Examensarbete, 60 hp

Degree project - Master’s Thesis, 60 credits

TQXX60

Huvudområde

se beslutade huvudområden

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 1600 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6MKOS Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, masterprogram 3 (HT 2017) 1, 1, 2, 2 -, -, -, - Engelska Ortsoberoende O/V
6MPRO Protein Science, masterprogram (Intern) 3 (HT 2017) 1, 1, 2, 2 -, -, -, - Svenska/Engelska Ortsoberoende O/V

Huvudområde

se beslutade huvudområden

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kursen ges för

 • Ecology and the Environment, masterprogram
 • Protein Science, masterprogram
 • Applied Ethology and Animal Biology, masterprogram
 • Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, masterprogram

Särskild information

naturvetenskaplig master

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Tillträde till mastersprogram. Därtill krävs för tillträde till examensarbetet minst 30 högskolepoäng inom programmet varav 24 hp på avancerad nivå inom huvudområdet.
Auskultation får göras fr.o.m. programtermin 1 på masterprogrammet och bokförs tills registrering på exjobbet kan göras på kurskoden TEXJOB.

Lärandemål

Efter examensarbetet ska den studerande inom huvudområdet kunna

 • planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete
 • formulera frågeställningar samt avgränsa inom givna tidsramar
 • systematiskt integrera sina kunskaper förvärvade under studietiden
 • visa väsentligt fördjupade metodkunskaper och ämnesmässiga kunskaper inom huvudområdet
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • professionellt uttrycka sig skriftligt och muntligt.
 • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur och relatera sitt arbete till den
 • kritiskt granska och diskutera ett i tal och i skrift framlagt examensarbete.

 

Kursinnehåll

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare. Arbetet skall utföras inom huvudområdet för examen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen utgörs av ett av självständigt arbete. För varje studerande/grupp av studenter utses en handledare och examinator.

Examination

AUSKTre auskultationer0.5 hpD
OPPOOpposition1.5 hpU, G
UPG3Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys samt reflektionsdokument22 hpU, G
UPG2Fält/laboratorie/teoretiskt arbete och analys samt halvtidskontroll30 hpU, G
UPG1Planeringsrapport6 hpU, G

Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuelltreflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.

Betygsskala

,

Övrig information

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 1600 h

Kurslitteratur

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
AUSK Tre auskultationer 0.5 hp D
OPPO Opposition 1.5 hp U, G
UPG3 Skriftlig rapport, muntlig framläggning och analys samt reflektionsdokument 22 hp U, G
UPG2 Fält/laboratorie/teoretiskt arbete och analys samt halvtidskontroll 30 hp U, G
UPG1 Planeringsrapport 6 hp U, G

Den skriftliga redovisningen innebär att manus färdigt för publicering ska föreligga samt ett individuelltreflektionsdokument över genomfört arbete.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd. Den studerande skall opponera på minst ett examensarbete.

Bestäms individuellt för varje student i samråd med examinator och handledare
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.