Matematisk grundkurs, 6 hp

Foundation Course in Mathematics, 6 credits

TNA001

Huvudområde

Matematik Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Claes Algström

Studierektor eller motsvarande

George Baravdish

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 89 h
Rekommenderad självstudietid: 71 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 1 (HT 2022) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 1 (HT 2022) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 1 (HT 2022) 0, 1 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Matematik, Tillämpad matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i medieteknik
 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle

Lärandemål

Kursen syftar till att bidra till en positiv start på universitetsstudierna, både då det gäller en social tillhörighet samt att få en repetition av matematik från tidigare studier. Dessutom skall några matematiska begrepp, som för många är nya, introduceras. Ett viktigt mål är att systematiskt ge utvecklingsmöjligheter inom vissa områden genom att använda varierat arbetssätt och flera examinationsmoment. Detta skall bl.a. bidra till att förbättra den studerandes förmåga att reflektera över det egna lärandet och ge förtrogenhet med att arbeta i en grupp, som skall ses som en resurs där goda samarbetsformer uppmuntras.
Inom ramen för kursens innehåll skall den studerande efter genomgången kurs:

 • kunna visa en elementär förmåga att skriva, läsa och tala det matematiska språket.
 • kunna visa god algebraisk räkneförmåga med reella tal och komplexa tal.
 • kunna använda grundläggande begrepp inom funktionsläran, såsom definitions- och värdemängd, sammansatta funktioner, inverser och deras viktigaste egenskaper.
 • kunna elementära funktioners egenskaper samt använda detta i problemlösning.
 • kunna ställa upp och lösa ekvationer och olikheter.
 • kunna arbeta med aritmetiska och geometriska talföljder och summor samt binomialsatsen.
 • visa att man förstått principen för induktionsbevis och/eller genomföra enkla sådana bevis.
 • ha grundläggande kunskaper i vektorgeometri i två och tre dimensioner och där bl.a. kunna lösa problem som kräver kunskaper i lösning av linjära ekvationssystem, skalärprodukt samt ekvationer för linjer och plan.
 • kunna redogöra för innehållet i några centrala definitioner och enkla bevis.

  Kursinnehåll

  Räkning med algebraiska uttryck, olikheter, absolutbelopp. Ekvationslösning. Funktioner och funktionskurvor. Definition av de elementära funktionerna: naturliga logaritmfunktionen, exponential- och potensfunktioner, trigonometriska funktioner och arcusfunktionerna, komplexa exponentialfunktionen. Undersökning av de elementära funktionernas egenskaper. Grundläggande principer för logiska resonemang. Induktionsbevis. Koordinatsystem i planet, polära koordinater, ekvationer för räta linjer och cirklar. Komplexa talplanet, komplexa tal i polär form, Eulers formler. Talföljder och summor, binomialsatsen. Grundläggande vektorgeometri, ekvationer för linjer och plan i tre dimensioner.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Undervisningen och stödet till kursdeltagarna sker i form av föreläsningar, lektioner och handledning av lärare. En stor del av arbetet, inklusive viss examination, kommer att ske i grupper (se nedan).

  Examination

  KTR1Frivilliga kontrollskrivningar0 hpD
  UPG1Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar1.5 hpU, G
  TEN1Skriftlig tentamen4.5 hpU, 3, 4, 5
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Övrig information

  Om undervisnings- och examinationsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska. 
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
  • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

  Institution

  Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Kurslitteratur

  Böcker

  • Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel 2
   Kap 1-2

  Kompendier


  • Kompletterande material (utges av institutionen)
 • Kod Benämning Omfattning Betygsskala
  KTR1 Frivilliga kontrollskrivningar 0 hp D
  UPG1 Inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar 1.5 hp U, G
  TEN1 Skriftlig tentamen 4.5 hp U, 3, 4, 5
  Kontrollskrivningarna är bonusgrundande på alla ordinarie tentamina och omtentamina t.o.m. nästkommande augusti.

  Böcker

  Forsling-Neymark, Matematisk analys, en variabel 2

  Kap 1-2

  Kompendier

  Kompletterande material (utges av institutionen)

  I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
  I U A Moduler Kommentar
  1. ÄMNESKUNSKAPER
  1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
  X
  X
  TEN1
  
                
  1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
  
                
  1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
  
                
  1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  
                
  2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
  2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
  X
  X
  X
  TEN1
  UPG1
  Problemformulering, modellering, uppskattningar
  2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
  X
  X
  TEN1
  UPG1
  Problemlösningsmetodik
  2.3 Systemtänkande
  
                
  2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
  X
  X
  TEN1
  UPG1
  Kreativt och kritiskt tänkande
  2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
  X
  Gruppkontrakt för UPG1
  3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
  3.1 Arbete i grupp
  X
  X
  X
  UPG1
  
                
  3.2 Kommunikation
  X
  X
  X
  UPG1
  Matematisk kommunikation - skriftligt och muntligt
  3.3 Kommunikation på främmande språk
  
                
  4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
  
                
  4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
  
                
  4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
  
                
  4.4 Att konstruera produkter och system
  
                
  4.5 Att realisera produkter och system
  
                
  4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
  
                
  5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
  5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
  
                
  5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
  
                
  5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                
  5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
  
                

  Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.