Reglerteknisk projektkurs, CDIO, 12 hp

Automatic Control - Project Course, 12 credits

TSRT10

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Axehill

Studierektor eller motsvarande

Johan Löfberg

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 294 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CITE Civilingenjör i informationsteknologi 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CMMM Civilingenjör i maskinteknik (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, franska (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, japanska (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, kinesiska (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, spanska (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYI Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell, tyska (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Mekatronik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Styr- och informationssystem) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V
6CYYY Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik (Teknisk matematik) 9 (HT 2019) 1, 2 4, 4 Svenska Linköping, Valla O/V

Huvudområde

Elektroteknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Civilingenjör i datateknik
 • Civilingenjör i informationsteknologi
 • Civilingenjör i maskinteknik
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell
 • Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik

Särskild information

Entreprenörskapsdelen överlappar med andra CDIO-kurser och poäng kan ej räknas flera gånger i examen

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Reglerteknik, Industriell reglerteknik, Reglerteori, Modellbygge och simulering. Kunna genomföra ett projekt med stöd av en projektmodell.

Lärandemål

Projektarbetet ska genomföras på ett industriellt professionellt sätt, och det ska utveckla och befästa deltagarnas kompetenser på följande områden:

 • Tillämpa kunskaper och metoder från ett brett spektrum av tidigare kurser och vid behov ta fram ny kunskap.
 • Integrera kunskaper från flera olika discipliner, såsom reglerteknik, modellering, signalbehandling, programmering, etc och tillämpa dessa i nya sammanhang, inom t ex projekt i samverkan med industri eller forskare.
 • Formulera en kravspecifikation för projektet utgående från ett projektdirektiv, ofta från en extern kund, och därigenom bedöma projektets genomförbarhet med avseende på tekniska lösningar och tillgängliga resurser.
 • Presentera projektresultatet dels för kunden och dels för andra studenter, vilka ej kan förutsättas vara specialister inom de tekniker som använts.
 • Visa förmåga att självständigt leda projektarbetet med stöd av en projektmodell, och med begränsad tillgång till handledningsresurser.
 • Planera, genomföra och följa upp ett projekt.
 • Analysera och strukturera problem.
 • Ta initiativ och finna kreativa lösningar.
 • Aktivt medverka till en väl fungerande projektgrupp.
 • Då tillämpbart ska arbetsgången innefatta såväl modellering av process som design, implementering och testning av system.
Resultatet av projektarbetet ska:
 • Hålla hög teknisk kvalité och baseras på moderna kunskaper och metoder i reglerteknik.
 • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport.
 • Presenteras muntligt och i form av poster.
 • Följas upp i en efterstudie.
 • Då tillämpbart ska lättanvänt användargränssnitt tas fram tillsammans med användarmanual.
Kursens syfte är också att studenterna ska tillgodogöra sig kunskaper och förmågor inom entreprenörskapsområdet med tyngdpunkt på affärsplanering för nya verksamheter. Efter kursen ska studenten:
 • kunna redogöra för modeller som beskriver vad som krävs för att en ny verksamhet ska ha en stabil grund för sin vidare utveckling samt ha förmåga att bedöma verksamheters utvecklingsnivå med utgångspunkt i sådana modeller; samt
 • kunna redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera ett utvecklingsprojekt ur ett affärsmässigt perspektiv samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte.

Kursinnehåll

Beskrivning av projekten med projektdirektiv finns på kursens
hemsida. Projekten kommer att vara nära kopplade antingen till
pågående forskning inom ämnesområdet reglerteknik eller till företag
verksamma inom detta område. Exempel på projekt som kopplar till
forskningsverksamhet är projekt relaterade till industrirobotar eller
autonoma farkoster. Mer specifikt kan man tänka sig banföljning eller
sensorfusion som tänkbara ämnen för projekt. Det finns en omfattande verksamhet med examensarbeten inom ämnesområdet reglerteknik som utförs på företag. Vi bedömer att det är möjligt att utföra ett antal projekt i nära samarbete med vissa av dessa företag. Karaktären på projekten kan komma att förändras från år till år.

Undervisnings- och arbetsformer

Projektgruppen, som bildas enligt senare direktiv, skall bestå av minst 6 studenter. Varje grupp kommer att tilldelas en handledare. Denne kommer att stödja gruppen i dess arbete och svara på tekniska frågor. Till varje projekt finns en beställare med vilken projektgruppen förhandlar fram en kravspecifikation. Innan projektarbetet påbörjas ska projektgruppen också ta fram en projekt- och tidplan för sitt projekt. Projekten skall bedrivas enligt LIPS-modellen. Kravspecifikation, projekt- och tidplan samt övriga projektdokument skall följa de mallar som ingår i LIPS. Kursen består av två föreläsningar, resten är självstudier.
Kursen pågår hela höstterminen.

Examination

UPG1Inlämningsuppgifter om entreprenörskap3 hpU, G
PRA1Projektarbete9 hpU, G
Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt LIPS-modellens intentioner.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Övrig information

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för systemteknik

Studierektor eller motsvarande

Johan Löfberg

Examinator

Daniel Axehill

Kurshemsida och andra länkar

http://www.control.isy.liu.se/student/tsrt10/

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 26 h
Rekommenderad självstudietid: 294 h

Kurslitteratur

Kompendier


 • Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin).

Övrigt

 • Kursmaterial finns att ladda ner på kursens hemsida, där det även finns en dedicerad bibliotekshemsida som hjälper dig att söka litteratur. 

Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPG1 Inlämningsuppgifter om entreprenörskap 3 hp U, G
PRA1 Projektarbete 9 hp U, G
Projektarbetet kommer att bedömas utifrån uppfyllandet av kursens mål. Tre delmoment som vardera bedöms med godkänt / icke godkänt ingår i bedömningen. Dessa delmoment är: Skriftlig dokumentation, Muntlig presentation och LIPS-dokument. LIPS-dokument skall minst inkludera projektplan, tidplan och reflektionsdokument författade i enlighet med LIPS. För godkänt på hela projektarbetet krävs godkänt på samtliga delmoment samt att målen för kursen är uppfyllda. Speciell vikt läggs vid att kursdeltagarna aktivt verkar för att gruppen arbetar enligt LIPS-modellens intentioner.
På kursen ges betygen Underkänd/Godkänd.

Kursplan

För varje kurs finns en kursplan. I kursplanen anges kursens mål och innehåll samt de särskilda förkunskaper som erfordras för att den studerande skall kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Schemaläggning

Schemaläggning av kurser görs efter, för kursen, beslutad blockindelning. För kurser med mindre än fem deltagare, och flertalet projektkurser läggs inget centralt schema.

Avbrott på kurs

Enligt rektors beslut om regler för registrering, avregistrering samt resultatrapportering (Dnr LiU-2015-01241) skall avbrott i studier registreras i Ladok. Alla studenter som inte deltar i kurs man registrerat sig på är alltså skyldiga att anmäla avbrottet så att kursregistreringen kan 
tas bort. Avanmälan från kurs görs via webbformulär, www.lith.liu.se/for-studenter/kurskomplettering?l=sv. 

Inställd kurs

Kurser med få deltagare ( < 10) kan ställas in eller organiseras på annat sätt än vad som är angivet i kursplanen. Om kurs skall ställas in eller avvikelse från kursplanen skall ske prövas och beslutas detta av programnämnden. 

Föreskrifter rörande examination och examinator 

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678 

Examination

Tentamen

Skriftlig och muntlig tentamen ges minst tre gånger årligen; en gång omedelbart efter kursens slut, en gång i augustiperioden samt vanligtvis i en av omtentamensperioderna. Annan placering beslutas av programnämnden.

Principer för tentamensschemat för kurser som följer läsperioderna:

 • kurser som ges Vt1 förstagångstenteras i mars och omtenteras i juni och i augusti
 • kurser som ges Vt2 förstagångstenteras i maj och omtenteras i augusti och i oktober
 • kurser som ges Ht1 förstagångstenteras i oktober och omtenteras i januari och augusti
 • kurser som ges Ht2 förstagångstenteras i januari och omtenteras i påsk och i augusti 

Tentamensschemat utgår från blockindelningen men avvikelser kan förekomma främst för kurser som samläses/samtenteras av flera program samt i lägre årskurs.

 • För kurser som av programnämnden beslutats vara vartannatårskurser ges tentamina 3 gånger endast under det år kursen ges.
 • För kurser som flyttas eller ställs in så att de ej ges under något eller några år ges tentamina 3 gånger under det närmast följande året med tentamenstillfällen motsvarande dem som gällde före flyttningen av kursen.
 • Har undervisningen upphört i en kurs ges under det närmast följande året tre tentamina samtidigt som tentamen ges i eventuell ersättningskurs, alternativt i samband med andra omtentamina. Dessutom ges tentamen ytterligare en gång under det därpå följande året om inte programnämnden föreskriver annat.
 • Om en kurs ges i flera perioder under året (för program eller vid skilda tillfällen för olika program) beslutar programnämnden/programnämnderna gemensamt om placeringen av och antalet omtentamina. 

Anmälan till tentamen

För deltagande i tentamina krävs att den studerande gjort förhandsanmälan i Studentportalen under anmälningsperioden, dvs tidigast 30 dagar och senast 10 dagar före tentamensdagen. Anvisad sal meddelas fyra dagar före tentamensdagen via e-post. Studerande, som inte förhandsanmält sitt deltagande riskerar att avvisas om plats inte finns inom ramen för tillgängliga skrivningsplatser.

Teckenförklaring till tentaanmälningssystemet:
  ** markerar att tentan ges för näst sista gången
  * markerar att tentan ges för sista gången 

Ordningsföreskrifter för studerande vid tentamensskrivningar

Se särskilt beslut i regelsamlingen: http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622682

Plussning

Vid Tekniska högskolan vid LiU har studerande rätt att genomgå förnyat prov för högre betyg på skriftliga tentamina samt datortentamina, dvs samtliga provmoment med kod TEN och DAT. På övriga examinationsmoment ges inte möjlighet till plussning, om inget annat anges i kursplan.

Regler för omprov

För regler för omprov vid andra examinationsformer än skriftliga tentamina och datortentamina hänvisas till LiU-föreskrifterna för examination och examinator, http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/VisaBeslut/622678. 

Plagiering

Vid examination som innebär rapportskrivande och där studenten kan antas ha tillgång till andras källor (exempelvis vid självständiga arbeten, uppsatser etc) måste inlämnat material utformas i enlighet med god sed för källhänvisning (referenser eller citat med angivande av källa) vad gäller användning av andras text, bilder, idéer, data etc. Det ska även framgå ifall författaren återbrukat egen text, bilder, idéer, data etc från tidigare genomförd examination.

Underlåtelse att ange sådana källor kan betraktas som försök till vilseledande vid examination.

Försök till vilseledande

Vid grundad misstanke om att en student försökt vilseleda vid examination eller när en studieprestation ska bedömas ska enligt Högskoleförordningens 10 kapitel examinator anmäla det vidare till universitetets disciplinnämnd. Möjliga konsekvenser för den studerande är en avstängning från studierna eller en varning. För mer information se https://www.student.liu.se/studenttjanster/lagar-regler-rattigheter?l=sv.

Betyg

Företrädesvis skall betygen underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) och med beröm godkänd (5) användas. Kurser som styrs av tekniska fakultetsstyrelsen fastställt tentamensschema skall därvid särskilt beaktas.

 1. Kurser med skriftlig tentamen skall ge betygen (U, 3, 4, 5).
 2. Kurser med stor del tillämpningsinriktade moment såsom laborationer, projekt eller grupparbeten får ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Examinationsmoment

 1. Skriftlig tentamen (TEN) skall ge betyg (U, 3, 4, 5).
 2. Examensarbete samt självständigt arbete ger betyg underkänd (U) eller godkänd (G).
 3. Examinationsmoment som kan ge betygen underkänd (U) eller godkänd (G) är laboration (LAB), projekt (PRA), kontrollskrivning (KTR), muntlig tentamen (MUN), datortentamen (DAT), uppgift (UPG), hemtentamina (HEM).
 4. Övriga examinationsmoment där examinationen uppfylls framför allt genom aktiv närvaro som annat (ANN), basgrupp (BAS) eller moment (MOM) ger betygen underkänd (U) eller godkänd (G).

Rapportering av den studerandes examinationsresultat sker på respektive institution.

Regler

Universitetet är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av lagar och förordningar, exempelvis Högskolelagen och Högskoleförordningen. Förutom lagar och förordningar styrs verksamheten av ett antal styrdokument. I Linköpings universitets egna regelverk samlas gällande beslut av regelkaraktär som fattats av universitetsstyrelse, rektor samt fakultets- och områdesstyrelser. 

LiU:s regelsamling angående utbildning på grund- och avancerad nivå nås på http://styrdokument.liu.se/Regelsamling/Innehall/Utbildning_pa_grund-_och_avancerad_niva. 

Kompendier

Kompendium om projektmodellen LIPS (köps på Bokakademin).

Övrigt

Kursmaterial finns att ladda ner på kursens hemsida, där det även finns en dedicerad bibliotekshemsida som hjälper dig att söka litteratur. 

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Matematik, fysik
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
PRA1
Reglerteknik, elektronik, programmering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen
X
X
PRA1
U,A: Reglerteori, signalbehandling, modellering och simulering
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
X
PRA1
U,A: Problemidentifiering o formulering, modellering
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning
X
PRA1
Experimentell metodik
2.3 Systemtänkande
X
X
PRA1
U,A: Helhetstänkande, avvägning i val av lösningar
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
X
PRA1
U,A: Initiativförmåga, uthållighet och anpassningsförmåga, kreativt tänkande, planering av tid och resurser
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
X
PRA1
U,A: Ansvar och pålitlighet, prof. uppträdande
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp
X
X
PRA1
U,A: Grupparbete, grupputveckling, ledarskap
3.2 Kommunikation
X
X
PRA1
U,A: Skriftlig och muntlig framställning
3.3 Kommunikation på främmande språk
X
PRA1

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling
X
UPG1
Ingenjörens roll och ansvar
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor
X
UPG1
Förståelse för olika affärskulturer
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system
X
X
PRA1
U,A: Att specificera systemmål och -krav, definiera systemets funktion, koncept och arkitektur
4.4 Att konstruera produkter och system
X
X
PRA1
U,A: Disciplinär konstruktion inom reglerteknik, signalbehandling, programvara
4.5 Att realisera produkter och system
X
X
PRA1
U,A: Integration av mjuk- och hårdvara, test, verifiering, validering och certifiering
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system
X
U,A: Systemförbättring och -utveckling
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.