Test och mätning av integrerade kretsar, 6 hp

Test and measurement of integrated circuits, 6 credits

TSEK07

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alireza Saberkari

Studierektor eller motsvarande

Mikael Olofsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 34 h
Rekommenderad självstudietid: 126 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (System-on-chip) 9 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping V
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (Analogue/Digital and RF IC Design) 3 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping O
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (System-on-Chip) 3 (HT 2023) 2 1 Engelska Linköping O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med TSEK11.

Kursen ges för

 • Masterprogram i elektroniska kretsar och system
 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell

Lärandemål

Kursen ger studenterna praktiska kunskaper om signalintegritet och högfrekvensmätningar samt kunskap om systematisk PCB-design. Efter avslutad kurs förväntas studenterna:

 • Förklara begreppet tidsdomänreflektometri och dess tillämpning vid impedansmätning och signalintegritet
 • Få kunskap om tidsdomän kontra frekvensdomänmätning
 • Förstå hur man arbetar med olika mätinstrument som spektrumanalysator, vektornätverksanalysator och tidsdomänreflektometer
 • Utföra PCB-design med professionella CAD-verktyg
 • Utvärdera och mäta parametrarna för integrerade höghastighetskretsar

Kursinnehåll

Kursen kommer att fokusera på dessa ämnen:

 • Transmissionsledningar och matchande nätverk
 • Koncept för spridningsparametrar
 • Begreppet tidsdomänreflektometri och dess tillämpning i signalintegritet
 • Frekvensdomänmätinstrument för test och validering av högfrekventa enheter
 • Systematisk PCB-design
 • Utvärdering och mätning baserad på implementerad IC och PCB

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, laborationer och projektarbete. Laboratorieövningarna låter studenterna lära sig systematisk design av ett PCB, simuleringar och utvärderingstekniker med hjälp av professionella CAD-verktyg. Som projektarbete ska studenterna designa sina egna PCB för utvärdering av en integrerad krets, som ges till dem, och utföra mätningar för att karakterisera specifikationerna för IC.

Examination

PRA1Projektarbete och muntlig presentation4 hpU, G
LAB1Laborationer2 hpU, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

 • Resso, Mike, Sonstige, (2009) Signal integrity characterization techniques
  ISBN: 9781931695930, 1931695938
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PRA1 Projektarbete och muntlig presentation 4 hp U, G
LAB1 Laborationer 2 hp U, G

Betyg på delmoment/modul beslutas i enlighet med de bedömningskriterier som presenteras vid kursstart.

Böcker

Resso, Mike, Sonstige, (2009) Signal integrity characterization techniques

ISBN: 9781931695930, 1931695938

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen

              
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen

              
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning

              
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande

              
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.