Interaktiv informationsdesign, 6 hp

Interactive Information Design, 6 credits

TNGD34

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Lundberg

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 137 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 5 (HT 2021) 2 3 Engelska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2021) 2 3 Engelska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram (Design) 5 (HT 2021) 2 3 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Särskild information

Får ej ingå i examen tillsammans med TNGD11 eller TNGD26.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande informationsdesign; Design, tillämpning och kommunikation; Bildproduktion; Dokumentproduktion och publicering; Användarupplevelse och interaktionsdesign

Lärandemål

Informationsdesign handlar i grunden om informativa budskap - både konkreta fakta, och övergripande värden. Kursen interaktiv informationsdesign fokuserar på hur interaktivitet med de visuella formerna för information kan utformas, men också hur själva interaktionen kan förmedla information/värden. Kursen behandlar interaktion där individen omges av informationen, men även interaktion med specifika informationsobjekt (t.ex. diagram). Kursens syfte är att ge möjligheter till fördjupande kunskaper genom utforskande som kan omsättas i explorativ designpraktik och konceptformulering. Efter genomgången kurs skall studenten kunna konceptualisera och reflektera över följande aspekter i en interaktiv informationsdesign:

•    Användarupplevelse/värde av interaktiv information

•    Konceptualisering av implicit och explicit interaktion

•    Former och principer för utformande av interaktiv information (diagram) som visar olika typer av data.

•    Grafiska designprinciper för utformande av visuella budskap i interaktiv informationsdesign

Kursinnehåll

Kursen har synergier med avancerad medieproduktion i form av möjligheter till kursöverskridande projekt. Förslag från kursdeltagare på andra kursöverskridande projekt är välkomna. Kursen behandlar:

•    Undersökande och utformande av informationsvisualisering i interaktiv informationsdesign (diagram)

•    Principer för och användning av designprinciper för grafisk kommunikation i interaktiv informationsdesign

•    Undersökande och utformande koncept av implicit interaktion

•    Undersökande och utformande koncept av explicit interaktion (måldriven interaktion)

•    Undersökande, utformande och prototypbyggande av ett interaktivt informationsdesignskoncept i ett explorativt projekt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, laborationer/lektioner/handledningar med obligatorisk närvaro, och inlämningsuppgifter.

Examination

UPG2Uppgift4 hpU, 3, 4, 5
UPG1Uppgift2 hpU, G

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.

UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte acceptabla (för examinatorn) skäl kan anges.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Lundberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 23 h
Rekommenderad självstudietid: 137 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Kurslitteraturen annonseras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Uppgift 4 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Uppgift 2 hp U, G

UPG1 Innebär aktiv närvaro vid vissa examinerande moment. Utebliven eller ej aktiv närvaro gäldas med kompletteringsuppgifter.

UPG2 För högre betyg än tre krävs inlämning till deadlines om inte acceptabla (för examinatorn) skäl kan anges.

Övrigt

Kurslitteraturen annonseras på kurshemsidan senast åtta veckor innan kursstart

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.