Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning, 60 hp

Master's Programme in Outdoor and Sustainability Education, 60 credits

L7MOS

Undervisningsspråk

Engelska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Magisterexamen med huvudområde Didaktik - inriktning mot utomhuspedagogik

Studietakt

Helfart

Inledning

Programmet tränar studenterna i att använda miljöer utanför det traditionella klassrummet för undervisning och lärande. Programmet strävar efter en god balans mellan teoretisk fördjupning och praktisk handlingsburen kunskap. Undervisningen tar sin utgångspunkt i natur- och kulturlandskapet och relaterar dessa upplevelser till aktuell forskning genom föreläsningar och litteraturseminarier. Utomhuspedagogik relateras till miljö- och hållbarhetsundervisning samt till disciplinär undervisning i olika ämnen.

Syfte

Syftet är att studenten skall utveckla en vetenskaplig grund för ett kvalificerat utbildningsvetenskapligt arbete inom området utomhuspedagogik med speciellt fokus på miljö- och hållbarhetsundervisning. Programmet avser att utveckla verksamhetsnära professionell kompetens och kunskap inom ovanstående kunskapsfält. Programmet skall skapa förutsättningar för att utveckla vetenskaplig kunskap och praktisk kompetens. Utbildningens syfte är också att förbereda studenten för forskarutbildning och forskning. 

Mål

Studenten skall visa

Kunskap och förståelse

 • kunskap och förståelse inom områdena utomhuspedagogik och miljö- och hållbarhetsundervisning
 • fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom utomhuspedagogik och miljö- och hållbarhetsundervisning
 • fördjupad metodkunskap inom det utbildningsvetenskapliga området.

Färdighet och förmåga

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap i både teori och praktik, och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer,
 • färdighet att använda natur- och kulturlandskapet som en resurs i den egna professionen
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i pedagogisk verksamhet och förhålla sig till såväl nationell som internationell forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • förmåga att inom ämnet göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Konkretisering av ovanstående mål framgår av programmets respektive kursplaner.

Innehåll

Programmet är indelat i fyra kurser. En kurs har fokus på miljö- och hållbarhetsundervisning och på vilket sätt natur- och kulturmiljöer kan utgöra en betydelsefull komponent. En kurs behandlar utomhuspedagogik i relation till tvärvetenskapligt och ämnesfokuserad undervisning. I slutet av utbildningen skriver studenterna en självständig uppsats och en förberedande kurs behandlar vetenskapsteori och forskningsmetoder. Uppsatskursen avslutar programmet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs delvis utomhus under olika årstider. Studenterna behöver därmed ha kläder och skor som är lämpade för detta. Kostnader för övernattning och resor tillkommer, dock inte mer är 3000 SEK. Studentcentrerade arbetsformer där studenterna arbetar i minder grupper är vanligt förekommande. Undervisningsformer är bland annat fältarbete, föreläsningar och seminarier. Examinationsformer är oftast individuella skriftliga uppgifter.  

Förkunskapskrav

 • Lärarexamen eller förskollärarexamen om minst 180 hp 
  eller 
  kandidatexamen i pedagogik 
  eller 
  pedagogiskt arbete. 
 • Engelska 6
  Undantag från svenska

  Självständigt arbete (examensarbete)

  För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

  Examenskrav

  Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

  Examensbenämning på svenska

  Magisterexamen med huvudområde Didaktik - inriktning mot utomhuspedagogik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master (60 credits) with a major in Didactics - specialisation with an emphasis in Outdoor Education

  Särskild information

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  947A16 Utomhuspedagogik i teori och praktik 15 A1N v202434-202443 O
  947A15 Miljö- och hållbarhetsundervisning i natur- och kulturlandskapet 15 A1N v202444-202503 O

  Termin 2 VT 2025

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  947A14 Forskningsteori och undersökningsmetoder 15 A1N v202504-202513 O
  947A07 Magisteruppsats i utomhuspedagogik 15 A1E v202514-202523 O