Masterprogram i pedagogik för yrkeslärare, 120 hp

Master's programme in Education for Vocational education and training (VET) teachers, 120 credits

L7MYR

Undervisningsspråk

Svenska

Studieort

Linköping

Examensbenämning

Filosofie Masterexamen med huvudområde Pedagogik

Studietakt

Halvfart

Inledning

Linköpings universitet har tillsammans med Göteborgs universitet och Karlstads universitet utvecklat en utbildning på avancerad nivå för yrkeslärare. Utbildningen vänder sig till utbildade yrkeslärare som vill fördjupa sina kunskaper om yrkesutbildning.   

Masterprogrammet leder till en masterexamen i pedagogik på 120 hp.  

Syfte

Syftet är att studenten skall utveckla en vetenskaplig grund för ett kvalificerat utbildningsvetenskapligt arbete med koppling till yrkesutbildning. Programmet avser att utveckla verksamhetsnära professionell kompetens och kunskap inom det pedagogiska kunskapsfältet, framförallt kring yrkesutbildning. Programmet skall skapa förutsättningar för att utveckla vetenskaplig kunskap och praktisk kompetens att möta de krav som samhälle, skola och näringsliv ställer på personal som arbetar med utbildning och lärande. Utbildningens syfte är också att förbereda studenten för forskarutbildning och forskning.   

Mål

Mål för masterexamen enligt högskoleförordningen 

Kunskap och förståelse  

Studenten skall visa

 • kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga  

Studenten skall visa

 • förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

Studenten skall visa  

 • förmåga att inom huvudområdet för examen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

Innehåll

Masterprogrammet startar med en introducerande kurs till området yrkesutbildning. Därefter följer kurser som behandlar yrkesutbildning i arbetslivet och i skola liksom yrkesutbildning sedd ur politiska och samhällsekonomiska perspektiv. Programmet innehåller vidare kurser om bedömning och validering av yrkeskunnande, yrkesdidaktik samt utvärdering och utvecklingsarbete i yrkesutbildning.     

Kurser om metod och vetenskapsteori finns genomgående i programmet. Masterprogrammet avslutas med ett självständigt examensarbete.      

År 1

Yrkeslärares utbildning och arbete, 7,5 hp 

Yrkesutbildning för vad? Politiska och samhälls-ekonomiska perspektiv, 7,5 hp 

Yrkesutbildning i skola och arbetsliv, 7,5 hp 

Metodkurs 1, 7,5 hp 

År 2

Yrkesdidaktik, 7,5 hp

Bedömning och validering av yrkeskunnande och kompetens, 7,5 hp

Metodkurs 2, 7,5 hp

Utvärdering och utvecklingsarbete i yrkesutbildning, 7,5 hp

År 3 

Metodkurs 3, 15 hp 

Fördjupning om yrkesutbildnings forskning, 15 hp

År 4

Masteruppsats, 30 hp

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen i masterprogrammet kommer till stor del att genomföras på distans. Då masterprogrammet genomförs i samverkan mellan universiteten i Göteborg, Karlstad och Linköping kan inslag av närundervisning ske på plats på dessa tre orter.   

Programmet ges på halvfart över åtta terminer.

Förkunskapskrav

Yrkeslärarexamen, 90 hp 

eller 

lärarexamen med inriktning mot yrkesämne/yrkesområde

eller

annan lärarexamen och två års dokumenterad yrkeslivserfarenhet som lärare i yrkesämne 

samt

Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

  Självständigt arbete (examensarbete)

  Examensarbetet utgörs av en uppsats om 30 hp för masterexamen i pedagogik.  

  Examenskrav

  Masterexamen  

  Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng varav 90 hp på avancerad nivå och minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom huvudområdet för inriktningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 

  Undantag från kravet på en tidigare examen får göras för en student som antagits till utbildningen utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Studenter med en Yrkeslärarexamen omfattande 90 hp i kombination med de kunskaper inhämtade under yrkesutbildning och yrkesverksamhet/praktiskt arbete med det djup och den omfattning som krävts för antagning till yrkeslärarutbildningen omfattas av undantaget.

  Examensbenämning på svenska

  Filosofie Masterexamen med huvudområde Pedagogik

  Examensbenämning på engelska

  Degree of Master of Arts (120 credits) with a major in Education

  Särskild information

  Examensbevis  

  Studerande som med godkänt resultat genomgått kurser i tillräcklig omfattning inom programmet får efter begäran examensbevis. I examensbeviset skall framgå vilka kurser den studerande har fullgjort. Dessutom redovisas titel på det examensarbete och eventuella övriga uppsatser omfattande minst 15 hp som den studerande skrivit under utbildningen.  

  Avsteg från utbildningsplan

  Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna utbildningsplan.

  Termin 1 HT 2024

  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976A01 Yrkeslärares utbildning och arbete 7.5 AXX v202434-202443
  9YML01 Yrkesutbildning för vad? Politiska och sociologiska perspektiv 7.5 A1X v202444-202503

  Termin 2 VT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9YML02 Yrkesutbildning i skola och arbetsliv 7.5 A1X
  9YML03 Metodkurs 1 7.5

  Termin 3 HT 2025

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976A02 Bedömning och validering av yrkeskunskap och kompetens 7.5 A1X
  9YML04 Yrkesdidaktik 7.5

  Termin 4 VT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976A03 Metodkurs 2 7.5 A1F
  9YML05 Utvärdering och utvecklingsarbete i yrkesutbildning 7.5

  Termin 5 HT 2026

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  9YML06 Metodkurs 3 15

  Termin 6 VT 2027

  Preliminära kurser
  Kurskod Kursnamn Hp Nivå Veckor VOF
  976A04 Fördjupning om yrkesutbildningsforskning 15 AXX