Master's Programme in Science for Sustainable Development, 120 hp

Master's Programme in Science for Sustainable Development, 120 credits

F7MSU

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen i huvudområde Miljövetenskap

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet Science for Sustainable Development är ett tvåårigt utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en filosofie masterexamen i miljövetenskap. Programmet syftar till att förbereda studenterna för arbete med frågor som rör hållbar utveckling och miljöförändringar i internationella och nationella myndigheter, universitet, kommuner, organisationer och företag. Masterprogrammet är utformat för att ge studenterna kunskap om miljöförändringar och utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle. Efter avslutat program kommer studenterna ha utvecklat ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till miljövetenskap och hållbarhetsfrågor och har förvärvat kunskaper och ha färdigheter som gör det möjligt för dem att aktivt arbeta i och bidra till utvecklingen inom dessa områden, i eller utanför akademin. Programmet ger behörighet att söka till forskarutbildning inom relevanta områden.

Mål

Nationella mål i enlighet med Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet miljövetenskap, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuell forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet mijövetenskap

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt , självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet miljövetenskap göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Miljöfrågor är komplexa och ständigt föränderliga. Programmet är utformat för att ge tvärvetenskaplig kunskap i miljöutmaningar för hållbar utveckling, och byggs sedan på för fördjupning i specifika miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Vi erbjuder kurser som introducerar hållbar utveckling som politisk idé och analytiskt begrepp. Kurserna tar upp aktuella och framtida utmaningar för hållbar resursanvändning och hantering för att utreda och analysera miljöförändringar. Jordsystem- och klimatvetenskap, miljöpolitik och styrning, samhällstransformation mot hållbar utveckling, hållbar resurshantering och dess sociala, politiska och biogeokemiska aspekter är centrala i programmet. Studenterna får också lära sig att kritiskt utvärdera begrepp och vetenskapliga angreppsätt samt utvärdera och implementera relevanta teorier och metoder inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, och humaniora. Masterprogrammet ger möjlighet att välja specialiseringkurser inom områden miljövetenskap och hållbar utveckling under tredje terminen med möjlighet för utlandsstudier samt praktik i Sverige eller utomlands. Den sista terminen av programmet består av ett självständigt arbete (examensarbete) där studenterna fördjupar sina kunskaper och färdigheter inom ett utvalt specialiseringsområde. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Programmet består av flera olika läraktiviteter, såsom föreläsningar, självstudier, seminarier, workshops, experimentella studier, datorlaborationer, rollspel och fältstudier. I dessa diskuteras och analyseras problemorienterade och verklighetsanknutna miljö- och hållbarhetsfrågor, etablerade begrepp, nya strategier och beprövade modeller för forskning. I kurserna behandlas olika tvärvetenskapliga perspektiv för att förstå hur olika aspekter av vetenskaper kan bidra till hållbar utveckling.

Examinationsformer varierar mellan kurser, men generellt gäller skriftligt arbete, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier, inlämningsuppgifter och muntliga presentationer. En beskrivning av examination för varje kurs återfinns i respektive kursplan och studiehandledning. 

I det genomförda självständiga arbetet ska studenten visa förmåga till oberoende och kritiskt tänkande, logiska resonemang av resultat som uppnåtts samt en förmåga att diskutera dessa resultat i förhållande till relevanta vetenskapliga teorier.
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora eller teknik
 • Godkända kurser om 15 hp inom miljövetenskap, hållbar utveckling eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kurser inom utbildningsprogrammet, se respektive kursplan för särskilda behörighetskrav.

  Examenskrav

  Studenten kommer att tilldelas masterexamen i Miljövetenskap förutsatt att alla kurser är godkända och att studenten uppfyller den allmäna och särskilda behörighet däribland beviset på en kandidatexamen (kandidat) eller motsvarande grad.

  Genomförda kurser kommer att listas i examensbeviset.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen i huvudområde Miljövetenskap

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Science

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Övergångsregler

  Denna utbildningsplan träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för studenter som antas till programmet från och med 1 januari 2021. Från och med den 1 januari 2023 gäller utbildningsplanen även för studenter som antagits före den 1 januari 2021. 

  För studenter som antagits före 1 januari 2021 och som på grund av studieuppehåll eller av annan anledning inte fullgjort studierna, beslutar programansvarig om individuella studieplaner och former för examination enligt nedanstående principer:

  • Om en student som antagits till utbildningen före höstterminen 2021 inte har påbörjat kurserna ”Climate Science and Policy” och ”Analytical Frameworks in Sustainable Development” erbjuds nya programkurser istället.

  • Om en student som antagits till utbildningen före höstterminen 2021 inte har påbörjat kurserna ”Sustainable Resource Management (15 hp)” erbjuds den nya programkursen (7.5 hp) tillsammans med kursen ”Research Skills I (7.5 hp)” eller ”Sustainability Transformation (7.5 hp)”. Poäng från andra valbara kurser kan också tillgodoräknas efter godkännande av programansvarig.

  • Om en student som antagits till utbildningen före höstterminen 2021 har påbörjat kurserna ”Climate Science and Policy ”, ”Analytical Frameworks in Sustainable Development” och ”Sustainable Resource Management” men inte har godkänt i alla examinerande moment har studenten rätt att genomföra omprov på kvarvarande examinationer vid tre tillfällen enligt förbestämd tid av kursansvarig till 1 januari 2023. 

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746A80 Kritiska perspektiv på hållbar utveckling 7.5 A1N v202434-202438 O
  746A61 Environmental and Resource Use Challenges 7.5 A1N v202439-202443 O
  746A89 Vår planet i förändring 7.5 A1N v202444-202448 O
  746A90 Miljöpolitik och miljöstyrning 7.5 A1N v202449-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746A91 Klimatvetenskap och klimatförändringar 7.5 A1N v202504-202508 O
  746A92 Samhällsomställningar för hållbar utveckling 7.5 A1N v202509-202513 O
  746A93 Hållbar resurshantering 7.5 A1N v202514-202518 O
  746A71 Forskningsdesign inom hållbar utveckling 7.5 A1N v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  746A96 Examensarbete inom miljövetenskap och hållbar utveckling 30 A2E