Grundläggande datorgrafik, 6 hp

Fundamental Computer Graphics, 6 credits

TSBK11

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingemar Ragnemalm

Studierektor eller motsvarande

Lasse Alfredsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 48 h
Rekommenderad självstudietid: 112 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Programvara) 4 (VT 2023) 1, 2 4, 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Särskild information

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med TSBK07.

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik

Rekommenderade förkunskaper

Linjär algebra, programmering.

Lärandemål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • Mål 1: redogöra för de beräkningsmodeller som används inom datorgrafik för hur en syntetisk scen byggs upp.
 • Mål 2: konstruera syntetiska tredimensionella scener och generera bilder och animationer av dessa.
 • Mål 3: baserat på dessa kunskaper designa och implementera interaktiv 3D-grafik av typen enklare virtuella världar, 3D-spel mm.
 • Mål 4: implementera shaderprogram (programmering av grafikprocessorer).

Kursinnehåll

I kursen beskrivs principer och metoder för datorgenerering av syntetiska bilder, animationer och interaktiva grafiska tillämpningar. Detta inkluderar:

Realtidsanimering med OpenGL (3.2 eller högre) inklusive shaderprogrammering med GLSL.

Tredimensionell grafik: geometriska transformationer, projektion, perspektiv.

Objektrepresentationer. Belysningsmodeller och shading, Gouraud och Phong shading. Texturmappning. Eliminering av skymda ytor. Frustum culling, billboards. Animation, enklare kollisionsdetektering.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och laborationer samt en projektuppgift. Föreläsningsserien går att följa på Campus Valla men finns även inspelad.

Kursen pågår hela vårterminen.

Examination

TEN1Skriftlig salstentamen2 hpU, 3, 4, 5
LAB1Laborationskurs2 hpU, G
PRA1Projekt med muntlig och skriftlig examination2 hpU, G

Laborationskursen innehåller uppgifter som skall lösas och redovisas vid laborationen.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

 • I. Ragnemalm, (2017) "Polygons feel no pain" N/A HB Ragnemalm Utveckling & Underhållning
  ISBN: 978-91-7437-284-7
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Skriftlig salstentamen 2 hp U, 3, 4, 5
LAB1 Laborationskurs 2 hp U, G
PRA1 Projekt med muntlig och skriftlig examination 2 hp U, G

Laborationskursen innehåller uppgifter som skall lösas och redovisas vid laborationen.

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Böcker

I. Ragnemalm, (2017) "Polygons feel no pain" N/A HB Ragnemalm Utveckling & Underhållning

ISBN: 978-91-7437-284-7

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
X

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
X

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
X

              
2.3 Systemtänkande
X
X

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X

              
3.2 Kommunikation
X
X

              
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
X

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
X

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.