Integrerad medieproduktion, 6 hp

Integrated Media Production, 6 credits

TNGD36

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Trofast

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 5 (HT 2021) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram (Produktion) 5 (HT 2021) 2 2 Svenska/Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Rekommenderade förkunskaper

Bildproduktion, Webbproduktion med dynamisk layout 

Lärandemål

Kursens syfte är att vidareutveckla kunskap och förståelse för hur bildberättande och annan visuell kommunikation kan förstärkas genom att tillämpa och kombinera olika typer av medieproduktion. I kursen fördjupas kunskapen om en eller flera metoder att producera visuell kommunikation, såsom animation, rörliga medier, interaktiva medier och andra närliggande medietyper.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

 • förklara och tillämpa flera olika typer av medieproduktion för bildberättande och kommunikation,
 • förstärka och förtydliga bildberättande och kommunikation genom att kombinera flera olika typer av medieproduktion,
 • självständigt identifiera behov av ytterligare kunskap för att planera och genomföra en uppgift som kombinerar flera typer medieproduktion,
 • värdera och kritiskt granska hur och när olika typer av medieproduktion bör användas ur ett kommunikativt, samhälleligt och etiskt perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen tar genom självstudier, gästföreläsningar, workshops med mera upp olika typer av medieproduktion, såsom;

 • olika typer av digital animation
 • rörliga medier i form av video
 • rörlig grafik och informationsgrafik
 • förstärkt verklighet, så kallas ”Augmented Reality”
 • interaktiv och dynamisk grafik
 • 3D-grafik och animation

Genom en större självständig uppgift utforskas en eller flera av dessa typer och integreras för att ytterligare förtydliga, förstärka och eller tillgängliggöra olika typer av bildbaserat berättande eller annan visuell kommunikation.  

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är organiserad i föreläsningar, workshops, handledningar och projektredovisningar.

Examination

UPG2Hemuppgifter5 hpU, 3, 4, 5
UPG1Förberedelseuppgifter workshops1 hpU, G

Examinationen kräver obligatorisk närvaro vid vissa Workshops, UPG1, samt aktivt deltagande i form av presentation, opponering och diskussion vid redovisningsseminarier för UPG2.

På kursen ges betyg U,3,4,5.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tobias Trofast

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Hemuppgifter 5 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Förberedelseuppgifter workshops 1 hp U, G

Examinationen kräver obligatorisk närvaro vid vissa Workshops, UPG1, samt aktivt deltagande i form av presentation, opponering och diskussion vid redovisningsseminarier för UPG2.

På kursen ges betyg U,3,4,5.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.