Medieproduktion - processer och verktyg, 6 hp

Media Production - Processes and Tools, 6 credits

TNGD42

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Tobias Trofast

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 68 h
Rekommenderad självstudietid: 92 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2018) 1, 2 1, 1 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Lärandemål

Kursens syfte är att introducera grundläggande teorier och beprövade kunskaper om arbetsprocesser i medieproduktion, färgsystematik, datorgrafik med mera. Vidare introduceras och praktiseras användande av tekniker, metoder och programvaror för medieproduktion.
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Kunna redogöra för grundläggande kunskaper om visuell perception, färgsystematik, datorgrafik och medieproduktion
 • Uppvisat färdigheter i att på ett effektivt sätt inom givna tidsramar kunna använda moderna programvaror och metoder för grafisk medieproduktion
 • Uppvisat färdigheter i att på ett effektivt sätt inom givna tidsramar kunna skapa och publicera med hjälpa av modern webbteknologi 

Kursinnehåll

Kursens teoretiska ramverk omfattar:

 • arbetsprocesser och yrkesroller i medieproduktion,
 • visuell perception,
 • grundläggande färgsystematik och färgåtergivning,
 • datorgrafik, hårdvara, filformat, datakomprimering,

Kursens praktiska och laborativa inslag omfattar:

 • webutveckling och publicering med HTML, CSS och JavaScript
 • programvaror för datorgrafik och medieproduktion, såsom tex Adobe Creative Cloud 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, laborationer, studiebesök, videoguider och andra självstudiemedel.

Examination

LAB1Laborationer3 hpU, G
KTR1Kontrollskrivning1 hpU, G
DAT1Datortentamen2 hpU, G


På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information


Påbyggnadskurser: 
Kursen ger grundläggande kunskaper inom medieproduktion som senare fördjupas i t ex Dokumentproduktion och Bildproduktion.
Kunskaperna praktiseras även i paralella kurser så som Grunder i grafisk design.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Tobias Trofast

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 68 h
Rekommenderad självstudietid: 92 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Kurslitteratur meddelas vid kursstart
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3 hp U, G
KTR1 Kontrollskrivning 1 hp U, G
DAT1 Datortentamen 2 hp U, G


På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Övrigt

Kurslitteratur meddelas vid kursstart
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.