Medietekniskt kandidatprojekt, 18 hp

Media Technology - Bachelor Project, 18 credits

TNM094

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 424 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 6 (VT 2017) 1, 2 -, - Svenska O

Huvudområde

Medieteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i medieteknik

Särskild information

I kursen ingår en del av kommunikationsstrimman i svenska

Rekommenderade förkunskaper

För tillträde till kursen se LiTH:s generella regelverk för kandidatarbete inom Civilingenjörsprogram i studiehandboken.

Lärandemål

För att få godkänt på kursen måste studenten visa förmåga att Ämneskunskaper:

 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • tillämpa metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
Individuella och yrkesmässiga färdigheter:
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • söka och värdera vetenskaplig litteratur
Arbeta i grupp och kommunicera:
 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete i form av ett projekt i grupp
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt självständigt arbete
Ingenjörsmässighet:
 • skapa, analysera och/eller utvärdera tekniska lösningar
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
Programspecifika mål:
 • tillämpa medietekniska kunskaper, exempelvis publicering, ljud- och bildteknik, datorgrafik och visualisering
Kursspecifika mål:
 • följa etablerade protokoll för utvecklingsprojekt (projektstyrning kravhantering, systemarkitektur, programdesign, implementation, dokumentation, test, underhåll)
 • utnyttja verktyg, programvarubibliotek, standarder och designmönster för att med avseende på tidseffektivitet och kvalitet förbättra utvecklingen av programvara

Kursinnehåll

 • Grundprinciper i programvaruutveckling
 • Utvecklingsmetodik
 • Designmönster
 • Modelleringsnotation

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen introducerar teorier och principer för programvaruutveckling och utvecklingsmetodik genom föreläsningar, som examineras genom individuella rapporter. I laborationer får studenterna prova på praktiskt användande av vertyg och öva upp färdigheter. Teorier och färdigheter används sedan i ett omfattande utvecklingsprojekt i grupper om 5-8 studenter. Studentens förståelse och färdigheter examineras genom projektmöten samt en avslutande presentation av projektets resultat.

Projektet är kopplat till Svenska-strimman där studenterna får både skrivhjälp och återkoppling på rapporter.

Examination

UPG2Opponering0.5 hpU, G
UPG1Uppsats1.5 hpU, G
PRA1Projekt14 hpU, G
LAB1Laborationer2 hpU, G
I PRA1 ingår obligatoriska seminarier där projektets progression diskuteras, en gemensam rapport och en presentation som ligger till grund för projektets godkännande. I UPG1 skrivs en individuell uppsats som reflekterar över projektets genomförande med utgångspunkt från och kopplingar till genomgången utvecklingsteori.
På kursens ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

,

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Karljohan Lundin Palmerius

Kurshemsida och andra länkar

http://www.itn.liu.se/~karlu20/courses/TNM094

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 56 h
Rekommenderad självstudietid: 424 h

Kurslitteratur

Pfleeger & Atlee, Software Engineering Theory and Practice, samt kompletterande litteratur från Internet.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG2 Opponering 0.5 hp U, G
UPG1 Uppsats 1.5 hp U, G
PRA1 Projekt 14 hp U, G
LAB1 Laborationer 2 hp U, G
I PRA1 ingår obligatoriska seminarier där projektets progression diskuteras, en gemensam rapport och en presentation som ligger till grund för projektets godkännande. I UPG1 skrivs en individuell uppsats som reflekterar över projektets genomförande med utgångspunkt från och kopplingar till genomgången utvecklingsteori.
På kursens ges betyg Underkänd/Godkänd.
Pfleeger & Atlee, Software Engineering Theory and Practice, samt kompletterande litteratur från Internet.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
LAB1
PRA1
UPG1

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
LAB1
PRA1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
LAB1
PRA1

              
2.3 Systemtänkande
X
X
LAB1
PRA1
UPG2

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
LAB1
PRA1
UPG2

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
UPG2

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
X
PRA1

              
3.2 Kommunikation
X
X
X
PRA1
UPG2

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
X
UPG1

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
UPG1

              
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1

              
4.5 Att realisera produkter och system
X
PRA1

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
PRA1

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.