Projektkurs - Elektronikdesign med projektledning, 16 hp

Project - Electronic Design with Project Management, 16 credits

TNE095

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2023. Ersätts av TNE107.

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ole Pedersen

Studierektor eller motsvarande

Adriana Serban

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 36 h
Rekommenderad självstudietid: 391 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 6 (VT 2017) 1, 2 3, 1 Svenska O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i elektronikdesign

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken. Projektarbetet förutsätter grundläggande kunskaper i analog elektronik, digitalteknik, mikrodatorsystem och programmering (C och assembler).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • planera och leda ett projekt
 • tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper för design och konstruktion av ett elektroniksystem
 • integrera mjukvara och hårdvara till en mikroprocessor eller motsvarande
 • presentera färdigt projekt/produkt skriftligt och muntligt på ett målgruppsanpassat sätt
 • producera, framlägga och försvara ett kandidatarbete som har fokus på en teknisk fördjupning av någon del/delsystem av ovanstående projektarbete
 • beskriva och förklara etiska utmaningar kopplade till ingenjörsyrket och till teknisk utveckling.
 • tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på konkreta fall och situationer.

  Kursinnehåll

  Modell för projekthantering (LIPS), projektdokument, projektledning, CAD-resurser, PCB-lab. Etikmoment.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Undervisningen inleds med ett antal föreläsningar som definierar projektuppgiften och projektets ramar (ekonomiska, materiella och organisatoriska). Under kursens gång arbetar studenterna i projektgrupper där stor vikt initialt läggs på att skapa relevant projektdokumentation enligt LIPS-modellen och att säkerställa projektets löpande status. Föreläsningar i projektledning och etikmoment infogas på lämpligt sätt. Efter den initiala fasen väljer studenten ämnesfördjupning för kandidatarbetet. Regelbundna projektmöten mellan projektgrupp och beställare planeras och genomförs med fokus på avverkade och kommande aktiviteter (milstolpar/beslutspunkter). Kursen avslutas med konstruktion, integration, testning och utvärdering av projektuppgiften samt framläggning (och opposition) av arbetet.
  I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska för ED.

  Examination

  UPG3Presentation och opposition1.5 hpU, G
  UPG2Etik1.5 hpU, G
  UPG1Skriftlig rapport2 hpU, G
  PRA1Projektarbete11 hpU, 3, 4, 5
  Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska.

  Betygsskala

  ,

  Institution

  Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Studierektor eller motsvarande

  Adriana Serban

  Examinator

  Ole Pedersen

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www.liu.se/insidan/utbildningsadministration/kursplatsen?l=sv

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 36 h
  Rekommenderad självstudietid: 391 h

  Kurslitteratur

  Handbok för mindre projekt (Liber), datablad och instruktionsmateriel för CAD/PCB.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Presentation och opposition 1.5 hp U, G
UPG2 Etik 1.5 hp U, G
UPG1 Skriftlig rapport 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 11 hp U, 3, 4, 5
Samtliga moment i etikmodulen är obligatoriska.
Handbok för mindre projekt (Liber), datablad och instruktionsmateriel för CAD/PCB.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.