Kollektivtrafik och spårbunden trafik, 6 hp

Public transportation and rail traffic, 6 credits

TNK125

Huvudområde

Logistik Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nils Breyer

Studierektor eller motsvarande

Erik Bergfeldt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 30 h
Rekommenderad självstudietid: 130 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 7 (HT 2023) 1 3 Svenska Norrköping V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 5 (HT 2023) 1 3 Svenska Norrköping V
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 5 (HT 2023) 1 3 Svenska Norrköping O

Huvudområde

Logistik, Transportsystem

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i samhällets logistik
 • Kandidatprogram i flygtransport och logistik
 • Civilingenjörsprogram i kommunikation, transport och samhälle

Rekommenderade förkunskaper

Geografiska informationssystem, grundläggande kunskaper i trafikplanering

Lärandemål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om kollektivtrafiksystem och spårbunden trafik. Fokus ligger på taktisk planering av kollektivtrafik. 

Efter kursen ska en student kunna

 1. beskriva centrala aktörer, planeringsprocesser och trender inom kollektivtrafiken i Sverige
 2. jämföra olika kollektivtrafiklösningar med hänsyn till deras egenskaper samt för- och nackdelar
 3. förstå vanliga problem inom taktisk planering av kollektivtrafik och spårbunden trafik samt egenskaper och begränsningar hos metoder och verktyg som används för att lösa dessa problem
 4. analysera och lösa ett givet problem inom taktisk planering av kollektivtrafik

Kursinnehåll

 • Kollektivtrafik i Sverige: kollektivtrafikens roll i trafiksystemet, aktörer inom kollektivtrafik och järnväg, kollektivtrafiklagen, trafikförsörjningsprogram, samhällsekonomi, upphandlingar
 • Aktuella trender: elektrifiering, automatisering, digitalisering, mobilitetstjänster, avgiftsfri kollektivtrafik, nationellt biljettsystem mm.
 • Kollektivtrafiklösningar: allmän och särskild kollektivtrafik, väg- och spårbundna trafikslag, infrastruktur och fordon, anropsstyrd kollektivtrafik, trafikstyrning, punktlighet, trafikinformation, pris- och betalsystem
 • Taktisk planering: linjenät, turtäthet, fordonsomlopp, tidtabeller, bytespunkter, kapacitet, trafikmodellering av färdmedels- och ruttval

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen ges främst i form av föreläsningar där gästföreläsare kan medverka och seminarier. Ett viktigt inslag i kursen är ett större projekt.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter2 hpU, 3, 4, 5
UPG2Projektuppgift4 hpU, 3, 4, 5

Kursbetyget ges som en viktad summa av de båda examinationsmomenten.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Kurslitteratur

Böcker

Webbsidor

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter 2 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Projektuppgift 4 hp U, 3, 4, 5

Kursbetyget ges som en viktad summa av de båda examinationsmomenten.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Böcker

Bård Norheim, (2017) Kollektivtrafik: Utmaningar, möjligheter och lösningar för tätorter Lunds universitet, Media-Tryck

ISBN: 978-91-7753-342-9

http://www.k2centrum.se/sites/default/files/fields/field_bifogad_fil/kollektivtrafik_utmaningar_mojligheter_och_losningar_for_tatorter.pdf

Webbsidor

Trafikverket, Kol-TRAST https://www.trafikverket.se/contentassets/347f069e6d684bfd85b85e3a3593920f/kol_trast.pdf

Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
UPG2
Tillämpningar av t ex GIS.
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
UPG2
Labmoment (gruppuppgift).
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
X
UPG1
Föreläsning, gästföreläsning.
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
UPG2
Projekt.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
UPG2
Gruppuppgift
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
UPG1
UPG2
Uppgifter.
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
UPG2
Gruppuppgift
3.2 Kommunikation
X
UPG2
Projektredovisning
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
X
UPG1
UPG2
Centralt för kursen.
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
UPG2
Projektuppgift.
4.4 Att konstruera produkter och system
X
UPG1
UPG2
Planeringsfrågor kollektivtrafik.
4.5 Att realisera produkter och system
X
UPG1
UPG2
Planeringsfrågor kollektivtrafik.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
UPG1
UPG2
Planeringsfrågor kollektivtrafik.
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling
X
X
X
UPG1
UPG2
Mycket centralt i kursen.
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X
UPG2
Projektuppgift.
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2
Projektuppgift.
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
UPG2
Projektuppgift.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Namn Filnamn Beskrivning
TNK125_Kursinfo TNK125_Kursinfo.pdf