Trafikflödesestimering, prediktion och styrning, 6 hp

Traffic State Estimation, Prediction and Control, 6 credits

TNK120

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Joakim Ekström

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 9 (HT 2019) 1 1 Engelska Norrköping, Norrköping V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle (Masterprofil Trafikanalys) 9 (HT 2019) 1 1 Engelska Norrköping, Norrköping O
6MTSL Intelligent Transport Systems and Logistics, masterprogram 3 (HT 2019) 1 1 Engelska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Transportsystem

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle
 • Masterprogram i Intelligent Transport Systems and Logistics

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskap om trafikteori och planering och simulering av trafik.

Lärandemål

Estimering och prediktering av trafik är viktiga komponenter i system för att skapa trafikantinformation och för styrning av trafik. Målet med denna kurs är att ge grundläggande kunskaper inom området trafikflödesestimering, prediktion av trafikflöden och trafikstyrning. Insikter om hur trafikstyrning kan användas för att förbättra effektiviteten i trafiksystemet och minska miljöpåverkan från biltrafik i stadsmiljö. Vidare introducerar kursen dynamisk modellering av trafik och ger insikter i teorin bakom dynamiska jämviktsmodeller.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • Beskriva och tillämpa metoder för filtrering av trafikdata för att passa för trafikestimering
 • Beskriva och tillämpa grundläggande data-drivna metoder för prediktion av trafikflöden
 • Formulera och tillämpa makroskopiska trafikflödesmodeller för trafikanalyser
 • Beskriv och tillämpa trafikstyrningsstrategier för motorvägstrafik
 • Beskriva och tillämpa dynamisk trafiktillordning för utvärdering och analys av trafikstyrningssystem
 • Beskriva och tillämpa metoder för att utvärdera trafikstyrningseffekter med avseende miljöpåverkan
 • Beskriva olika modellers fördelar, nackdelar och möjlighet att användas för att analysera trafikinfrastruktur och styrningssystem för stadstrafik
 • Diskutera och analysera kursens relevans och kursinnehållet i relation till syftet med det studieprogram som studenten går på samt i relation till en framtida karriär som trafikingenjör

Kursinnehåll

 • Introduktion till trafikflödesestimering
 • Filtering och assimilering av olika typer av trafikflödesdata
 • Introduktion till data-driven trafikflödesprediktion
 • Makroskopisk trafiksimulering
 • Trafikstyrning av motorvägstrafik
 • Introduktion till dynamisk nätverkstillordning och mesoskopisk trafiksimulering
 • Experiment med dynamiska trafiktillordningsmodeller
 • Tillämpning av dynamiska trafiktillordningsmetoder på trafikstyrningsproblem
 • Modellering av emissioner från fordonstrafik

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier och laborationer.

Examination

LAB1Laborationer3 hpU, 3, 4, 5
UPG1Individuella inlämningsuppgifter3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Examinator

Joakim Ekström

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 44 h
Rekommenderad självstudietid: 116 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Treiber, Martin, Kesting, Arne, (2013) Traffic Flow Dynamics. Data, Models and Simulation Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013.
  ISBN: 9783642324604, 9783642324598

Övrigt

 • Ytterligare material finns tillgänglig på kurshemsida/LISAM.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 3 hp U, 3, 4, 5
UPG1 Individuella inlämningsuppgifter 3 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Treiber, Martin, Kesting, Arne, (2013) Traffic Flow Dynamics. Data, Models and Simulation Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2013.

ISBN: 9783642324604, 9783642324598

Övrigt

Ytterligare material finns tillgänglig på kurshemsida/LISAM.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.