Studio 3, 12 hp

Studio 3, 12 credits

TNM105

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Löwgren

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 320 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6MDES Design, masterprogram 3 (HT 2018) 1, 2 3, 3 Engelska Norrköping, Norrköping O

Huvudområde

Design

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Design, masterprogram

Rekommenderade förkunskaper

Studio1 och Studio 2

Lärandemål

Det främsta syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina interdisciplinära designfärdigheter i sociotekniska sammanhang. Målet är att nå en relationell förståelse där studenten kan

 • Artikulera olika designdiscipliners bidrag till socioteknisk design,
 • Identifiera historiska och samtida designansatser för kursens specifika utmaning, och artikulera deras skillnader med avseende på bakomliggande filosofi och effekter,
 • Identifiera och artikulera designstrategier för socioteknisk intervention,
 • Integrera, tillämpa och reflektera över profilspecifika färdigheter i relation till kursens specifika utmaning,
 • Identifiera de delar av en design och en designprocess som är bäst ägnade att kommuniceras externt, och kommunicera dem i ett utställningssammanhang,
 • Demonstrera förmåga att identifiera personliga kunskapsbehov och ta ansvar för eget kontinuerligt lärande,
 • Artikulera hur den egna designfärdigheten har utvecklats, särskilt avseende design i sociotekniska sammanhang.

Kursinnehåll

Studenter engagerar sig i sociotekniska sammanhang där det finns designutmaningar rörande social organisation och kommunikation. Exempel på en sådan utmaning kan vara civilitet.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är studiobaserad. Studenter arbetar i team och individuellt. Utmaningen kommer att kräva flera designarbeten, från fysiska föremål till sociotekniska interventioner. Resultaten presenteras i en gemensam utställning. Handledning av lärare, professionella designer och experter inom utmaningens område.

Examination

UPG6Skapa utrymme för design2 hpU, G
UPG5Kunskap om utmaningsområdet2 hpU, G
UPG4Integrera designfärdigheter2.5 hpU, 3, 4, 5
UPG3Tillämpa profilfärdigheter2.5 hpU, 3, 4, 5
UPG2Kompetens och kommunikation2 hpU, G
UPG1Inter-professionell reflektion1 hpU, G

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Vetenskaplig litteratur, rapporter, kataloger, böcker och andra informationsresurser inom socioteknisk design och inom det specifika utmaningsområdet.

Institution

Institutionen för teknik och naturvetenskap

Studierektor eller motsvarande

Camilla Forsell

Examinator

Jonas Löwgren

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 320 h
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG6 Skapa utrymme för design 2 hp U, G
UPG5 Kunskap om utmaningsområdet 2 hp U, G
UPG4 Integrera designfärdigheter 2.5 hp U, 3, 4, 5
UPG3 Tillämpa profilfärdigheter 2.5 hp U, 3, 4, 5
UPG2 Kompetens och kommunikation 2 hp U, G
UPG1 Inter-professionell reflektion 1 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.