Informationsdesign för wayshowing, 6 hp

Information Design for Wayshowing, 6 credits

TNGD26

Kursen är nedlagd. Ersätts av TNGD34.
Alla nedanstående kurstillfällen är inställda.

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 22 h
Rekommenderad självstudietid: 138 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF Obs!
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 6 (VT 2019) 1 1 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping V INSTÄLLD

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Särskild information

Kursen är inställd 2019. Kursen ersätts 2020 av TNGD34.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i informationsdesign krävs. Grundläggande kunskaper i 3D-modellering är en fördel.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge kunskaper om informationsdesign i fysisk och virtuell miljö med fokus på wayshowing. Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Kunna genomföra skyltning i virtuell miljö
 • Kunna utvärdera effektivitet i skyltning
 • Kunna bedöma och värdera designval med avseende på material och grafisk form
 • visa förståelse för 3D-representationens möjligheter och begränsningar jämfört med en fysisk miljö
 • visa kunskap om perception och kognition i tredimensionella miljöer

Kursinnehåll

 • Utformning av skyltsystem i verkliga och virtuella miljöer
 • Utvärderingsmetodik för skyltsystem
 • Perception och kognition i virtuella miljöer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminarier, laborationer, och inlämningsuppgifter.

Examination

LAB1Laboration1 hpU, G
UPG2Designuppgift4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Seminarier1 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Lundberg

Kurshemsida och andra länkar

http://www.itn.liu.se/mit/education/courses/tngd26-informationsdesign-for-wayshowing

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 22 h
Rekommenderad självstudietid: 138 h

Kurslitteratur

Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 1 hp U, G
UPG2 Designuppgift 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Seminarier 1 hp U, G
Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Visuospatialt tänkande
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG1
Informationsdesign: Informationsvisualisering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG1
Informationsdesign: informationsvisualisering, way showing
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG1
Utforskande och precisering av given kravspecifikation, relaterat till tekniska möjligheter, samt principer för visualisering
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
UPG1
Utforskande designprocess
2.3 Systemtänkande
X
UPG1
Komplexitet, resilience
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
Relation del-helhet, komplexa system
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
UPG1
Förståelse för de speciella utmaningar som finns för deisgn i komplexa system
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
UPG1
Kursen fokuserar på kommunikation via informationsgrafik och informationsvisualisering i komplexa system. Motivering och förklaring av designlösningar och designprocess relativt designmål, tekniska möjlihgeter, samt principer för informationsdesign i projektrapport.
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG1
Specifikation av (mätbara) mål. Koncept för att målen ska vara tåliga för ändrade omstädigheter.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG1
Utveckling av delar av systemet.
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
UPG1
T.ex. säkerhetskrav / regler.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Planering av projekt: prioritering, tids- och arbetsfördelning över projektaktiviteter.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG1
Projektrapportering

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.