Muntlig och skriftlig kommunikation i professionella sammanhang, 6 hp

Oral and Written Communication in a Professional Context, 6 credits

TNKA09

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Thunborg

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 1 (HT 2018) 2 3 Svenska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogram i grafisk design och kommunikation

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna tillämpa översiktliga teoretiska kunskaper om hur formerna för kommunikation samspelar med kontexten, dvs. faktorer som situation, syfte, avsändare, mottagare , innehåll och språklig stil
 • Kunna tillämpa olika kommunikationsformer utifrån exempel och givna scenarier, med särskild hänsyn till tex etik och retorik
 • Ha utvecklat färdighet i skrivande med inriktning mot copywriting och information
 • Ha uppnått förmåga, muntligt och skriftligt, att beskriva och analysera texter skrivna med ett visst syfte och i en given kontext
 • kunna muntligt presentera och motivera val av språklig form och framställningssätt

 

Kursinnehåll

I kursen behandlas grunderna i skrivande i olika former, med särskilt fokus på copywriting, information och kommunikation. Studenterna arbetar både parvis och individuellt med olika former av verbal, interpersonell och textuell kommunikation; copytexter, pitch, och pressmeddelanden. Olika perspektiv (t ex etiska) diskuteras utifrån exempel och givna situationer. I kursen ingår också individuellt arbete med analys av och feedback på varandras arbeten i seminarieform. Muntlig presentation sker i pitchform. 
 

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, individuellt arbete samt grupparbete i par.

Examination

UPG4Inlämningsuppgift3 hpU, G
UPG3Muntlig presentation1 hpU, G
UPG2Analyserande uppgift1 hpU, G
UPG1Individuell inlämningsuppgift1 hpU, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Påbyggnadskurser
Retorik

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation

Studierektor eller motsvarande

Ulrika Örtenberg

Examinator

Maria Thunborg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG4 Inlämningsuppgift 3 hp U, G
UPG3 Muntlig presentation 1 hp U, G
UPG2 Analyserande uppgift 1 hp U, G
UPG1 Individuell inlämningsuppgift 1 hp U, G

På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.