Kandidatprojekt maskinteknik, 18 hp

Mechanical Engineering - Bachelor Project, 18 credits

TMPS32

Huvudområde

Maskinteknik Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Schütte

Studierektor eller motsvarande

Petter Hallberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 182 h
Rekommenderad självstudietid: 298 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Teknisk inriktning Maskinteknik) 6 (VT 2017) 1, 2 3, 3 Svenska Linköping O

Huvudområde

Maskinteknik, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.
Projektarbetet förutsätter kunskaper i Mekanik, Termodynamik, Strömningslära, Hållfasthetslära, Produktionsteknik, Maskinelement och Industriell Organisation.
Spärrkurser: Mekanik I, Tillämpad termodynamik och strömningslära (eller motsvarande)

Lärandemål


Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Ämneskunskaper:

 • systematiskt integrera och använda sina kunskaper som förvärvats under studietiden för att lösa en maskintekniskt inriktad uppgift.
 • tillämpa metod- och ämnesmässiga kunskaper från det maskintekniska området.
 • känna till några av de vanligaste konstruktionsmaterialen och dess konstruktionstekniska samt produktionstekniska egenskaper.
 • använda systematisk konstruktionsmetodik och konstruktionsteori för att analysera teknsika produkter och lösa en given uppgift.
 • analysera mekaniska produkter ur produktions- och monteringstekniskt perspektiv.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den.
Individuella och yrkesmässiga färdigheter:
 • formulera för uppgiften relevanta frågeställningar samt avgränsa uppgiften inom givna tidsramar.
 • söka och värdera teknikvetenskaplig litteratur.
Arbeta i grupp och kommunicera:
 • planera, genomföra och redovisa ett maskintekniskt utvecklingsprojekt inriktat mot maskinkonstruktion, produktionsteknik eller träteknik.
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och skriftligt framlagt självständigt arbete.
Ingenjörsmässighet:
 • skapa, analysera och utvärdera tekniska lösningar.
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Kursinnehåll

Föreläsningsdelen introducerar produktutveckling och konstruktionsmetodik. Projektdelen utgörs av en uppgift av lämplig omfattning inom konstruktions- eller produktionsteknik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen pågår hela vårterminen men är till allra största delen förlagd till läsperiod 2. Kursen inleds under första läsperioden med en föreläsningsserie och en laboration i reverse engineering av en maskinteknisk produkt. Under första läsperioden görs även gruppindelning om 4-5 studenter och uppgifter tilldelas grupperna efter önskemål om att arbeta med konstruktionsteknik eller produktionsteknik.
Kursens huvuddel som är förlagd i läsperiod två består av ett handlett projektarbete, som utförs självständigt i grupp. Studenterna förutsätts ta stort eget ansvar för att projektarbetet genomförs och slutrapporteras.
Projektet ska redovisas i form av en skriftlig rapport. Vidare ska arbetet presenteras muntligt och opponering ska göras på en annan grupps arbete. Slutligen ska även en individuell reflektionsrapport skrivas.

Examination

UPG5Dugga i Produktionsutvecklingsmetodik0.5 hpU, G
LAB1Laboration i reverse engineering0.5 hpU, G
UPG4Opponering och reflektionsdokument1 hpU, G
UPG3Skriftlig rapport samt framläggning16 hpU, G
Obligatorisk närvaro vid seminarier. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Petter Hallberg

Examinator

Simon Schütte

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 182 h
Rekommenderad självstudietid: 298 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Övrigt

 • Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis att bestämmas individuellt för respektive projektgrupp. (Tänkbar generell litteratur är: Ulrich, Eppinger, “Product design and development”, McGraw-Hill eller Ullman, “The Mechanical Design Process”, McGraw-Hill eller kompendium i form av uppdaterat Liedholmkompendium)

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG5 Dugga i Produktionsutvecklingsmetodik 0.5 hp U, G
LAB1 Laboration i reverse engineering 0.5 hp U, G
UPG4 Opponering och reflektionsdokument 1 hp U, G
UPG3 Skriftlig rapport samt framläggning 16 hp U, G
Obligatorisk närvaro vid seminarier. På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Kompletterande litteratur

Övrigt

Kurslitteratur presenteras senare på kursens hemsida och kommer delvis att bestämmas individuellt för respektive projektgrupp. (Tänkbar generell litteratur är: Ulrich, Eppinger, “Product design and development”, McGraw-Hill eller Ullman, “The Mechanical Design Process”, McGraw-Hill eller kompendium i form av uppdaterat Liedholmkompendium)

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.