Grunder i logistik och lönsamhetsanalys, 6 hp

Introduction to Logistics and Cost-Benefit Analysis, 6 credits

TNG018

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Industriell ekonomi Logistik Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anna Fredriksson

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 3 (HT 2017) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 3 (HT 2017) 1, 2 2, 3 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Industriell ekonomi, Logistik, Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Flygtransport och logistik, kandidatprogram
 • Samhällets logistik, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurs inom Industriell ekonomi

Lärandemål

Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Kunna behärska och tillämpa grundläggande teoretiska begrepp, modeller och verktyg för att studera, kartlägga och beskriva ett varuägande företags logistiksystem.
 • Behärska grundläggande företagsekonomiska begrepp och samband, framförallt med fokus på företagets lönsamhet och finansiella stabilitet, för att kunna analysera förändringar av logistiksystemet ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
 • Kunna kritiskt bedöma och värdera de situationsberoenden som alltid finns i specifika logistiksystem, samt kunna anpassa de grundläggande begreppen, modellerna och verktygen därefter.
 • Kunna sammanställa och kommunicera kartläggningar och tillhörande analyser av specifika logistiksystem.
 • Kunna redogöra för hur man studerar logistikförändringar samt kunna kommunicera detta i tal, bild och skrift.
 • Genom att koppla an till relevanta teoretiska logistiska begrepp, modeller och metoder presenterade i kursboken kunna underbygga och motivera beslutsrekommendationer avseende förändringar av specifika logistiksystem.

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp för att beskriva logistiksystem.
 • Den huvudsakliga analysenheten är det enskilda varuägande företaget (till skillnad från andra aktörer i logistiksystemen, ex.vis transportörer).
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och deras koppling till logistik.
 • Grundläggande principer för att skapa lönsamhet genom god logistik.
 • De huvudsakliga funktionerna i ett företags logistiksystem och aktiviteterna i dessa.
 • För att skapa förutsättningar för god logistik krävs även ett strukturerat arbetssätt för att genomföra utredningar på logistiksystem. I detta ingår att:
 • Kartlägga, beskriva och analysera ett logistiksystem.
 • Strukturera och precisera beslutssituationen och dess beståndsdelar.
 • Förhålla sig kritiskt till och kunna sovra bland givna fakta, teoretiska modeller, analysverktyg med mera
 • Utvärdera och jämföra alternativ.
 • Kommunicera utredningen i sin helhet, från beslutssituation till beslutsrekommendation, i tal, bild och skrift.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och lektioner, samt självständigt arbete med praktikfall. Under första halvan av kursen introduceras grundläggande begrepp, verktyg och metoder vid föreläsningar och lektioner. Under den andra halvan tillämpas dessa självständigt på praktikfallsuppgifter. Uppgifterna syftar till att ta fram beslutsunderlag rörande ett specifikt logistiksystem.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG3Praktikfall2 hpU, G
KTR2Frivillig kontrollskrivning0 hpD
TEN2Skriftlig tentamen4 hpU, 3, 4, 5
Den frivilliga kontrollskrivningen kan resultera i bonuspoäng till den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Anna Fredriksson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h

Kurslitteratur

Kompletterande litteratur

Böcker

 • Oskarsson, Björn, Ekdahl, Bengt, Aronsson, Håkan, (2013) Modern logistik : för ökad lönsamhet
  ISBN: 9789147111268
  Stockholm : Liber, 2013
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG3 Praktikfall 2 hp U, G
KTR2 Frivillig kontrollskrivning 0 hp D
TEN2 Skriftlig tentamen 4 hp U, 3, 4, 5
Den frivilliga kontrollskrivningen kan resultera i bonuspoäng till den skriftliga tentamen.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Andra examinationsformer

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se www.liu.se/disciplinnamnden.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompletterande litteratur

Böcker

Oskarsson, Björn, Ekdahl, Bengt, Aronsson, Håkan, (2013) Modern logistik : för ökad lönsamhet

ISBN: 9789147111268

Stockholm : Liber, 2013

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
KTR2
TEN2
UPG3
Beräkningar i praktikfall och tentamen
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
KTR2
TEN2
UPG3

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
KTR2
TEN2
UPG3
Kursen lär ut grunderna i logistik, ett tillämpat ämne
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
KTR2
TEN2
UPG3
Krav på struktur och väl underbyggda analyser i skriftliga redovisningar
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
KTR2
TEN2
UPG3
Helhetssyn, totalkostnadstänkande mm. Logistik i sig är ett tillämpat systemtänkande.
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
KTR2
TEN2
UPG3
Kritiskt förhållningssätt tränas
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
KTR2
TEN2
UPG3
Arbete med "verkliga" logistikutredningar introduceras
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X
TEN2
UPG3
Krav på såväl innehåll som struktur och läsbarhet i projektrapporter
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
Företagets lönsamhet är en central utgångspunkt för logistik
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
TEN2
UPG3
Logistik i sig är ett tillämpat systemtänkande
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN2
UPG3
Logistik i sig är ett tillämpat systemtänkande
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
TEN2
UPG3
Praktikfall & tentamensuppgift är utredningsprojekt
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
TEN2
UPG3
Krav på såväl innehåll som struktur och läsbarhet i projektrapporter & tentamenslösning

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.