Konstruktion av radiotransceivers, 6 hp

Radio Frequency Transceiver Design, 6 credits

TSEK38

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Alireza Saberkari

Studierektor eller motsvarande

Mikael Olofsson

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 52 h
Rekommenderad självstudietid: 108 h

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CDDD Civilingenjör i datateknik (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Elektronik) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Kommunikation) 8 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla V
6MELE Electronics Engineering, masterprogram (Analogue/Digital and RF IC Design) 2 (VT 2024) 1 2 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik
 • Civilingenjörsprogram i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Masterprogram i elektroniska kretsar och system

Rekommenderade förkunskaper

Bakgrund inom radioelektronik, integrerade kretsar och kommunikationsteori

Lärandemål

Kursen ger studenterna praktisk kunskap om systemkonstruktion av radiofrekvenskretsar för trådlös kommunikation. Studenten lär sig systematiska designmetoder för mottagare och sändare som används inom trådlösa kommunikationssystem, så som 3G, 4G, WLAN och Bluetooth. Flera aspekter på systemnivå presenteras, vilket kräver grundläggande kunskaper om radioelektronikkretsar. Målet med kursen är att studenten ska lära sig designprinciper om radiofrekvenssystem för nuvarande radiostandarder och existerande fysikaliska begränsningarna. Efter kursens slut förväntas studenten kunna:

 • analysera ett radiosystem och dess fysikliska lager (PHY) givet specifikationer från olika radiostandarder
 • omsätta ensystemspecifikationen till prestandakrav för radiokretsar för olika arkitekturer
 • verifiera ett radiosystem för önskad prestanda med hjälp av professionella mjukvaruverktyg

 

Kursinnehåll

Grundläggande radiosystemdesign och designavvägningar för olika radioarkitekturer. Analys och design av mottagar- och sändarsystem. Radiokretsar och basbandsproblem. Prestandautvärdering. Projekt- och designarbete med professionella verktyg.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, laborationer, seminarer och projektuppgift

Examination

LAB1Laborationer2 hpU, G
PRA1Projektarbete4 hpU, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är ”Svenska” kan kursen ges i sin helhet på svenska eller delvis på engelska. Examinationsspråk är svenska, men delar av examinationen kan ske på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.
 • Om undervisningsspråk är ”Svenska/Engelska” ges kursen i sin helhet på engelska om studenter utan tidigare kunskap i svenska språket deltar. Examinationsspråk följer undervisningsspråk.

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Kursen är campusförlagd på den ort som anges för kurstillfället om inget annat anges under ”Undervisnings – och arbetsformer”. I en campusförlagd kurs kan dock enstaka moment på distans ingå.

Institution

Institutionen för systemteknik

Kurslitteratur

Böcker

 • Gu, Qizheng, (2005) RF system design of transceivers for wireless communications New York : Springer, c2005
  ISBN: 0387241612, 0387241620, 9780387241616
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 2 hp U, G
PRA1 Projektarbete 4 hp U, G
På kursen ges betyg Underkänd/Godkänd.

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination, exempelvis från kandidatarbete, projektrapporter etc. (ibland kallat självplagiering).

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se Fusk och plagiat.

Linköpings universitet har även tagit fram en vägledning för lärares och studenters användning av generativ AI i utbildningen (Dnr LiU-2023-02660). Som student förväntas du alltid ta reda på vad som gäller för respektive kurs (inklusive examensarbetet). Generellt gäller tydlighet för var och hur generativ AI har använts.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på https://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall

Böcker

Gu, Qizheng, (2005) RF system design of transceivers for wireless communications New York : Springer, c2005

ISBN: 0387241612, 0387241620, 9780387241616

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
LAB1
PRA1
Kretsteori, Fourieranalys
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
LAB1
PRA1
Radioelektronik
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Prestandaanalys och optimering
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Matematiska beräkningar av radioprestanda
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
PRA1
Fysikaliska begränsningar
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
Simulering av radiomottagere/sändare
2.3 Systemtänkande
X
PRA1
Dagens trådlösa kommunikationssystem
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
PRA1
Analytiskt och designtänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
PRA1

              
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation
X
PRA1
Skriftlig projektrapport
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
LAB1
PRA1
Undervisningsspråk är engelska
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
PRA1
Projektering och beräkningar av radiomottagare/sändare som system
4.4 Att konstruera produkter och system
X
PRA1
Projektering och beräkningar av radiomottagare/sändare som system
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling
X
PRA1
Projektering och beräkningar av radiomottagare/sändare som system
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
Projektering och beräkningar av radiomottagare/sändare som system
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt
X
PRA1
Projektering och beräkningar av radiomottagare/sändare som system

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.