Hydrauliska servosystem, 6 hp

Hydraulic Servo Systems, 6 credits

TMHP51

Huvudområde

Elektroteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Sethson, Samuel Kärnell

Studierektor eller motsvarande

David Lundström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 54 h
Rekommenderad självstudietid: 106 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 8 (VT 2023) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Mekatronik) 8 (VT 2023) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 2 (VT 2023) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Mekatronik) 2 (VT 2023) 1 3 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Elektroteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Fluidmekanisk systemteknik, Reglerteknik

Lärandemål

Kursen avser att ge en detaljerad kunskap i hydrauliska servosystem och dess tillämpningar. Innehållet berör både den mobila och industriella sektorn med dess olika särarter. Efter avslutad kurs förväntas studenten

 • förstå hydrauliska servokomponenters funktion och karakteristik
 • kunna tillämpa beräkningsmetodik för komponentval och systemdesign
 • kunna modellera och genomföra dynamiska analyser av återkopplade hydrauliska servosystem avseende prestanda, styrbarhet och energiförbrukning
 • kunna analysera mätningar på komponenter och system

Kursinnehåll

Fördjupad teori om strypningar, störkrafter på ventilelement samt hydraulvätskors fysikaliska egenskaper. Modellering och simuleringsteknik. Matematisk modellering av komponent- och systemdynamik. Reglertekniska analysmetoder. Simulering av fluida systems dynamiska egenskaper. Proportional-/servoventiler - utformning och egenskaper hos olika typer av försteg och effektsteg. Servosystem för styrning av position, hastighet och kraft. Laster med flera frihetsgrader. Reglerprinciper och dynamiska egenskaper. Givarteknologi och mätmetoder för komponenter och system specifika för hydrauliska servosystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

UPG2Inlämningsuppgift2 hpU, G
TEN3En skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5
LAB3Laborationer1 hpU, G

Magnus Sethson examinator VT23, Samuel Kärnell examinator HT23

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser

TMMS10 - Fluida system och transmissioner
TMMS13 - Elektrohydrauliska system
TMPM06 - Projektkurs avancerad - Mekatronik

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Webbsidor

Kompendier

 • J-O Palmberg, Analys och syntes av en tryckregulator
 • Krus P, Introduction to Transmission Line Dynamics
 • Palmberg J-O, Tryckstyrning
 • Rydberg K-E, Feedbacks in Hydraulic Servo Systems
 • Rydberg K-E, Hydraulic Servo Systems - Theory and Applications
 • Rydberg K-E, Hydraulic Systems with Load Dynamics

Övrigt

 • Formula Book for Hydraulics and Pneumatics
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Inlämningsuppgift 2 hp U, G
TEN3 En skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5
LAB3 Laborationer 1 hp U, G

Magnus Sethson examinator VT23, Samuel Kärnell examinator HT23

Webbsidor

Magnus Sethson, Repository https://magse13.gitlab-pages.liu.se/TMHP51/

Kompendier

J-O Palmberg, Analys och syntes av en tryckregulator
Krus P, Introduction to Transmission Line Dynamics
Palmberg J-O, Tryckstyrning
Rydberg K-E, Feedbacks in Hydraulic Servo Systems
Rydberg K-E, Hydraulic Servo Systems - Theory and Applications
Rydberg K-E, Hydraulic Systems with Load Dynamics

Övrigt

Formula Book for Hydraulics and Pneumatics
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Matematik, fysik, reglerteknik, programmering
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
TEN3
UPG2
LAB3
Mekanik, strömningslära, maskinteknik, elektronik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG2
LAB3
Hydraulik, reglerteknik, modellering och simulering, statisk elektromagnetism
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN3
UPG2
LAB3
Hydraulisk servoteknik, icke-linjära simuleringsmodeller
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
X
LAB3
Avancerade laborationer i servoteknik
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
TEN3
UPG2
Avancerade tekniska problemställningar
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
UPG2
LAB3
Praktiska experiment för validering av teoretiska modeller
2.3 Systemtänkande
X
X
TEN3
UPG2
Avancerade och detaljerade modelstudier av system och komponenter
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG2
LAB3
Disciplinerat ingenjörsarbete i modellering och beräkningar.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Ämnets nära koppling till militära tillämpningar belyses
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2
LAB3

              
3.2 Kommunikation
X
UPG2
Avhandla tekniska lösningar i rapportform och utvärdering därav.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
UPG2
Kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Servoteknikens energibehov och ekologiska effekter av hydraulolja belyses
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG2
Kostnadsbilden för servosystem belyses, inlåsningseffekter
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
X
TEN3
UPG2
Omfattande inlämningsuppgifter avseende produktutveckling
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
TEN3
UPG2
Stort fokus på analys av mekatroniska servosystem
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
UPG2
Hydraulisk systembyggnad studeras på funktionell nivå
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
X
LAB3
Drift och regulatorjustering av ett verkligt servosystem
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Servoteknikens energibehov och ekologiska effekter av hydraulolja belyses
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
X
UPG2
Kostnadsbilden för servosystem belyses, inlåsningseffekter
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
TEN3
UPG2
LAB3
Omfattande inlämningsuppgifter avseende produktutveckling
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
X
UPG2
Hydraulisk systembyggnad studeras på funktionell nivå, forskningsfront relaterat till vågutbredning introduceras
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
LAB3
Drift och regulatorjustering av ett verkligt servosystem

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.