Eltekniska system, 6 hp

Electrical Systems, 6 credits

TMEL08

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången HT 2023. Ersätts av TSFS16 för M från och med kull 2022..

Huvudområde

Energi- och miljöteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sivert Lundgren

Studierektor eller motsvarande

Tomas Svensson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 64 h
Rekommenderad självstudietid: 96 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 5 (HT 2017) 1 4 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Energi- och miljöteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i energi - miljö - management
 • Civilingenjör i maskinteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra och analys.

Lärandemål

Elektriciteten som kraftkälla och informationsbärare är en förutsättning för att vårt moderna samhälle skall fungera. Kursen behandlar grunderna för dessa eltekniska system, både teoretiskt och praktiskt. De grundläggande elektronikkomponenterna tas upp liksom hur man med elektroteknikens hjälp kan mäta ett antal icke elektriska storheter. Efter genomgången kurs skall studenten ha förståelse för och förmågan att behandla elektrotekniska problemställningar i såväl hemmamiljö som i industrin. Den studerande skall därmed kunna:

 • Utföra beräkningar på lik- och växelströmsnät.
 • Förstå funktionen samt utföra enklare beräkningar på kopplingar av elektromagnetisk natur.
 • Tillämpa strukturerade metoder för analys och konstruktion av elektroniska kretsar.
 • Utföra mätningar av elektriska storheter som t.ex. spänning, ström och effekt.
 • Välja lämpliga givare och mätmetoder för att på elektrisk väg mäta icke elektriska storheter såsom varvtal, kraft, temperatur, tryck m.m.

Kursinnehåll

 • Likströmslära och växelströmslära.
 • Elektrisk spänning, ström och effekt.
 • Ohms lag och elektriskt motstånd.
 • Serie- och parallellkoppling.
 • D/Y- och Y/D-transformation.
 • Kirchhoffs lagar.
 • Superpositionssatsen och tvåpolssatsen .
 • Sling- och nodanalys.
 • Sinusformad växelström, visardiagram och komplexa metoden.
 • Effekt vid växelström.
 • Magnetism och den ideala transformatorn.
 • Icke stationära förlopp behandlade med Laplace-transformen.
 • Dioden och zenerdioden.
 • Likriktning och glättning.
 • Transistorn, beräkning av arbetspunkt.
 • Småsignalmodeller, enkla förstärkarsteg.
 • Operationsförstärkaren.
 • Frekvensberoende, Bode-diagram.
 • Elektriska mätmetoder för mätning av icke elektriska storheter med laborationer omfattande mätningar av luftflöde, temperatur, tryck hos en värmeväxlare samt mätning av tid, frekvens, varvtal, kraft och vibration.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Föreläsningar, lektioner och laborationer.

  Examination

  LAB1Laboration2 hpU, G
  TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Påbyggnadskurser: Energitekniska system, Digitalteknik, Reglerteknik samt andra elektrotekniska eller mättekniska kurser som ges vid andra institutioner.

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för systemteknik

  Studierektor eller motsvarande

  Tomas Svensson

  Examinator

  Sivert Lundgren

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TMEL08/

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 64 h
  Rekommenderad självstudietid: 96 h

  Kurslitteratur

  Söderkvist: Kretsteori & Elektronik. Ekdahl/Franzén/Gralén/Lundgren: Elektroteknik Övningsexempel. Franzén/Lundgren/m.fl.: Laborationer
 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  LAB1 Laboration 2 hp U, G
  TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

  Kursplan

  För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

  Schemaläggning

  Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

  Avbrott på kurs

  Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
  tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

  Inställd kurs

  Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

  Föreskrifter rörande examination och examinator 

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

  Examination

  Tentamen

  Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

  Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

  • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
  • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
  • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
  • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

  Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

  • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
  • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
  • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
  • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

  Anmälan till tentamen

  För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

  Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
    ** markerar att tentan ges för näst sista gången
    * markerar att tentan ges för sista gången 

  Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

  Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

  Plussning

  Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

  Andra examinationsformer

  För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

  Försök till vilseledande

  Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

  Betyg

  Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

  1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
  2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Examinationsmoment

  1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
  2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
  3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
  4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

  Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

  Regler

  Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

  LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

  Söderkvist: Kretsteori & Elektronik. Ekdahl/Franzén/Gralén/Lundgren: Elektroteknik Övningsexempel. Franzén/Lundgren/m.fl.: Laborationer
  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  X
  TEN1
  U: Ellära, elektronik och mätteknik, A: Ma grk, analys, linjär algebra, fysik
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  X
  X
  TEN1
  
                
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  X
  
                
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  X
  X
  LAB1
  Förberedelseuppgifter
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  Experimentell verifikation av teorier
  2.3 Systemtänkande
  X
  X
  LAB1
  TEN1
  
                
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  Eget arbete på lektioner m.m.
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  
                
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  LAB1
  Laborationer i grupper om tre personer
  3.2 Kommunikation
  X
  LAB1
  TEN1
  Skriftlig presentation
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  X
  X
  Engelska förekommer som undervisningsspråk
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  X
  Elektroteknikens roll i system, produkter och processer
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  
                
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  
                
  4.4 Att konstruera produkter och system
  
                
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  
                
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

  Det finns inga filer att visa.