Kandidatarbete maskinteknik, 18 hp

Bachelor Thesis - Mechanical Engineering, 18 credits

TMMT31

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Magnus Sethson

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 10 h
Rekommenderad självstudietid: 470 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 6 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Maskinteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i mekanik, mekanisk värmeteori, strömningslära, elektroteknik, hållfasthetslära, konstruktionsmaterial, produktionsteknik och maskinelement.

Lärandemål

Kursen avser att befästa kunskaper inom maskinteknik genom tillämpning på en aktuell frågeställning med industri/forsknings-anknytning. Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

 • Planera, genomföra samt redovisa ett maskintekniskt projekt.
 • Formulera frågeställningar samt avgränsa arbetet inom givna tidsramar.
 • Systematiskt integrera de kunskaper som förvärvats under studietiden för att driva ett maskintekniskt projekt.
 • Tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper från det maskintekniska området.
 • Skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar.
 • Göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
 • Professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • Tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
 • Kritiskt granska och diskutera ett annat maskintekniskt projekt än sitt eget.

Kursinnehåll

Kursen utgörs av ett aktuellt projekt av lämplig omfattning som hämtas från industrin alternativt från pågående forskningsprojekt vid LiTH. Projektet bedrivs sedan av studenterna i samarbete med uppdragsgivaren.
Projektet avslutas med skriftlig rapport och muntliga presentationer på universitetet under en redovisningsdag där alla studenter deltar.
I början av kursen ingår ett antal obligatoriska moment, 2 seminarier och 2 föreläsningar, med fokus på gruppdynamik, projektplanering och skrivprocessen. Även information kring digital publicering ges.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av ett handlett projektarbete, som utförs i grupper. Studenterna förutsätts ta stort eget ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras. Typiskt sker den skriftliga slutrapporteringen parvis med två studenter i ett s.k. kandidatpar. Vanligtvis ingår 2-4 kandidatpar i ett projekt med fokus på olika tekniska frågeställningar inom uppdraget.
Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

UPG3Skriftlig oppositionsrapport från seminarier1 hpU, G
UPG2Gemensam skriftlig sammanställningsrapport över hela projektet1 hpU, G
UPG4Reflektionsrapport etik2 hpU, G
UPG1Individuell skriftlig rapport över hela eller delar av proj14 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Peter Hallberg

Examinator

Magnus Sethson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/flumes/tmmt06

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 10 h
Rekommenderad självstudietid: 470 h

Kurslitteratur

Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp och student i samråd med examinator och handledare.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Skriftlig oppositionsrapport från seminarier 1 hp U, G
UPG2 Gemensam skriftlig sammanställningsrapport över hela projektet 1 hp U, G
UPG4 Reflektionsrapport etik 2 hp U, G
UPG1 Individuell skriftlig rapport över hela eller delar av proj 14 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Litteratur bestäms individuellt för varje projektgrupp och student i samråd med examinator och handledare.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
UPG2

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
UPG2

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
UPG1
UPG2

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
UPG2

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG1
UPG2

              
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
UPG3
UPG4

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG1
UPG2
UPG3

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
UPG2
UPG3

              
3.2 Kommunikation
X
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
UPG2
UPG4

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
UPG2
UPG4

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
UPG2

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
UPG1
UPG2

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG1
UPG2

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
UPG1
UPG2

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.