Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 hp

Aircraft Aerodynamics - Project Course, 6 credits

TMMV26

Huvudområde

Flygteknik Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Roland Gårdhagen

Studierektor eller motsvarande

Magnus Andersson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MAER Aeronautical Engineering, masterprogram 3 (HT 2023) 2 - Engelska Linköping, Valla O/V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Flygteknik) 9 (HT 2023) 2 - Engelska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Flygteknik, Maskinteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Masterprogram i flygteknik

Förkunskapskrav

Denna kurs avslutar en masterprofil på M- och AER-programmet och kräver att studenten redan har klarat förberedande profilkurser. Examinator/studierektor kontrollerar före kursstart att kursdeltagare har tillräckliga förkunskaper, se under rubriken Rekommenderade förkunskaper.

Rekommenderade förkunskaper

Aerodynamik, Aerodynamik fk, Beräkningsmetoder i strömningslära, Tekniska system, Flygplansprojektering, Prototype Realization - Project Course

Lärandemål

Målet är att under kursen utveckla kunskaper för att kunna genomföra en aerodynamisk analys av ett designkoncept. Arbetet genomförs i projektform och inkluderar även planering av projektet. Efter kursen skall studenten

 • från ett designkoncept kunna ta fram en modell för aerodynamisk analys för vidare designförbättringar.
 • tillämpa CFD som ett verktyg för aerodynamisk analys.
 • definiera och modellera aerodynamiska konfigurationer.
 • kunna analysera och presentera resultaten från analysen på ett vetenskapligt sätt.
 • ha förmåga att planera och genomföra arbetet på ett effektivt sätt.

Kursinnehåll

I kursen struktureras och omsätts teori och metodik från tidigare kurser med syfte att genomföra en aerodynamisk analys av ett koncept. Relevanta förbättringar baserade på analysen utvärderas och presenteras. Övergripande strukturering och planering av arbetet för att kunna genomföra projektet på utsatt tid.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i projektform med regelbundna möten. Ämnesspecifika föreläsningar vid behov. Resultatet är presenteras muntligt och skriftligt.

Examination

PRA1Projektarbete6 hpU, G

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete 6 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Kunskaper från grundnivå förväntas kunna användas.
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Kunskaper från kurser tidigare i utbildningen skall tillämpas i ett större projekt
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Industrirelevanta projekt och arbete med koppling till vetenskaplig artiklar
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
Tolkning, definition och formulering av projekt, modellering och beaktande av osäkerheter. Analys med slutsatser och rekommendationer kring uppdraget.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
Aktivt sökande efter material
2.3 Systemtänkande
X
PRA1
Prioriteringar när modeller tas fram
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA1
Driva projekt, hitta lösningar, tänka kreativt och kritiskt, planering av tid o t ex beräkningsresurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Projekt genomförs gruppvis
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Arbetet presenteras skriftligt och muntligt
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1
Kursen genomförs på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Samtida frågor och trender beaktas och relateras om möjligt till historik 
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
 
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Tolkning av uppgift, avgränsning, målformulering. Studenterna skall leda och driva arbetet
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
Hållbarhet bör genomsyra lösningar, reflektion kring historiska förhållanden 
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
Studenterna leder arbetet själva
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
PRA1
Arbetet presenteras veteskapligt och granskas kritiskt av andra kursdeltagare

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.