Material och tillverkningsteknik, 6 hp

Engineering Materials and Manufacturing Technology, 6 credits

TMKO02

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Moverare

Studierektor eller motsvarande

Viktor Norman

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 46 h
Rekommenderad självstudietid: 114 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 9 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Konstruktionsmaterial) 7 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla O
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Industriell produktion) 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6MMEC Mechanical Engineering, masterprogram (Konstruktionsmaterial) 3 (HT 2023) 1 2 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Konstruktionsmaterial och Hållfasthetslära.

Lärandemål

Kursen skall ge en god överblick kring kopplingen mellan material, metallurgiska processer och tillverkningsmetoder. Efter avslutad kurs skall studenterna kunna:

 • Förstå grundläggande fysikalisk metallurgi för stål, aluminium, titanlegeringar och nickelbasmaterial.
 • Förstå kopplingen mellan processer, mikrostruktur och mekaniska egenskaper för metalliska material.
 • Förstå möjligheter och utmaningar för olika tillverkningsmetoder ur ett materialperspektiv.
 • Kunna välja lämpliga tillverkningsmetoder för ett specifikt material
 • Kunna välja lämpliga material för en specifik tillverkningsmetod.
 • Kunna tillämpa kunskapen i tekniska diskussioner och för att lösa industriella problem.

Kursinnehåll

 • Materialaspekter på industriella tillverkningsmetoder så som gjutning, svetsning, plastisk formning, skärande bearbetning och additiv tillverkning.
 • Fasdiagram och legeringsteori
 • Stelning och diffusion
 • Deformationshårdnande och anlöpning
 • Fasomvandlingar i Stål
 • Utskiljningshärdning 
 • Mikrostruktur och egenskaper för de vanligaste grupperna av metalliska material; Stål, Gjutjärn, Aluminium, Titan- och Nikelbasmaterial.
 • Värmebehandlingar och ytbehandlingar

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG1Seminarieuppgift1 hpU, G
LAB1Laborationskurs1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kurslitteratur

Övrigt

 • Presenteras på kursens LISAM-sida

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Seminarieuppgift 1 hp U, G
LAB1 Laborationskurs 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5

Övrigt

Presenteras på kursens LISAM-sida

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Matematisk grundkurs, analys, fysik, termodynamik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
LAB1
TEN1
Konstruktionsmaterial
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
LAB1
TEN1
Värmeöverföring
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Undervisar fysikaliska fenomen relevanta för tillverkningsteknik som t.ex. Stelning, Fasomvandlingar, Diffusion och Deformationsmekanismer
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Tar upp aktuella trender for FoU inom material och tillverkningsteknik
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
X
UPG1
Förmåga att analysera kopplingen mellan materialbeteenden och tillverkningsmetod
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Kännedom om grundläggande materialtekniska analysmetoder
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
Kunna redogöra för material och tillverkningsteknik i en industriell tillämpning och kontext.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Ingenjörsmässigt förhållningssätt
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Hållbarhetsaspekter kopplade till material och tillverkningsteknik
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG1
LAB1
Grupparbete i laborationer och hemuppgift
3.2 Kommunikation
X
X
UPG1
Skriftlig och muntlig redovisning av hemuppgift
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Kursliteratur på engelska. UPG1 redovisas på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
Beaktar ekonomiska och miljömässiga villkor.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Beaktar ekonomiska villkor.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
Hemuppgiften ger möjlighet till en fördjupande fallstudie
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
UPG1
TEN1
Ger förutsättningar för val av material och tillverkningsmetod för en specifik applikation.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
UPG1
Beaktar ekonomiska och miljömässiga villkor.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.