Material och tillverkningsteknik, 6 hp

Engineering Materials and Manufacturing Technology, 6 credits

TMKO02

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Moverare

Studierektor eller motsvarande

Viktor Norman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsteknik och produktutveckling) 7 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Maskinteknik, masterprogram 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Maskinteknik, masterprogram (Industriell produktion) 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Maskinteknik, masterprogram (Konstruktionsmaterial) 3 (HT 2022) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Konstruktionsmaterial och Hållfasthetslära.

Lärandemål

Kursen skall ge en god överblick kring kopplingen mellan material, metallurgiska processer och tillverkningsmetoder. Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • Förstå grundläggande fysikalisk metallurgi för stål, aluminium, titanlegeringar och nickelbasmaterial.
 • Förstå kopplingen mellan processer, mikrostruktur och mekaniska egenskaper för metalliska material.
 • Förstå möjligheter och utmaningar för olika tillverkningsmetoder ur ett materialperspektiv.
 • Kunna välja lämpliga tillverkningsmetoder för ett specifikt material
 • Kunna välja lämpliga material för en specifik tillverkningsmetod.
 • Kunna tillämpa kunskapen i tekniska diskussioner och för att lösa industriella problem.

Kursinnehåll

 • Materialaspekter på industriella tillverkningsmetoder så som gjutning, svetsning, plastisk formning, skärande bearbetning och additiv tillverkning.
 • Fasdiagram och legeringsteori
 • Stelning och diffusion
 • Deformationshårdnande och anlöpning
 • Fasomvandlingar i Stål
 • Utskiljningshärdning 
 • Mikrostruktur och egenskaper för de vanligaste grupperna av metalliska material; Stål, Gjutjärn, Aluminium, Titan- och Nikelbasmaterial.
 • Värmebehandlingar och ytbehandlingar

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG1Seminarieuppgift1 hpU, G
LAB1Laborationskurs1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Övrigt

 • Presenteras på kursens LISAM-sida

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Seminarieuppgift 1 hp U, G
LAB1 Laborationskurs 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Övrigt

Presenteras på kursens LISAM-sida

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X

              
2.3 Systemtänkande
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system
X

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.