Praktik, 6 hp

Industrial Placement, 6 credits

TPTE06

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Nämndspecifikt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6KBIO Biologi, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CDDD Civilingenjör i datateknik 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CDPU Civilingenjör i design och produktutveckling 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CIEN Civilingenjör i elektronikdesign 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CEMM Civilingenjör i energi - miljö - management 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CIII Civilingenjör i industriell ekonomi 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, franska 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, japanska 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, kinesiska 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, spanska 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CIEI Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell, tyska 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CKEB Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CKTS Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMEN Civilingenjör i medieteknik 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 6 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CTBI Civilingenjör i teknisk biologi 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KFTL Flygtransport och logistik, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F
6KFYN Fysik och nanovetenskap, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IKEA Högskoleingenjör i kemisk analysteknik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6IMAS Högskoleingenjör i maskinteknik 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KIPR Innovativ programmering, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KKEM Kemi - molekylär design, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KKEB Kemisk biologi, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KMAT Matematik, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende V
6KLOG Samhällets logistik, kandidatprogram 4 (VT 2020) 2 - Svenska Ortsoberoende F

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i design och produktutveckling
 • Civilingenjörsprogram i energi - miljö - management
 • Civilingenjörsprogram i elektronikdesign
 • Civilingenjörsprogram i kemisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i medicinsk teknik
 • Civilingenjörsprogram i maskinteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk biologi
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik
 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik
 • Högskoleingenjörsprogram i kemisk analysteknik
 • Högskoleingenjörsprogram i maskinteknik
 • Kandidatprogram i biologi
 • Kandidatprogram i flygtransport och logistik
 • Kandidatprogram i fysik och nanovetenskap
 • Kandidatprogram i innovativ programmering
 • Kandidatprogram i kemisk biologi
 • Kandidatprogram i kemi - molekylär design
 • Kandidatprogram i samhällets logistik
 • Kandidatprogram i matematik
 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i mjukvaruteknik
 • Civilingenjör i medieteknik
 • Civilingenjör i industriell ekonomi
 • Civilingenjör i industriell ekonomi - internationell
 • Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

Förkunskapskrav

Minst 80 godkända högskolepoäng av obligatoriska kurser i termin 1-4 inom något utbildningsprogram vid Tekniska fakulteten vid LiU.

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Lärandemål

Målet med praktiken är att studenten skall få praktisk erfarenhet av arbete på en arbetsplats som bedöms som relevant för en individ med utbildning inom det tekniska eller naturvetenskapliga området. Efter praktikperiodens slut skall studenten vara förtrogen med arbetsmiljön i en verksamhet som utbildningen syftar till samt erhållit erfarenhet från samverkan på en arbetsplats. Vidare skall praktiken öka studentens förmåga att ta personligt ansvar och även ge erfarenhet av andra kompetenser som värdesätts utöver den tekniska/naturvetenskapliga ämneskunskapen.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de krav som yrkeslivet ställer på ämneskunskaper
 • reflektera över de generiska färdigheter som yrkesrollen kräver
 • söka och sammanställa relevant information för att lösa uppgifterna i projektplanen
 • skriva en sammanfattande praktikrapport i enlighet med instruktion

 

Kursinnehåll

Kursen genomförs som en individuell praktik i en från högskolan extern organisation.

Studenten ansvarar för att finna en praktikplats inom ett område som har anknytning till teknik/naturvetenskap. Praktikuppgifterna skall vara av relevant och teknisk/natur-vetenskaplig karaktär och på förhand definierade i en praktikplan. För att godkännas på kursen skall studenten vistas minst 3 veckor sammanhängande heltid på arbetsplatsen och därefter skriva en praktikrapport.

Undervisnings- och arbetsformer

När studenten funnit en lämplig praktikplats och en namngiven handledare vid den organisation där praktiken ska genomföras, kontaktas studievägledningen samt programnämndens ordförande (som fungerar som examinator alternativt delegerar uppdraget). Studievägledningen kontrollerar behörigheten och examinator godkänner praktikplanen. Praktikplanen ska vara formulerad enligt fastställd mall och undertecknad av handledaren och studenten. Studenten antas på praktikkursen via studievägledningen, som även kontrollerar behörigheten.

 

Efter genomförd praktikperiod ska studenten dokumentera uppgiften i en skriftlig praktikrapport. Rapporten ska vara utförlig och professionellt skriven och väl spegla kursens mål. Det ska finnas en presentation av arbetsplatsen, en frågeställning i en yrkeslivskontext och en redogörelse för hur uppgifterna i praktikplanen angripits. Diskussionen ska vara omfattande och visa på den studerandes erhållna insikter av de krav som yrkesrollen kräver på såväl ämnesmässiga som generiska färdigheter. Rapporten ska innehålla god källhantering.

Efter genomförd praktikperiod ska handledaren på arbetsplatsen styrka studentens närvaro samt aktiva medverkan i tilldelade praktikuppgifter i ett handledarintyg enligt fastställd mall.

 

Ytterligare instruktioner samt mall för praktikplan och handledarintyg finns i bilaga, se fliken "Övriga dokument".

 

Examination

UPG1Projektuppgift6 hpU, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Antagning till praktikkursen sker via studievägledningen, som även kontrollerar behörigheten.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Tekniska fakultetens kansli

Examinator

Nämndspecifikt

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 160 h

Kurslitteratur

Övrigt

 • Ingen obligatorisk litteratur. I förekommande fall bestäms litteratur i samråd med handledaren och anges i praktikplanen.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Projektuppgift 6 hp U, G

På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs ska en kursplan finnas. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs enligt, för kursen, beslutad blockindelning. 

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av dekanus. 

Riktlinjer rörande examination och examinator 

Se Beslut om Riktlinjer för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Examinator för en kurs ska inneha en läraranställning vid LiU i enlighet med LiUs anställningsordning (https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622784). För kurser på avancerad nivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor eller postdoktor. För kurser på grundnivå kan följande lärare vara examinator: professor (även adjungerad och gästprofessor), biträdande professor (även adjungerad), universitetslektor (även adjungerad och gästlektor), biträdande universitetslektor, universitetsadjunkt (även adjungerad och gästadjunkt) eller postdoktor. I undantagsfall kan även en Timlärare utses som examinator på både grund- och avancerad nivå, se Tekniska fakultetsstyrelsen vidaredelegationer. 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i mars och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.

För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.

När en kurs ges för sista gången ska ordinarie tentamen och två omtentamina erbjudas. Därefter fasas examinationen ut med tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs under det följande läsåret. Om ingen ersättningskurs finns ges tre tentamina i omtentamensperioder under det följande läsåret. Annan placering beslutas av programnämnden. I samtliga fall ges dessutom tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.

Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Plussning är ej möjlig på kurser som ingår i utfärdad examen.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-riktlinjerna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. 

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 3. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 4. Examinationsmomenten Opposition (OPPO) och Auskultation (AUSK) inom examensarbetet ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).

För obligatoriska moment gäller att: Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592). 

För samtliga examinationsmoment gäller att: Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål. (I enlighet med LiU-riktlinjerna http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/917592).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Övrigt

Ingen obligatorisk litteratur. I förekommande fall bestäms litteratur i samråd med handledaren och anges i praktikplanen.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
UPG1

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
UPG1

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
UPG1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X

              
3.2 Kommunikation
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.