Simulering av produktion och logistik, 6 hp

Simulation in Production and Logistics, 6 credits

TPPE99

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Fredrik Persson

Studierektor eller motsvarande

Helene Lidestam

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi (Masterprofil Produktionsledning) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Industriell produktion) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Logistik) 9 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram 3 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V
6MIND Industrial Engineering and Management, masterprogram (Operations Management) 3 (HT 2018) 1 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Industriell ekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Industrial Engineering and Management, masterprogram
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i maskinteknik

Rekommenderade förkunskaper

Grundläggande kurser i statistik och sannolikhetslära, logistik och/eller produktionsstyrning (produktionsekonomi)

Lärandemål

Målet med kursen är att tillhandahålla avancerad kunskap inom ämnesområdet diskret händelsestyrd simulering samt visa på användandet av simulering för analys av produktions- och logistiksystem. Kursen kommer därför att ge praktisk erfarenhet inom modellering kopplat med teori för fördjupad simuleringsanalys. Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redogöra för grundläggande begrepp inom diskret händelsestyrd simulering.
 • Lista och förklara för- och nackdelar med simulering som analysverktyg.
 • Kunna modellera stokastiska indata med sannolikhetsfördelningar och bedöma kvalitet hos indatamodeller.
 • Kunna bygga simuleringsmodeller av produktions- och logistiksystem.
 • Utföra avancerad systemanalys genom experimentell design med simuleringsmodeller samt att använda simuleringsstudier för att dra slutsatser från verkligheten.

Kursinnehåll

 • Grundläggande begrepp inom diskret händelsestyrd simulering
 • Simuleringsmetodik, steg i en simuleringsstudie.
 • Indatamodellering.
 • Verifiering och validering av simuleringsmodeller.
 • Experimentplanering och utdataanalys.
 • Modellering i en kommersiell simuleringsmjukvara.
 • Användandet av simulering. Simulering av produktions- och logistiksystem.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner och laborationer. 

Examination

LAB1Datorlaborationer3 hpU, 3, 4, 5
TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

Slutbetyget är en sammanvägning av examinationsmomenten.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Robinson, S. (2014) Simulation - The Practice of Model Development and Use, Palgrave Macmillan, 2nd Ed.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Studierektor eller motsvarande

Helene Lidestam

Examinator

Fredrik Persson

Kurshemsida och andra länkar

http://www.iei.liu.se/prodek/utbildning/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 58 h
Rekommenderad självstudietid: 102 h

Kurslitteratur

Robinson, S. (2014) Simulation - The Practice of Model Development and Use, Palgrave Macmillan, 2nd Ed.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Datorlaborationer 3 hp U, 3, 4, 5
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Slutbetyget är en sammanvägning av examinationsmomenten.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Robinson, S. (2014) Simulation - The Practice of Model Development and Use, Palgrave Macmillan, 2nd Ed.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
En- och flervariabelanalys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
TEN1
Produktionsekonomi
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
TEN1
Prognos, planering, produktionsutformning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande
X
TEN1
Produktionsplanering på alla nivåer
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
TEN1
Kritiskt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
LAB1
Grupparbeten
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
LAB1
Skriftliga rapporter på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
Utvecklande av ett globalt perspektiv
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
X
TEN1
Målformulering, strategier, planering
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
TEN1
Produktionsenhet som system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
TEN1
Produktions- och planeringsystem
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.