Master's Programme in Strategic Urban and Regional planning, 120 hp

Master's Programme in Strategic Urban and Regional Planning, 120 credits

F7MUR

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie masterexamen med huvudområde Samhällsplanering

Studietakt

Helfart

Inledning

Masterprogrammet i Strategisk samhällsplanering är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till masterexamen i Samhällsplanering. Utbildningen är inriktad mot strategisk samhällsplanering, och bygger förståelse för långsiktiga och komplexa urbana och regionala planeringsprocesser. En samhällsplanerare som arbetar med strategisk samhällsplanering ska kunna leda översiktlig planering på olika samhällsnivåer; lokalt, nationellt, internationellt och globalt. Det rör sig om planeringsprocesser där många olika aktörer inom den offentliga förvaltningen, näringsliv och civilsamhället involveras. Programmet fokuserar på frågor och problem i ett europeiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid de hållbarhetsutmaningar som städer och regioner står inför, gällande bland annat klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet. För att kunna hantera dessa utmaningar ska studenten kunna göra kvalificerade bedömningar om den komplexa verkligheten och med det som underlag sätta upp mål, formulera strategier och leda planeringsprocesser. Programmet ger studenten förutsättningar för att arbeta med kvalificerat utredningsarbete, handläggningsarbete och utvecklingsarbete, samt med projektledning, arbetsledning och processledning, inom samhällsplanering. Inom programmet ges möjlighet till utbytesstudier och att göra praktik. Programmet förbereder studenten för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Mål

Nationella examensmål enligt Högskoleförordningen

Kunskap och förståelse

För masterexamen skall studenten

 • visa kunskap och förståelse inom samhällsplanering, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa fördjupad metodkunskap inom samhällsplanering.

Färdighet och förmåga

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information, 
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För masterexamen skall studenten

 • visa förmåga att inom samhällsplanering göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet i strategisk samhällsplanering omfattar två års heltidsstudier (120 hp). Programinnehållet är relaterat till fyra övergripande utmaningsområden som samhället står inför; ett förändrat klimat, en globaliserad värld, en urbaniserad värld och en digitaliserad värld. Nya IT-infrastrukturer inom energi- och transportsystem, segregation och relationen stad-land, nya mönster vad gäller social inkludering och hälsa, liksom anpassning till klimatförändringar är bara några exempel på utmaningar som samhällsplaneringen måste reagera på och hantera i ett långsiktigt perspektiv. Dessa utmaningar genomsyrar programinnehållet och integreras i kurserna.

Programmet kännetecknas såväl ämneskunskaper inom strategisk samhällsplanering som förmågor. Progressionen inom ämneskunskaperna uppnås genom att de grundläggande kunskaperna från första terminens kurser fördjupas i de fyra övergripande utmaningsområdena under termin 2. Den andra terminen avslutas med en uppsatsförberedande kurs i strategisk samhällsplanering som syftar till att studenten ska kunna visa på värderingsförmågor och förhållningssätt som är centrala inom strategisk samhällsplanering. Inom programmet ska studenten visa förmåga att göra kvalificerade bedömningar av planeringsrelevanta frågor och problem utifrån olika vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Under det första året består programmet av programgemensamma obligatoriska kurser (60 hp), alla inom huvudområdet samhällsplanering. Dessa kurser syftar till att studenten ska visa förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar genom att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, och genom att utvärdera, välja och använda adekvata metoder.

De första kurserna behandlar grundläggande kunskaper inom strategisk samhällsplanering samt introducerar den studerande till akademiskt skrivande inklusive regler om citat och referat. Studenten ska visa förmåga att i såväl nationellt som internationellt sammanhang muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser samt argumentera för dem i dialog. Studenten ska kunna tillämpa de färdigheter som krävs inom strategisk samhällsplanering för att sedan kunna fördjupa de kunskaperna under programmet.

Programmet erbjuder kurser med en fördjupning inom centrala områden för samhällsplanering. Fokus ligger på att ge studenten möjlighet att fördjupa sin förmåga att kritiskt värdera och använda information i relation till de fyra samhällsutmaningar programmet adresserar. Kurserna introducerar succesivt metoder och verktyg inom strategisk samhällsplanering. I kurserna ska studenten kunna värdera och förhålla sig till olika utmaningar och kunna hantera de verktyg och metoder som krävs för att analysera och möta dessa utmaningar. Terminen avslutas med en metodkurs där studenten ska visa på fördjupad kunskap och förmåga att tillämpa relevanta metoder som är centrala för strategisk samhällsplanering. Metodkursen är uppsatsförberedande.

Under termin 3 kan studenten välja mellan valbara kurser och utlandsstudier. Det är möjligt att välja kurser inom samhällsplanering eller kurser inom andra för programmet relevanta huvudområden. Kursernas innehåll och form ger förutsättningar för fördjupad och/eller breddad kunskap inom aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. För att en valbar kurs ska genomföras krävs minst 5 antal studenter. Väljer studenten att göra praktik, som valbar kurs, sker detta genom att den studerande själv ordnar praktikplats, vilken ska godkännas av examinator.

Under termin 4 skriver studenten en masteruppsats (30 hp). Masteruppsatsen ska vara en specialisering inom Strategisk samhällsplanering.

De förmågor och färdigheter som ingår i programmets mål utvecklas genom återkommande övningsmoment med kontinuerligt ökande svårighetsgrad under utbildningen. Det innebär bland annat krav på ökad analytisk förmåga, självständighet, förmåga att förstå och tillämpa modeller och teorier, vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt kommunikationsfärdigheter. 
 

Se rubrik Programplan för förteckning över aktuella kurser. I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen är problemorienterad och flertalet kurser utgår från övergripande frågeställningar som sedan bryts ned och tillämpas i olika projekt. Arbetsformerna innefattar exempelvis föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbeten, datorlaborationer, och handledning. Under programmet tränas studentens färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation. Ett återkommande inslag i flertalet kurser är att studenten ska lära sig att med digitala verktyg visualisera och kommunicera för samhällsplanering relevanta kunskaper och processer. Exempel på verktyg är Geografiska informationssystem (GIS), visualisering och scenariometoder. Undervisningen innehåller också flera moment inom området strategisk fysisk planering och samhällsbyggnad. 
 

I kursplanerna och tillhörande studieanvisningar beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination.

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i samhällsplanering eller i annat relevant huvudområde
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

  Tillträdeskrav till högre termin eller kurser

  För tillträde till kurser inom utbildningsprogrammet, se respektive kursplan för särskilda behörighetskrav.

  Examenskrav

  För att få examen från programmet krävs att studenten är godkänd på samtliga kurser.
   

  Bestämmelser om krav på kursfordringar för att uppnå en examen finns i bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Preciserade krav för generella examina på grundnivå och avancerad nivå återfinns i LiU:s gällande föreskrifter.

  Examensbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen efter ansökan av den studerande. Ett diploma supplement biläggs examensbeviset.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie masterexamen med huvudområde Samhällsplanering

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Urban and Regional Planning

  Särskild information

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk är engelska.
   

  Tillgodoräknande

  Beslut om tillgodoräknande fattas av fakultetsstyrelsen, eller av styrelsen utsedd funktion, efter ansökan av den studerande.

  Övrigt

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709A01 Strategisk samhällsplanering 15 A1N v202434-202443 O
  709A02 Planering och förvaltning 7.5 A1N v202444-202448 O
  709A03 Strategisk samhällsplanering för städers klimatomställning 7.5 A1N v202449-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709A04 Trender inom strategisk samhällsplanering – urbanisering och globalisering 7.5 A1N v202504-202508 O
  709A05 Planering för ett hållbart informationssamhälle 7.5 A1N v202509-202513 O
  709A06 Strategisk planering - regioner och EU 7.5 A1N v202514-202518 O
  709A07 Forskningsmetodik inom strategisk samhällsplanering 7.5 A1N v202519-202523 O

  Termin 3 HT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709A14 Matlandskap i strategisk samhällsplanering 7.5 A1N v202534-202538 V

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  709A16 Masteruppsats i strategisk samhällsplanering 30 A2E O