Manus, Storytelling och Copy, 6 hp

Scipt, Storytelling and Copy, 6 credits

TNKA55

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Studierektor eller motsvarande

Maria Thunborg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 2 (VT 2017) 1 4 Svenska Norrköping, Norrköping V
6KGDK Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram 4 (VT 2017) 1 4 Svenska Norrköping, Norrköping V

Huvudområde

Grafisk design och kommunikation

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Grafisk design och kommunikation, kandidatprogram

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Kursens syfte är att ge en teoretisk och praktisk kunskap om hur man arbetar fram en text som ska kunna kommunicera enligt angivna förutsättningar som manus, storytelling eller copy. Studenten tillämpar givna arbetsmetoder, får och ger feedback. Studenten ska välja lämplig form och metod för kommunikation samt strukturera och presentera uppgifterna muntligt och skriftligt enligt överenskommen form. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för och använda grundläggande kunskaper i manus, storytelling och copyarbete.
 • Motivera och kritisera hur text används och formuleras inom olika genrer, muntligt och skriftligt.
 • Motivera och diskutera val av form och framställningssätt i egenhändigt producerade texter.

  Kursinnehåll

  Kursen behandlar:

   manus storytelling dramaturgi copy och copyns roll feedback/återkoppling

    Undervisnings- och arbetsformer

    Undervisningen är organiserad i föreläsningar, seminariearbete och handledning.

    Examination

    UPG2Gruppuppgifter3 hpU, G
    UPG1Inlämningsuppgifter3 hpU, G
    På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

    Betygsskala

    Tvågradig skala, U, G

    Övrig information

    Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

    Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

    Institution

    Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

    Studierektor eller motsvarande

    Maria Thunborg

    Undervisningstid

    Preliminär schemalagd tid: 48 h
    Rekommenderad självstudietid: 112 h

    Kurslitteratur

    Fastställs senare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Gruppuppgifter 3 hp U, G
UPG1 Inlämningsuppgifter 3 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.
Fastställs senare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
X

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X

              
3.2 Kommunikation
X
X
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.