Transportsystem, 6 hp

Transportation Systems, 6 credits

TNK044

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Ekström

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 51 h
Rekommenderad självstudietid: 109 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 1 (HT 2020) 1, 2 -, - Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursen avser att ge en introduktion till hela utbildningsprogrammet Kommunikation, transport och samhälle (KTS), genom att både presentera transportsystemets historiska utveckling och nuläget inom branschen, samt ge exempel på frågeställningar som en civilingenjör inom KTS-området kan arbeta med. Särskild vikt läggs vid aspekter kopplade till samhällsutveckling, etik och genus. Kursen introducerar studenten till projektbaserat arbete och behandlar litteratursökning, tekniskt rapportskrivande och muntlig redovisning i projektform. Muntlig och skriftlig argumentation behandlas i en särskild övning.

Efter kursen skall studenten kunna:

 • ge exempel på arbetsuppgifter för en civilingenjör inom KTS-området.
 • söka och tillägna sig information om en frågeställning inom KTS-området och förstå olika förhållningssätt.
 • diskutera samhälleliga och etiska aspekter kring såväl transportsystemets utveckling som ingenjörsyrket.
 • presentera en frågeställning inom KTS-området muntligt och skriftligt i grupp.
 • argumentera muntligt och skriftligt för olika ståndpunkter i en aktuell fråga inom KTS-området.

Kursinnehåll

Kursen består av flera integrerade delmoment, som hålls samman av en serie ämnesspecifika föreläsningar, som behandlar olika frågeställningar inom KTS-området. Parallellt med detta genomförs en projektuppgift i grupp, som behandlar en frågeställning inom trafik, transport och/eller logistik. Dessutom genom förs en mindre argumentationsuppgift individuellt.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp och individuellt arbete. Flera av föreläsningarna ges av gäster som är yrkesverksamma inom KTS-området. Deltagande på gästföreläsningar är obligatoriskt. Under kursen läses en roman med koppling till ingenjörsyrket, och som diskuteras vid ett avslutande litteraturseminarium. Därutöver ges föreläsningar som behandlar språkliga färdigheter. Muntlig presentation och argumentation examineras vid seminarier. Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG5Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (teknikinnehåll)1.5 hpU, G
UPG7Aktivt deltagande i föreläsningsserie och litteraturseminarium1.5 hpU, G
UPG2Individuell uppgift med muntlig och skriftlig redovisning1.5 hpU, G
UPG6Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (språkstrimma)1.5 hpU, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser 
Trafikens infrastruktur. Transportekonomi. Grunder i logistik och lönsamhetsanalys.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Joakim Ekström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 51 h
Rekommenderad självstudietid: 109 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Brusman, Mats, Editor, Friberg, Tora, Editor, Summerton, Jane, Editor, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring, Originator, (2008) Resande, planering, makt
  ISBN: 9179242154, 9789179242152
  <i>Pandoraserien</i>.; Lund: Arkiv förlag, 2008.
 • Guillou, Jan, (2011) Brobyggarna
  ISBN: 9789164203199
  Stockholm : Piratförlaget, 2011; Det stora århundradet; 1
 • Merkel, Magnus, Önnegren, Britta, Andersson, Ulrika, (2011) Lathund för rapportskrivning. [Elektronisk resurs]
  Linköping, Linköpings universitet, 2011
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG5 Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (teknikinnehåll) 1.5 hp U, G
UPG7 Aktivt deltagande i föreläsningsserie och litteraturseminarium 1.5 hp U, G
UPG2 Individuell uppgift med muntlig och skriftlig redovisning 1.5 hp U, G
UPG6 Projektuppgift med muntlig och skriftlig redovisning (språkstrimma) 1.5 hp U, G
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Brusman, Mats, Editor, Friberg, Tora, Editor, Summerton, Jane, Editor, Linköpings universitet, Filosofiska fakulteten, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Tema Kultur och samhälle, Originator, Linköpings universitet, Institutionen för tema, Tema teknik och social förändring, Originator, (2008) Resande, planering, makt

ISBN: 9179242154, 9789179242152

<i>Pandoraserien</i>.; Lund: Arkiv förlag, 2008.

Guillou, Jan, (2011) Brobyggarna

ISBN: 9789164203199

Stockholm : Piratförlaget, 2011; Det stora århundradet; 1

Merkel, Magnus, Önnegren, Britta, Andersson, Ulrika, (2011) Lathund för rapportskrivning. [Elektronisk resurs]

Linköping, Linköpings universitet, 2011

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG7
Gästföreläsningar.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
UPG5
Projektuppgift
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG7
Genom gästföreläsningar.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG7
Romanläsning och litteraturseminarium
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
UPG5
UPG6

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
UPG2
UPG6

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG5
Gästföreläsningar
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG7
Gästföreläsningar
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG7
Gästföreläsningar
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG7
Gästföreläsningar
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG7
Gästföreläsningar
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
UPG7
Gästföreläsningar
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.