BIM-projekt, del 2, 4 hp

BIM project, part 2, 4 credits

TNBJ05

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av TNBJ42.

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Johan Petersson

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 71 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IBYG Högskoleingenjör i byggnadsteknik 6 (VT 2023) 1 1 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Byggteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik

Förkunskapskrav

BIM-projekt, del 1

Lärandemål

Kursens syfte är att praktiskt kunna tillämpa byggnadsinformationsmodellering (BIM) för planeringen av byggskedet av ett byggprojekt eller delar därav. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • tillämpa BIM i utförandefasen av ett byggprojekt
 • värdera nivån och nyttan av att använda en BIM modell.
 • avgöra vad som är optimalt utnyttjande av BIM under angivna förutsättningar
 • tillämpa kollisionskontroll för givna ingångsparametrar

Kursinnehåll

Tillämpning av teoretiska och praktiska kunskaper inom digitala modeller som stöd i byggprocessen.

Undervisnings- och arbetsformer

Självständigt projektarbete med stödjande handledning och lektioner. Kursen startar HT2 med med “BIM-projekt, del 1” och fortsätter i VT1 med “BIM-projekt, del 2”.

Examination

PRA1Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete4 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Böcker

 • Sacks, Rafael, Verfasser, Eastman, Charles M., Verfasser, Lee, Ghang, Verfasser, Teicholz, Paul M., Verfasser, (2018) BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers
  ISBN: 9781119287537, 1119287537
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete 4 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Sacks, Rafael, Verfasser, Eastman, Charles M., Verfasser, Lee, Ghang, Verfasser, Teicholz, Paul M., Verfasser, (2018) BIM handbook : a guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers

ISBN: 9781119287537, 1119287537

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
PRA1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
PRA1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
PRA1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.