Analog elektronik, 8 hp

Analog Electronic Circuits, 8 credits

TSEI01

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jacob Wikner

Studierektor eller motsvarande

Mikael Olofsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 153 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6IDAT Högskoleingenjör i datateknik (Inbyggda system) 5 (HT 2020) 2 3 Svenska Linköping, Valla V
6IELK Högskoleingenjör i elektronik 3 (HT 2020) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Högskoleingenjörsprogram i elektronik
 • Högskoleingenjörsprogram i datateknik

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kretsteori

Lärandemål

Kursen avser att ge:

 • kunskaper om komponenter och kretslösningar för analog elektronik
 • grundläggande färdigheter i analys och konstruktion av analoga kretsar
 • erfarenhet av analog simulering
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • karakterisera ett analogt system med systemegenskaper
 • konstruera förstärkare med hjälp av operationsförstärkare
 • beräkna hur icke ideala egenskaper hos operationsförstärkare påverkar förstärkarkopplingar
 • konstruera diskret uppbyggda förstärkare med hjälp av transistorer
 • funktionsverifiera en konstruktion med analog simulering
 • implementera konstruktionen
Som delmoment måste studenten kunna:
 • använda del-linjära modeller
 • presentera förstärkares frekvensegenskaper med Bodediagram
 • bestämma förstärkares egenskaper med motkoppling
 • beräkna en motkopplad förstärkares stabilitetsmarginal
 • stabilisera en instabil förstärkare

Kursinnehåll

Halvledarteori, enkla transistorförstärkare, del-linjära modeller, frekvensegenskaper, Miller-effekt, in- och utimpedans samt distorsion. Flertransistorförstärkare, Bodediagram, återkoppling och stabilitet. Operationsförstärkarens egenskaper och realisering, differentialsteg, strömspeglar, drivsteg, common mode och differential voltage, CMRR, slew rate, råförstärkning, bandbredd, offsetspänning och biasströmmar. Grundläggande linjära och olinjära operationsförstärkarkopplingar. Effektförstärkare, termiska effekter, mottaktkoppling, komplementära och kvasikomplementära slutsteg. Integrerade effektförstärkare. Analogsimulering.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner samt laborationer.

Examination

LAB1En laborationskurs2 hpU, G
TEN1En skriftlig tentamen6 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Datorstödd elektronikkonstruktion Analog konstruktion, fortsättningskurs

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska eller engelska. 
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Mikael Olofsson

Examinator

Jacob Wikner

Kurshemsida och andra länkar

http://www.isy.liu.se/edu/kurs/TSEI01/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 60 h
Rekommenderad självstudietid: 153 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Molin, Bengt, Analog elektronik.
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 En laborationskurs 2 hp U, G
TEN1 En skriftlig tentamen 6 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Molin, Bengt, Analog elektronik.
I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
Matematik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
Kretsteori
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
TEN1
Analog ektronik
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
LAB1
TEN1
Problemidentifiering och -formulering. Modellering.
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
LAB1
Experimentell metodik
2.3 Systemtänkande
X
LAB1
Helhetstänkande
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
LAB1
TEN1
Kreativt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
Grupparbete
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
Att modellera system och att säkerställa måluppfyllelse
4.4 Att konstruera produkter och system
X
Konstruktionsprocessen
4.5 Att realisera produkter och system
X
Test, verifiering och validering.
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.