användning av biobränsle
 • Drivkrafter och förutsättningar för utvecklingen av biobränslen och dess marknad

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av följande delar:

 • Föreläsningar
 • Gästföreläsningar från industri och andra forskningsinstitutioner
 • Studiebesök på produktionsanläggningar för biobränslen 
 • Projektarbete
 • Hemtentamen

Examination

PRA1Projektarbete och seminarier3 hpU, G
UPG1Hemtentamen3 hpU, 3, 4, 5

För att bli godkänd på denna kurs och få ett slutbetyg krävs godkända hemtentamen (med skriftliga och muntliga delar) samt projektarbeten (inklusive inlämningsuppgifter och obligatoriska workshops/seminarier).

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Industriell ekologi, Resurseffektiva produkter

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Ordinarie litteratur

Böcker

 • Baumann, H, and A-M Tillman, (2004) The Hitch Hiker’s Guide to LCA: An Orientation in Life Cycle Assessment Methodology and Application Studentlitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Börjesson, P., Tufvesson, L., Lantz, M., (2010) Life cycle assessment of biofuels in Sweden Lund University
 • Dominik Rutz & Rainer Janssen, (2008) Biofuel Technology Handbook
  The book contains useful information about the technical aspects of biofuel production from several types of biomass.
  http://www.isibang.ac.in/~library/onlinerz/resources/Biofuel_Technology_Handbook_version2_D5.pdf
 • European Commission, (2015) The impact of biofuels on transport and the environment, and their connection with agricultural development in Europe
  ISBN: 9789282363294
  The book is ordered by European Commission and provides an overview of biofuels production and consumption and of related policies worldwide. It also contains analysis and discussion of key aspects affecting the overall sustainability of biofuels; including their impact on agricultural markets, emissions from indirect land-use change, and greenhouse gas emissions.
  http://dx.doi.org/10.2861/775
 • IEA, (2004) Biofuels for Transport: An International Perspective Paris : OECD Publishing, 2004.
  ISBN: 9789264015135
  The book contains useful information about the technical aspects of biofuel production from several types of biomass. (particularly chapter 2). This book is published in 2004, so some of the information may be outdated.
  https://www.cti2000.it/Bionett/All-2004-004%20IEA%20biofuels%20report.pdf
 • IEA Bioenergy: Task 41, (2020) Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction
  https://task39.sites.olt.ubc.ca/files/2020/02/Advanced-Biofuels-Potential-for-Cost-Reduction-Final-Draft.pdf
 • Mittelbach, M. and Remschmidt, C., (2006) Biodiesel: The Comprehensive Handbook Boersedruck GMBH
 • Tuner, M., (2016) Combustion of Alternative Vehicle Fuels in Internal Combustion Engines
 • Worldwatch Institute, (2006) Biofuels for Transport: Global Potential and Implications for Energy and Agriculture

Artiklar

 • Börjesson, P., Good or bad bioethanol from a greenhouse gas perspective – What determines this? Applied Energy 2009
  doi:10.1016/j.apenergy
 • Börjesson, P., Mattiasson, B., Biogas as a resource-efficient vehicle fuel Trends in Biotechnology 2008
  doi:10.1016/j.tibtech
 • Müller-Langer, Franziska, Stefan Majer, and Sinéad O’Keeffe, Benchmarking Biofuels—a Comparison of Technical, Economic and Environmental Indicators Energy, Sustainability and Society 2014
  https://doi.org/10.1186/s13705-014-0020-x
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete och seminarier 3 hp U, G
UPG1 Hemtentamen 3 hp U, 3, 4, 5

För att bli godkänd på denna kurs och få ett slutbetyg krävs godkända hemtentamen (med skriftliga och muntliga delar) samt projektarbeten (inklusive inlämningsuppgifter och obligatoriska workshops/seminarier).

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av programkurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. Fristående kurser kan schemaläggas på andra tider. 

Avbrott och avanmälan på kurs

Enligt beslut vid Linköpings universitet om Riktlinjer och rutiner för bekräftelse av deltagande i utbildning med mera på grund- och avancerad nivå, Dnr LiU-2020-02256 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/764582) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att detta kan noteras i Ladok. Avanmälan eller avbrott från kurs görs via webbformulär Blanketter och formulär 

Inställd kurs eller avvikelse från kursplanen

Kurser med få deltagare (< 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. För fristående kurser måste inställande av kurs ske innan studenter har antagits på kursen (i enlighet med LiUs antagningsordning Dnr LiU-2022-01200, https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622645). 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet Dnr LiU-2023-00379, (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning, Dnr LiU-2022-04445 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Principer för tentamina

Skriftlig och muntlig tentamen samt digital salstentamen och datortentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i januari
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs, eller ett tentamensmoment (TEN, DIT, DAT, MUN), ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut under en avvecklingsperiod med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat. Totalt erbjuds alltså 6 omtentamenstillfällen, varav 2 ordinarie omtentamenstillfällen. I tentaanmälningssystemet markeras tentamina som ges för näst sista respektive sista gången.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

För fristående kurser med tentamensmoment som inte följer blockplacering kan andra tider förekomma. 

Omprov övriga examinerande moment

För riktlinjer för omprov vid andra examinerande moment än skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina hänvisas till de generella LiU-riktlinjerna för examination och examinator, Dnr LiU-2023-00379 (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

Nedlagd kurs

För Beslut om Rutiner för administration vid avveckling av utbildningsprogram, fristående kurser och kurser inom program, se Dnr LiU-2021-04782 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/1156410). Efter beslut om nedläggning och efter avvecklingsperiodens slut hänvisas studenterna till ersättande kurs (eller motsvarande) enligt information i kursplan eller utbildningsplan. Om en student har godkänt i något/några moment i en avvecklad programkurs men inte alla och det finns en åtminstone delvis ersättande kurs så kan en bedömning om eventuellt tillgodoräknande ske. Eventuell tillgodoräkning av delmoment görs av examinator.

Anmälan till tentamen

För deltagande i skriftlig tentamen, digital salstentamen och datortentamen är anmälan obligatorisk, se beslut i regelsamlingen Dnr LiU-2020-04559 (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682). En oanmäld student kan således inte erbjudas plats. Anmälan till tentamen är öppen 30 kalenderdagar före provdatum och stänger 10 kalenderdagar innan provdatum om inget annat anges. Anmälan görs i Studentportalen eller via LiU-appen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen, Dnr LiU-2020-04559 (http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682).

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyad examination (s.k. plussning) för högre betyg på skriftliga tentamina, digital salstentamina och datortentamina, dvs samtliga provmoment med modulkod TEN, DIT och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Betyg och examinationsformer

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 • Kurser med skriftlig tentamen och digital salstentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 • Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment och modulkoder

Nedan anges vad som gäller för de examinationsmoment med tillhörande modulkod som tillämpas vid Tekniska fakulteten vid Linköpings universitet. 

 • Skriftlig tentamen (TEN) och digital salstentamen (DIT) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 • Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), digital kontrollskrivning (DIK), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamen (HEM).
 • Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktivt deltagande som basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Allmänt gäller att:

 • Obligatoriska kursmoment skall vara poängsatta och ges en modulkod.
 • Examinationsmoment som ej är poängsatt får ej vara obligatoriskt. Det är frivilligt att delta på dessa moment och information om det samt tillhörande villkor skall tydligt framgå i den beskrivande texten.
 • För kurser med flera examinationsmoment med graderad betygsskala skall det anges hur slutbetyg på kursen vägs samman.

För obligatoriska moment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, Dnr 
LiU-2023-00379 http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

För möjlighet till anpassade examinationsmoment gäller att (i enlighet med Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, Dnr LiU-2023-00379 http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592): 

 • Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
 • Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
 • Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Rapportering av examinationsresultat

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat.

Linköpings universitet har även tagit fram en vägledning för lärares och studenters användning av generativ AI i utbildningen (Dnr LiU-2023-02660). Som student förväntas du alltid ta reda på vad som gäller för respektive kurs (inklusive examensarbetet). Generellt gäller tydlighet för var och hur generativ AI har använts.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall

Ordinarie litteratur

Böcker

Baumann, H, and A-M Tillman, (2004) The Hitch Hiker’s Guide to LCA: An Orientation in Life Cycle Assessment Methodology and Application Studentlitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

Börjesson, P., Tufvesson, L., Lantz, M., (2010) Life cycle assessment of biofuels in Sweden Lund University
Dominik Rutz & Rainer Janssen, (2008) Biofuel Technology Handbook

The book contains useful information about the technical aspects of biofuel production from several types of biomass.

http://www.isibang.ac.in/~library/onlinerz/resources/Biofuel_Technology_Handbook_version2_D5.pdf

European Commission, (2015) The impact of biofuels on transport and the environment, and their connection with agricultural development in Europe

ISBN: 9789282363294

The book is ordered by European Commission and provides an overview of biofuels production and consumption and of related policies worldwide. It also contains analysis and discussion of key aspects affecting the overall sustainability of biofuels; including their impact on agricultural markets, emissions from indirect land-use change, and greenhouse gas emissions.

http://dx.doi.org/10.2861/775

IEA, (2004) Biofuels for Transport: An International Perspective Paris : OECD Publishing, 2004.

ISBN: 9789264015135

The book contains useful information about the technical aspects of biofuel production from several types of biomass. (particularly chapter 2).

This book is published in 2004, so some of the information may be outdated.

https://www.cti2000.it/Bionett/All-2004-004%20IEA%20biofuels%20report.pdf

IEA Bioenergy: Task 41, (2020) Advanced Biofuels – Potential for Cost Reduction

https://task39.sites.olt.ubc.ca/files/2020/02/Advanced-Biofuels-Potential-for-Cost-Reduction-Final-Draft.pdf

Mittelbach, M. and Remschmidt, C., (2006) Biodiesel: The Comprehensive Handbook Boersedruck GMBH
Tuner, M., (2016) Combustion of Alternative Vehicle Fuels in Internal Combustion Engines
Worldwatch Institute, (2006) Biofuels for Transport: Global Potential and Implications for Energy and Agriculture

Artiklar

Börjesson, P., Good or bad bioethanol from a greenhouse gas perspective – What determines this? Applied Energy 2009

doi:10.1016/j.apenergy

Börjesson, P., Mattiasson, B., Biogas as a resource-efficient vehicle fuel Trends in Biotechnology 2008

doi:10.1016/j.tibtech

Müller-Langer, Franziska, Stefan Majer, and Sinéad O’Keeffe, Benchmarking Biofuels—a Comparison of Technical, Economic and Environmental Indicators Energy, Sustainability and Society 2014

https://doi.org/10.1186/s13705-014-0020-x

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
PRA1
UPG1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
PRA1
UPG1

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
PRA1
UPG1

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1
UPG1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
UPG1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
PRA1
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
UPG1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
UPG1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
PRA1
UPG1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
PRA1
UPG1

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.