Tillämpad byggdigitalisering, 6 hp

Applied digitalisation in construction, 6 credits

TNBJ44

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Martin Rudberg

Studierektor eller motsvarande

Dag Haugum

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 40 h
Rekommenderad självstudietid: 120 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MDIB Digitaliserat byggande, masterprogram 2 (VT 2024) 2 3 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Masterprogram i digitaliserat byggande

Rekommenderade förkunskaper

TNBJ23 Byggandets digitalisering, TNK128 Grundläggande programmering för datanalys, TNBJ35 Projektkurs 1 – byggande och digitalisering, samt grundläggande kunskaper i byggnadsteknik/ produktionsteknik, byggprocessen, byggledning, samt byggstyrning och planering.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • beskriva den pågående utvecklingen inom digitala tekniker (t.ex. blockkedjetekniker, punktmoln, VR/AR/MR, AI/ML, mm) och reflektera kring dess tillämpningar inom samhällsbyggandet.
 • relatera olika digitala tekniker till dess möjligheter och begränsningar att tillämpas inom samhällsbyggandet.
 • reflektera kring olika tillämpningar av digitalisering och dess potential att skapa resurseffektivisera och hållbara värdekedjor inom samhällsbyggandet
 • demonstrera hur digitalisering kan tillämpas inom byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser, samt i förvaltningsskedet.

Kursinnehåll

Kursen har som övergripande mål att ge inblick i olika typer av digitala tekniker som används, och kan komma att användas, inom samhällsbyggnadssektorn gällande framför allt planering, produktion, försörjning och förvaltning. Kursen tar bl.a. upp:

 • Blockkedjetekniker (Block chains/distributed ledgers/digitala kontraktsformer, mm) och dess olika tillämpningar
 • Low-code programming (t.ex. via Power Apps, Power Automate och Power BI, samt liknande system), för analys och utvärdering av byggrelaterad data.
 • Olika tekniker för att skapa punktmoln, digitala tvillingar, mm, och hur olika digitala tekniker (AI/ML, VR/AR/MR, mm) kan användas inom ramen för detta.
 • Tillämpningar av digitala tvillingar inom säkerhet, hållbarhet, effektivitet, mm.
 • Bildanalys mha av AI i olika tillämpningar inom byggverksamhet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen genomförs i form av:

 • Föreläsningar som både ger den teoretiska grunden och exemplifierar den praktiska tillämpningen av digitalisering i samhällsbyggandet.
 • Seminarier med fokus på reflektion kring tillämpningar av byggdigitalisering.
 • Inlämningsuppgifter med fokus på studenternas eget arbete och reflektion.
 • Övningar och laborationer för att demonstrera användning av digitala tekniker.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter3 hpU, 3, 4, 5
LAB1Datorlaborationer2 hpU, G
MUN1Muntlig tentamen1 hpU, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, sifferbetyg, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Övrigt

 • Anges senare, dock i god tid innan kursstart.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Datorlaborationer 2 hp U, G
MUN1 Muntlig tentamen 1 hp U, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Övrigt

Anges senare, dock i god tid innan kursstart.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Grundläggande programmering, matematik (analys, algebra, statistik)
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Byggteknik, byggprocess, produktionsteknik, företagsekonomi
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
Digitala tekniker, grundläggande programmering.
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
UPG1
LAB1
MUN1
Digitala tekniker (punktmoln, AR/VR/MR, etc.) programmering (low-code, AI/ML, etc.)
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
Gästföreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, mm, med koppling till pågående forskningsprojekt, mm
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1
LAB1
Reflektionsuppgifter, inlämningsuppgifter, seminarier.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
Datorlaborationer och -övningar
2.3 Systemtänkande
X
X
UPG1
LAB1
MUN1
Inlämningsuppgifter, seminarier, föreläsningar
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1
MUN1
Tränas genom självstudieuppgifter, inlämningsuppgifter och diskussionsfrågor på föreläsningar.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
En jämställd och jämlik byggbransch som är långsiktigt hållbar.
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Inlämningsuppgifter, datorlaborationer och -övningar.
3.2 Kommunikation
X
Skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter, diskussionsuppgifter.
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
Gästföreläsningar, kurslitteratur, mm, på engelska.
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1
MUN1
Målet att etablera resurseffektivt, hållbart byggande genomsyrar kursen.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1
MUN1
Då kursen vila på en företagsekonomisk grund genomsyrar detta hela kursen.
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
UPG1
Systemanalys är en central del av inlämningsuppgifterna, samt de kursmoment som stödjer dessa.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
X
LAB1
Praktiska exempel, gästföreläsningar, datorlaborationer och -övningar.
4.5 Att realisera produkter och system
X
Praktiska exempel, gästföreläsningar
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
Praktiska exempel, gästföreläsningar
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.