Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp

Functional and Imperative Programming, Part 2, 5 credits

TDDE24

Huvudområde

Datateknik Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jonas Kvarnström

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 133 h
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Period Block Språk Ort/Campus VOF
6CDDD Civilingenjör i datateknik 1 (HT 2018) 2 3 Svenska Linköping, Valla O
6CMJU Civilingenjör i mjukvaruteknik 1 (HT 2018) 2 3 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datateknik, Datavetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Civilingenjörsprogram i datateknik
 • Civilingenjörsprogram i mjukvaruteknik

Särskild information

Kusen får ej ingå i examen tillsammans med TDDD73.

Förkunskapskrav

OBS! Tillträdeskrav för icke programstudenter omfattar vanligen också tillträdeskrav för programmet och ev. tröskelkrav för progression inom programmet, eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Kursen förutsätter grundläggande datorvana samt viss bekantskap med programmering och programspråket Python. Kursen använder också begrepp inom diskret matematik och studenterna förutsätts läsa en sådan kurs parallellt.

Lärandemål

Kursens syfte är studenterna ska utveckla förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av programmering. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

 • redogöra för grundläggande datavetenskapliga begrepp relaterade till programmering och programspråk
 • formulera och implementera rekursiva och iterativa algoritmer
 • konstruera abstraktioner med varierande grad av stöd i det underliggande språket

Kursinnehåll

Följande ämnen behandlas under föreläsningar och lektioner:

 • programmering och dess relation till matematik
 • rekursion
 • data- och programabstraktion, abstrakta datatyper och datadriven programmering
 • funktionell programmering

 

Undervisnings- och arbetsformer

Teorin bearbetas främst i en serie seminarier, men även genom ett mindre antal föreläsningar. Förmågan att lösa problem tränas med hjälp av laborationer.  

Examination

LAB1Laborationer2 hpU, G
DAT1Datortentamen3 hpU, 3, 4, 5

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Övrig information

Påbyggnadskurser: Imperativ programmering och Ada, Objektorienterad programmering och Java, Data- och programstrukturer.

Om undervisningsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt".

 • Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. 

Övrigt

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen skall därför genomföras med kursplanen som utgångspunkt. 

Institution

Institutionen för datavetenskap

Studierektor eller motsvarande

Peter Dalenius

Examinator

Jonas Kvarnström

Kurshemsida och andra länkar

Undervisningstid

Preliminär schemalagd tid: 0 h
Rekommenderad självstudietid: 133 h

Kurslitteratur

Böcker

 • Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science Franklin, Beedle & Associates Inc.
  ISBN: 978-1-59028-241-0
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laborationer 2 hp U, G
DAT1 Datortentamen 3 hp U, 3, 4, 5

Böcker

Zelle, John M., (2010) Python Programming: An Introduction to Computer Science Franklin, Beedle & Associates Inc.

ISBN: 978-1-59028-241-0

I = Introducera, U = Undervisa, A = Använda
I U A Moduler Kommentar
1. ÄMNESKUNSKAPER
1.1 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) matematiska och naturvetenskapliga ämnen
X
DAT1
LAB1
Diskretmatematiska begrepp
1.2 Kunskaper i grundläggande (motsvarande G1X) teknikvetenskapliga ämnen
X
DAT1
LAB1
Programmering
1.3 Fördjupade kunskaper (motsvarande G2X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.4 Väsentligt fördjupade kunskaper (motsvarande A1X), metoder och verktyg inom något/några teknik- och naturvetenskapliga ämnen

              
1.5 Insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete

              
2. INDIVIDUELLA OCH YRKESMÄSSIGA FÄRDIGHETER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
2.1 Analytiskt tänkande och problemlösning
X
DAT1
LAB1
Abstraktion, testning, felsökning
2.2 Experimenterande och undersökande arbetssätt samt kunskapsbildning

              
2.3 Systemtänkande

              
2.4 Förhållningssätt, tänkande och lärande
X
Kreativt tänkande
2.5 Etik, likabehandling och ansvarstagande
X
Programkodens läsbarhet och användbarhet
3. FÖRMÅGA ATT ARBETA I GRUPP OCH ATT KOMMUNICERA
3.1 Arbete i grupp

              
3.2 Kommunikation

              
3.3 Kommunikation på främmande språk

              
4. PLANERING, UTVECKLING, REALISERING OCH DRIFT AV TEKNISKA PRODUKTER OCH SYSTEM MED HÄNSYN TILL AFFÄRSMÄSSIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
4.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling

              
4.2 Företags- och affärsmässiga villkor

              
4.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera utveckling av produkter och system

              
4.4 Att konstruera produkter och system

              
4.5 Att realisera produkter och system

              
4.6 Att ta i drift och använda produkter och system

              
5. PLANERING, GENOMFÖRANDE OCH PRESENTATION AV FORSKNINGS- ELLER UTVECKLINGSPROJEKT MED HÄNSYN TILL VETENSKAPLIGA OCH SAMHÄLLELIGA BEHOV OCH KRAV
5.1 Samhälleliga villkor, inklusive ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling för kunskapsutveckling

              
5.2 Ekonomiska villkor för kunskapsutveckling

              
5.3 Att identifiera behov samt strukturera och planera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.4 Att genomföra forsknings- eller utvecklingsprojekt

              
5.5 Att redovisa och utvärdera forsknings- eller utvecklingsprojekt

              

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.