Datorseende, 12 hp

Computer Vision, 12 credits

TSBB15

Kursen är nedlagd. Gavs sista gången VT 2022. Ersätts av TSBB33 och TSBB34.

Huvudområde

Datateknik Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Erik Forssén

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 96 h
Rekommenderad självstudietid: 224 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CMED Civilingenjör i medicinsk teknik (Medicinsk bildanalys och visualisering) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Signal- och bildbehandling) 8 (VT 2019) 1, 2 1, 3 Svenska/Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datateknik, Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i medicinsk teknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Sannolikhetslära, skattningsteori, minstakvadrat-metoden, partiella differentialekvationer, ramteori, 1D & 2D linjär systemteori (deterministisk och stokastisk).

Från t.ex. Multidimensionell signalanalys: Projektiva rum, homogena representationer av 2D och 3D geometri, grundläggande kameraavbildning, kamerakalibrering och epipolärgeometri. Grundläggande bildbehandling: tröskelsättning, segmentering, kantdetektering. Användning av Python eller Matlab.

Lärandemål

Efter kursen förväntas deltagarna kunna redogöra för problem och algoritmer som används inom följande datorseende- och bildbehandlingsuppgifter:

 • följning av region i bild
 • triangulering av stereobilder
 • skattning av optiskt flöde
 • detektering av olika bildegenskaper
 • matchning av bildegenskaper
 • graf och trädstrukturer och andra bildrepresentationer
 • generativa bildmodeller
 • segmentering av bildregioner
 • bildförbättring
 • felsökning och visualisering
  Dessa områden är relevanta för tillämpningarna 3D-rekonstruktion, skattning av kameraposition, objektdetektering, rörelseestimering, visualisering och kvalitetskontroll inom området 3D-seende, följning av objekt i bildsekvenser, vetenskaplig och industriell bildanalys.

  Kursinnehåll

  Beräkningsmetoder som ansluter till de olika tillämpningar som nämns under lärandemål ovan. För varje tillämpning introduceras flera standardmetoder och nödvändig matematik kompletteras. Alternativa metoder och liknande forskningsämnen berörs.

  Undervisnings- och arbetsformer

  Kursen består av två delar som presenteras parallellt. Den ena, mer teoretiska, delen består av ett större antal föreläsningar och laborationer vilka presenterar och illustrerar grundläggande metoder inom datorseende. Denna del avslutas med en skriftlig examination. Den andra (praktiska) delen inleds med en introduktion till två tillämpade problemområden: 3D-rekonstruktion samt följning av objekt i bildsekvenser. Därefter sker fördjupningsarbeten i små projekt under handledning. Deltagarna delas in i mindre grupper som var och en genomför båda dessa praktiska projekt, vilka ska demonstrera ett flertal metoder från den teoretiska delen av kursen. Resultaten från varje projekt presenteras muntligt vid seminarier och dokumenteras i en rapport. Handledning av projekt ges bara under kursens gång. Projekten avslutas med en analys- och reflektionsfas.

  Examination

  PRA2Skriftlig och muntlig presentation av projekt 23 hpU, 3, 4, 5
  PRA1Skriftlig och muntlig presentation av projekt 13 hpU, 3, 4, 5
  LAB1Laborationer3 hpU, G
  KTR1Frivillig kontrollskrivning0 hpU, G
  TEN1Skriftlig tentamen3 hpU, 3, 4, 5

  Kursen har en skriftlig examination som täcker teori och metoder som introduceras på föreläsningarna. Vart och ett av de två projekten kräver implementering, rapportskrivande och en presentation för att godkännas. Projekten godkänns antingen direkt med betyg 4, eller om det först underkänns, med betyg 3 efter komplettering. För betyg 5 krävs, utöver detta, ett individuellt eller gruppbaserat arbete enligt anvisning på kursens web-sida. Kursen ger ett totalt betyg som är ett viktat medelvärde av betyget från den skriftliga examinationen och de två projekten. Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den halva av kursen som har presenterats fram till ungefär halva kurstiden. Godkänt resultat på kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga tentamen TEN1, om motsvarande del av TEN1 hoppas över.

  Betygsskala

  Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

  Kurslitteratur

  R. Szeliski: Computer Vision, Algorithms and Applications
  Klas Nordberg: Introduction to Representations and Estimation in Geometry. Manuskript från ISY.
  Extramaterial delas ut eller görs tillgängligt på kursens hemsida.
   

  Övrig information

  Påbyggnadskurser: Bilder och grafik - projektkurs, Examensarbete

  Om undervisningsspråk

  Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

  • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

  Övrigt

  Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

  Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

  Institution

  Institutionen för systemteknik

  Studierektor eller motsvarande

  Lasse Alfredsson

  Examinator

  Per-Erik Forssén

  Kurshemsida och andra länkar

  http://www.cvl.isy.liu.se/education/undergraduate/tsbb15

  Undervisningstid

  Preliminär schemalagd tid: 96 h
  Rekommenderad självstudietid: 224 h

  Kurslitteratur

  Böcker

  • Richard Szeliski, (2011) Computer Vision: Algorithms and Applications Springer
   ISBN: 978-1-84882-935-0
   http://szeliski.org/Book/

  Kompendier

  • Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry
   ISY-kompendium

  Övrigt

  • Kompletterande material delas ut eller tillgängliggörs på kursens web-sida.

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA2 Skriftlig och muntlig presentation av projekt 2 3 hp U, 3, 4, 5
PRA1 Skriftlig och muntlig presentation av projekt 1 3 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationer 3 hp U, G
KTR1 Frivillig kontrollskrivning 0 hp U, G
TEN1 Skriftlig tentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Kursen har en skriftlig examination som täcker teori och metoder som introduceras på föreläsningarna. Vart och ett av de två projekten kräver implementering, rapportskrivande och en presentation för att godkännas. Projekten godkänns antingen direkt med betyg 4, eller om det först underkänns, med betyg 3 efter komplettering. För betyg 5 krävs, utöver detta, ett individuellt eller gruppbaserat arbete enligt anvisning på kursens web-sida. Kursen ger ett totalt betyg som är ett viktat medelvärde av betyget från den skriftliga examinationen och de två projekten. Den frivilliga kontrollskrivningen täcker den halva av kursen som har presenterats fram till ungefär halva kurstiden. Godkänt resultat på kontrollskrivningen gäller ett år från kontrollskrivningsdatumet, och ger då bonuspoäng på den skriftliga tentamen TEN1, om motsvarande del av TEN1 hoppas över.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Böcker

Richard Szeliski, (2011) Computer Vision: Algorithms and Applications Springer

ISBN: 978-1-84882-935-0

http://szeliski.org/Book/

Kompendier

Klas Nordberg, Introduction to Representations and Estimation in Geometry

ISY-kompendium

Övrigt

Kompletterande material delas ut eller tillgängliggörs på kursens web-sida.

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
PRA1
PRA2
TEN1
Linjär algebra, matematisk analys, signalbehandling, projektiv geometri
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X
X
LAB1
TEN1
Optiskt flöde, bildförbättring
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X
PRA1
PRA2
TEN1
Följning av objekt i videosekvens, rekonstruktion av 3D objekt från multipla vyer
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
PRA2
Planering och genomförande av 2 projekt
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
PRA2
Testning av alternativa lösningsmetoder
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
PRA2
Design och integration av mjukvara
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
PRA2
Personligt ansvar för specifika projektkomponenter
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
PRA1
PRA2
Planering och genomförande av 2 projekt
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
PRA1
PRA2
Planering och genomförande av 2 projekt
3.2 Kommunikation
X
PRA1
PRA2
Skriftlig och muntlig presentation av projektresultat
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1
PRA2
När kursen ges på engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
PRA2
Rapportskrivning enligt uppställd mall

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.