Produktionsekonomi, 6 hp

Production and Operations Management, 6 credits

TPPE13

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Helene Lidestam

Studierektor eller motsvarande

Helene Lidestam

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 7 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla O
6KMAT Matematik, kandidatprogram 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla V
6KMAT Matematik, kandidatprogram (Ekonomisk modellering och optimering) 5 (HT 2018) 1 1 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Matematik, kandidatprogram
 • Civilingenjör i design och produktutveckling

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kunskaper i industriell ekonomi, optimeringslära, sannolikhetsteori och statistik.

Lärandemål

Efter fullgjord kurs skall studenten:

 • ha kännedom om produktionsekonomins grunder och ha insikt om ekonomiska frågeställningar rörande industriell produktion
 • kunna redogöra för olika produktionssystem och deras layoututformning
 • kunna redogöra och använda de vanligaste metoderna för efterfrågemodeller och prognosmetoder för bedömning av framtidens produktefterfrågan på lång och kort sikt
 • kunna redogöra för material- och produktionsstyrning på lång och kort sikt och dess ingående metoder, från sälj- och verksamhetsplanering, via huvudplanering, materialplanering till detaljplanering och uppföljning
 • kunna redogöra och använda de vanligaste metoderna för lagerstyrning

Kursinnehåll

 • Produktionsekonomins grunder, viktiga begrepp och kategorisering av företag med fokus på ekonomisk hållbarhet.
 • Produktionssystem: fast position, funktionell verkstad, flödesgrupp, lina och kontinuerlig tillverkning innehållande projektnätverk, layoututformning, kapacitetsdimensionering och linjebalansering med positionsviktsmetoden och längsta operationstid först
 • Prognostisering innehållande efterfrågemodeller med trend och säsong, glidande medelvärde och exponentiell utjämning med trend, prognosfel (MAD) och prognosuppföljning (tracking signal)
 • Sälj- och verksamhetsplanering innehållande jagande och utjämnad produktion
 • Huvudplanering och materialplanering innehållande materialbehovsplanering (MRP), partiformning, olika varianter av ekonomisk orderkvantitet (EOQ), Wagner-Whitin och Silver and Meal
 • Detaljplanering innehållande cyklisk produktion, Johnsons algoritm, orderklyvning, överklappning och kanbansystem
 • Lagerstyrning innehållande beräkning av säkerhetslager (SERV1), beställnings-punktssystem, periodbeställningssystem (återfyllnadssystem)
 • Synkronisering längs försörjningskedjan (kopplade lager)

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningarna behandlar i huvudsak de teoretiska avsnitten medan lektionerna ägnas åt räkneövningar. Vid laborationerna belyses praktiska problemställningar.

Examination

LAB1Laboration1 hpU, G
TEN1Skriftlig tentamen5 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser:
Produktionsstrategier, Produktionslogistik, Avancerad planeringsteknik, Analys och utveckling av produktionsverksamhet

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Helene Lidestam

Examinator

Helene Lidestam

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Olhager, Jan, (2013) Produktionsekonomi : principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion
  ISBN: 9789144067667
  Lund : Studentlitteratur, 2013
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 1 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 5 hp U, 3, 4, 5

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Olhager, Jan, (2013) Produktionsekonomi : principer och metoder för utformning, styrning och utveckling av industriell produktion

ISBN: 9789144067667

Lund : Studentlitteratur, 2013

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Analys (en och flera variabler), algebra, optimeringslära, matematisk statistik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Industriell ekonomi
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
Produktionsekonomi
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X
X
LAB1
TEN1
Prognoser, planering och produktionsutformning. Använda kunskaper från opt och matstat för att lösa tex lagerstyrningsproblem
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
Hushållning av industriföretagets resurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
TEN1
Kritiskt tänkande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Historiska och aktuella frågeställningar
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
TEN1
Målformulering, strategier, planering
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
TEN1
Industriföretaget som system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Produktion och planeringssystem
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.